Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Forretningsbetingelser for rådgivning

Forretningsbetingelser for Landbrug & Fødevarer F.m.b.A. (L&F)

1. Aftalegrundlag

Nærværende forretningsbetingelser supplerer den mel- lem L&F og Kunden indgåede rådgivningsaftale og udgør således en integreret del af aftalegrundlaget.

 

Foreligger indbyrdes modstrid, viger nærværende forretningsbetingelser for vilkår, der fremgår af rådgivningsaftalen.

 

Foreligger indbyrdes modstrid, viger Kundens eventuelle forretningsbetingelser, ordrebekræftelser mv., for nærværende forretningsbetingelser.

 

2. Ændringer

Ændringer og/eller præciseringer af det oprindelige aftale- grundlag skal ske skriftligt.

 

Den part, som påberåber sig en ændring eller præcisering af det oprindelige aftalegrundlag, har bevisbyrden for, at en sådan aftale er indgået.

 

Enhver aftale om ændring af L&F’s ydelse som beskrevet i rådgivningsaftalen anses som udgangspunkt for en gensidig opsigelse for så vidt angår den pågældende ydelse og indgåelse af en ny rådgivningsaftale for så vidt angår den ydelse, Kunden ønsker udført i stedet. Der henvises til pkt. 3 om opsigelsesvarsel og pkt. 5 om pris.

 

3. Opsigelse

Hver af parterne kan opsige rådgivningsaftalen med 5 dages varsel.

 

Inden for rammerne af rådgivningsaftalens eventuelle tidsfrister er L&F frit stillet med hensyn til planlægning af opgavens gennemførelse. I tilfælde af opsigelse eller op- hævelse af aftalen er L&F berettiget til vederlag for det arbejde, der allerede er udført og/eller arbejde, som internt hos L&F er planlagt udført inden ophævelsen eller udløbet af opsigelsesvarslet.

 

Kunden skal endvidere godtgøre L&F udgifter, som L&F forinden opsigelsen eller ophævelsen har forpligtet sig til over for tredjemand som led i opgavens udførelse.

 

4. Bemyndigelse

Den, der er anført som kontaktperson for Kunden, har bemyndigelse til – på Kundens vegne – at disponere i enhver henseende i forhold, der angår rådgivningsaftalen.

 

Er flere kontaktpersoner anført, gælder ovennævnte hver af disse kontaktpersoner.

 

5. Honorar

Med mindre andet fremgår af den indgåede rådgivningsaftale, fastsættes L&F’s honorar efter medgået tid.

 

Ved afregning i henhold til overslag gælder følgende:

 

Må det forudses, at det  reelle  tidsforbrug  forbundet  med gennemførelsen af opgaven væsentligt vil  overstige det skønnede timeforbrug, underretter L&F Kunden herom. Underretning skal ske snarest muligt efter det tidspunkt, hvor L&F forudser, at overskridelsen bliver væsentlig.

 

Kunden og L&F drøfter herefter, om det reviderede skøn over timeforbrug kan accepteres, eller om L&F’s ydelse skal tilrettes. Kunden er i alle tilfælde pligtig at betale vederlag for det timeforbrug, der indtil da er anvendt på opgaven.

 

Det ovenfor anførte gælder tilsvarende for så vidt, at op- gaven til sin gennemførelse forudsætter afholdelse af udgifter i et niveau, der væsentligt afviger fra det ved aftalens indgåelse forudsatte.

 

Ved fastprisaftale gælder følgende:

 

Den aftalte, faste pris omfatter alene de ydelser, L&F specifikt har påtaget sig at udføre, jf. herved rådgivningsaftalen.

 

I det omfang en ydelse ikke udtrykkeligt er anført under beskrivelsen af L&F’s ydelser, er den ikke omfattet af fast- prisaftalen. Udføres ydelsen alligevel af L&F efter aftale med Kunden, afregnes for den pågældende ydelse ved siden af den faste pris, i så fald efter medgået tid.

 

I alle tilfælde godtgør Kunden L&F samtlige udgifter, der er afholdt af L&F som led i opgavens løsning.

