Vi bruger Cookies

Ved at benytte lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik
Læs mere om cookiepolitik
Engrapgræs

Lovgrundlag og vedtægter

Tilbage til forsiden

Fondens lovgrundlag:

BEK1664 af 14 december 2018 om forædlerafgift på markfroe


Fondens vedtægter:

Navn og hjemsted 
§ 1. Fondens navn er Planteforædlingsfonden. 

§ 2. Fonden er stiftet i henhold til bestemmelserne i lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret af Den Europæiske Garantifond for Landbruget m.v. (landbrugsstøtteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 445 af 23. april 2010. 

§ 3. Fondens hjemsted er Københavns kommune. 

Fondens formål 
§ 4. Fondens formål er at styrke frøbranchens udviklingsmuligheder. 

Stk. 2. Fonden kan inden for dette formål og i overensstemmelse med landbrugsstøtteloven anvende midler til aktiviteter i forbindelse med afsætningsfremme, forskning og forsøg, produktudvikling, rådgivning, uddannelse, sygdomsforebyggelse, sygdomsbekæmpelse, dyrevelfærd, kontrol, medfinansiering af initiativer under EU-programmer samt i øvrigt foranstaltninger, som fødevareministeren giver tilladelse til. Fonden kan endvidere anvende midlerne til dækning af omkostningerne ved kontrol med midlernes korrekte anvendelse. Med ministerens tilladelse kan fonden afholde udgifter til honorar til fondens bestyrelsesmedlemmer. 

Fondens Økonomi 
§ 5. Til finansiering af aktiviteter som nævnt i § 4 opkræver fonden produktionsafgifter i henhold til gældende lovgivning. Fonden kan endvidere modtage en andel af de midler, der indbetales til statskassen i henhold til lov om afgift af bekæmpelsesmidler. Fødevareministeren kan desuden give tilladelse til, at fonden modtager andre midler. 

Stk. 2. Der må ikke ske opsamling af midler i fonden. Der kan dog budgetteres med en sikkerhedsmargen i en størrelsesorden, som fondsbudgettet berettiger til. 

Fondens ledelse 
§ 6. Fonden ledes af en bestyrelse, der er fondens øverste myndighed. Bestyrelsen er udpeget for en periode på 4 år. Bestyrelsesmedlemmer kan genindstilles og genudpeges. 

Stk. 2. Bestyrelsen består af 2 repræsentanter for landbruget og 1 repræsentant for offentlige interesser, der udpeges af fødevareministeren i henhold til landbrugsstøttelovens regler. Udpegningen af landbrugets repræsentanter sker efter forudgående udtalelse i enighed fra Landbrug & Fødevarer, Brancheudvalget for Frø, Dansk Frøhandlerforening, Foreningen af Danske Havefrøgrossister, Dansk Havefrøavlerforening og Økologisk Landsforening, mens udpegningen af repræsentanten for de offentlige interesser sker efter fælles udtalelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Forbrugerrådet, Det Frie Forskningsråd og Det Strategiske Forskningsråd. 

Stk. 3. En erhvervsorganisation eller -virksomhed må ikke direkte eller indirekte være repræsenteret med halvdelen eller mere af det samlede antal pladser i bestyrelsen. 

Stk. 4. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand, og udarbejder en forretningsorden for sit virke. 

Stk. 5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når alle medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. 

Stk. 6. Bestyrelsen påser, at habilitetsreglerne overholdes i forbindelse med behandlingen af sager, hvor et eller flere af bestyrelsesmedlemmerne måtte have særlige interesser. Bestyrelsen noterer i sin forhandlingsprotokol, hvorledes der forholdes i konkrete habilitetssager. 

Stk. 7. Et bestyrelsesmedlem kan til enhver tid anmode fødevareministeren om at måtte udtræde af bestyrelsen. 

