Foto af Malene Fog Lihme Olsen

Mikroalger kan skabe fremtidens bæredygtige protein

Et projekt støttet af Innovationsfonden skal supplere importeret soja som proteinkilde i foderprodukter. Vi har interviewet Malene Fog Lihme Olsen, der er seniorspecialist hos AgroTech, Teknologisk Institut.

Hvad er formålet med ReMAPP projektet og hvordan er det finansieret?

ReMAPP er et 4-årigt Grand Solutionsprojekt støttet af Innovationsfonden med 18 millioner kroner. Formålet er at bane vej for en ny dansk proteinafgrøde i form af mikroalger. Projektet inkluderer partnerne; HAMLET PROTEIN, Nature Energy Månsson, Tailorzyme, SANI Membranes, Københavns Universitet og Teknologisk Institut.

I projektet tages der udgangspunkt i danske mikroalger, der indeholder over 50% protein og kan dyrkes udendørs det meste af året. De første estimater af proteinudbyttet ved udendørs dyrkning af mikroalger i Danmark ligger på 15 ton pr. hektar pr. år hvilket forventes at kunne øges med 20% når dyrkningssystemet integreres med biogasindustrien, hvor det vil være muligt at tilføre overskudsvarme til produktionssystemet under de kolde perioder.  Til sammenligning er dette en arealudnyttelse der er 10 gange højere end for sojaprotein dyrket i Brasilien og græsprotein dyrket i Danmark. Hertil kommer at algedyrkningen ikke kræver dyrkbar jord.

I første del af projektet udvikles algedyrkningssystemet på Teknologisk Institut, hvorefter der i 2022 opføres et optimeret system ved Månssons biogasanlæg i Brande.


Foto: Mikroalger som pellet


Hvorledes foregår dyrkningen og udvindingen af mikroalger?

Kort forklaret dyrkes algerne i lange robuste poser, hvor sollyset kan trænge ind til algerne, der ved tilførsel af CO2 fra biogassen vokser ved hjælp af fotosyntese. I takt med at algerne vokser har de brug for næringsstoffer som de forsynes med i form af vådfraktionen af den afgassede biomasse.  

På Månssons biogasanlæg kører man to parallelle linjer med hhv. konventionel og økologisk biogasproduktion hvilket skaber muligheden for at dyrke foderprotein baseret på mikroalger til begge retninger inden for landbruget.  Udover at algerne kan dyrkes ved hjælp af fotosyntese er de også i stand til at vokse i mørke, hvis de tilsættes organisk kulstof. Dette kan øge væksten, men reducerer til gengæld algernes proteinindhold med næsten 50 %.

Hvilke udfordringer ser du for projektet med mikroalger?

Umiddelbart kan man opfatte produktionen af mikroalger som relativt ligetil, men der er dog ud over et stort potentiale også en række udfordringer, der skal løses før de første danskproducerede mikroalger kan købes som foder til kyllinger. En af de største udfordringer er en lav fordøjelighed pga. den hårde cellevæg, der omslutter algerne, så en stor del af proteinerne ikke kan fordøjes. Dette er en udfordring som forventes at kunne løses ved en enzymatisk forarbejdning af mikroalgerne. Forskere på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet har, i tæt samarbejde, med det danske firma Tailorzyme arbejdet intenst på en løsning og opnået lovende resultater på enzymatisk proces, der nedbryder den hårde cellevæg. 

En anden udfordring er at opnå en energieffektiv høst af algerne. På dette område har den danske membran producent SANI Membranes vist, at deres specielle VibroTM membraner kan tilkobles algedyrkningssystemet og kontinuert filtrere algerne fra mediet hvorefter vandet føres tilbage til systemet.

Hvilke perspektiver og fremtidsmuligheder ser du for projektet?

Hos HAMLET PROTEIN undersøges foderværdien af algeproteinet og de første fodringsforsøg med slagtekyllinger skal udføres ultimo 2020.

Kombinationen af algernes kraftige vækstrater og høje proteinindhold betyder, at man i princippet, vil kunne supplere den nuværende mængde af importeret sojaprotein ved at dyrke mikroalger på et område, der svarer til ca. 2% af Danmarks samlede dyrkbare areal. Hertil kommer at mikroalgerne, ligesom kød og mejeriprodukter, har en komplet aminosyreprofil med et usædvanligt højt indhold af værdifulde aminosyrer som methionin og tryptofan.

Klik her for at se en video om hvordan mikroalgerne produceres. 


Foto: Algeanlæg

Ole Vangsted Ellefsen

Nyhedsbrev til ingredienssektoren

Seneste nyt fra lf.dk