Stk. 8. Et bestyrelsesmedlem skal udtræde af bestyrelsen, hvis vedkommende på grund af længerevarende sygdom eller anden svækkelse ikke kan varetage hvervet. Et bestyrelsesmedlem skal ligeledes udtræde af bestyrelsen, hvis vedkommende har gjort sig skyldig i handlinger eller udeladelser, som gør vedkommende uværdig til fortsat at bestride hvervet, eller kommer under konkursbehandling. 

Stk. 9. Ved et bestyrelsesmedlems afgang udpeger fødevareministeren efter udtalelse fra de organisationer, som oprindeligt indstillede det afgående bestyrelsesmedlem, et nyt medlem for den reste-rende funktionsperiode i overensstemmelse med landbrugsstøttelovens regler. 

Bestyrelsens pligter og ansvar 
§ 7. Bestyrelsen er ansvarlig for, at forvaltningen af fondens midler sker i overensstemmelse med landbrugsstøtteloven, regler fastsat i medfør heraf, samt den nationale og fællesskabsretlige lovgivning i øvrigt, herunder EU´s statsstøtteregler, jf. bl.a. de til enhver tid gældende retningslinjer og rammebestemmelser fra EU-Kommissionen, og EU´s udbudsregler. 

Stk. 2. Bestyrelsen udarbejder forslag til budget for fonden og regnskab for fonden i henhold til gældende regler herom, som fastsat af fødevareministeren. 

Stk. 3. Bestyrelsen afgiver indstilling til fødevareministeren om størrelsen og beregningen af produktionsafgifter. 

Stk. 4. Bestyrelsen fordeler fondsmidlerne på baggrund af ansøgninger. Der gennemføres mindst én ansøgningsrunde for hvert regnskabsår. 

Stk. 5. Ansøgningsfrister og eventuelle ansøgningsskemaer offentliggøres på fondens hjemmeside på internettet mindst to måneder før ansøgningsfristen. 

Stk. 6. Fondens godkendte budget offentliggøres på fondens hjemmeside senest 14 dage efter, at godkendelsen er meddelt fonden. 

Regnskab og revision 
§ 8. Fondens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet udarbejdes under iagttagelse af de til enhver tid gældende bestemmelser for produktions- og promilleafgiftsfondene. 

Stk. 2. Bestyrelsen antager en statsautoriseret revisor. Revisionen foretages under iagttagelse af de til enhver tid gældende bestemmelser for produktions- og promilleafgiftsfondene. 

Stk. 3. Fondens godkendte regnskab offentliggøres på fondens hjemmeside senest 14 dage efter, at godkendelsen er meddelt fonden. 

Administration og forvaltning 
§ 9. Fondens bestyrelse træffer beslutning om varetagelsen af fondens administration. 
Den daglige leder af administrationen kan ikke samtidig være medlem af fondens bestyrelse. 

Stk. 2. Fonden er i hele sit virke underlagt reglerne i forvaltningsloven, offentlighedsloven samt persondataloven. 

Tegningsret 
§ 10. Fonden tegnes af bestyrelsens formand sammen med mindst ét bestyrelsesmedlem. Der kan meddeles prokura til den daglige leder af administrationen. 

Vedtægtsændring
§ 11. Vedtægterne kan ændres af bestyrelsen inden for de rammer for fondens virke, der er givet i landbrugsstøtteloven. En vedtægtsændring skal godkendes på to på hinanden følgende bestyrelsesmøder, der afholdes med mindst 14 dages mellemrum. 

Stk. 2. Vedtægterne skal godkendes af fødevareministeren. 

Ophævelse af fonden 
§ 12. En ophævelse af fonden kan besluttes efter samme procedure som for vedtægtsændringer, jf. § 11, stk. 1. 

Stk. 2. Afviklingen af fonden skal ledes af bestyrelsen, og eventuelle midler skal anvendes inden for fondens formål, jf. § 4. 

Ikrafttræden 
§ 13. Nærværende vedtægter træder i kraft den 13. september 2011.