 

6. Betaling

Afregning sker ved opgavens afslutning. Betalingsbetingelser er netto 20 dage.

 

L&F kan i løbende opgaver foretage aconto afregning månedsvis eller pr. kvartal. Endelig afregning sker ved opgavens afslutning.

 

Efter forfaldsdato forrentes L&F’s tilgodehavende med morarenten, jf. rentelovens § 5, stk. 1.

 

Kunden er under ingen omstændigheder berettiget til at foretage modregning i L&F’s krav på honorar.

 

7. Fortrolighed og persondata

L&F påtager sig ingen konkurrencebegrænsninger som føl- ge af opgaven.

 

L&F påtager sig at behandle materiale og oplysninger om kunden, der kommer L&F til kendskab som led i opgaven, fortroligt.

 

L&F er berettiget til at anvende viden af generel og ikke- fortroligkarakter, der opnås under udførelsen af opgaven, i andre sammenhænge og ved andre rådgivningsopgaver.

 

Behandling af personoplysninger som led i rådgivningen sker i henhold til danske retsregler herom.

 

8. Materiale

Kunden er i det omfang, det er forudsat i rådgivningsaftalen, berettiget til at anvende det materiale, der er udarbejdet af L&F som led i rådgivningen.

 

Alle immaterielle rettigheder, der opstår i forbindelse med L&F’s opfyldelse af aftalen, tilhører L&F.

 

Opsiges eller ophæves rådgivningsaftalen, er Kunden berettiget til udlevering af det af L&F udarbejdede men ikke færdiggjorte materiale betinget af, at Kunden har opfyldt sin betalingsforpligtelse. For udleveret ikke færdiggjort materiale gælder under alle omstændigheder, at L&F’s navn ikke må benyttes i forbindelse med materialets anvendelse, og at L&F ikke er ansvarlig for fejl og mangler i materialet.

 

9. Ansvar – mangelansvar og produktansvar

L&F er ansvarlig for den ydede rådgivning i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler.

 

Ansvaret for L&F kan dog under ingen omstændigheder overstige 10 mio. kr. pr. opgave.

 

Er L&F ansvarlig for en skade, for hvilken andre rådgivere/konsulenter eller lignende også er ansvarlige, kan L&F erstatningsansvar dog under alle omstændigheder ikke overstige det laveste beløb, hvortil de andre råd- givere/konsulenter eller lignende har begrænset deres an- svar.

 

Hvis rådgivningen vedrører:

•                            Udarbejdelse af budgetter og budgetopfølgning

•                            Miljøtjek, kemitjek, dyrevelfærdstjek eller lignende

 

 

•                            Kontrol af fællesskema eller skema til overdragelse af betalingsrettigheder eller andreskemaer, som i første omgang er udfyldt af kunden, og hvor L&F dermed ikke har den fulde opgave

 

er ansvaret for Rådgivningsvirksomheden begrænset til 10 gange honoraret for den konkrete opgave.

 

L&F er ikke ansvarlig for driftstab, avancetab, tab af data, tab af goodwill eller andet indirekte og/eller ikke-økono- misk tab.

 

L&F hæfter ikke for fejl begået af andre rådgivere, konsulenter og lignende, som L&F har henvist kunden til, lige- som L&F ikke hæfter for eventuelle fejl begået af underleverandører, som L&F efter aftale med kunden har overladt dele af opgavens løsning til.

 

Kunden kan alene rejse krav mod L&F og ikke mod de enkelte medarbejdere.

 

L&F kan ikke holdes ansvarlig for krav, der måtte opstå som resultat af falsk, misvisende eller ufuldstændig informati- on, data eller dokumentation, som er tilvejebragt af andre end L&F.

 

L&F påtager sig ikke ansvar over for andre parter (herunder tredjemand), som drager fordel af eller benytter den af L&F leverede ydelse eller opnår adgang til ydelsen. Kunden forpligter sig til at godtgøre L&F forpligtelser, tab, udgifter eller andre omkostninger, som L&F måtte pådrage sig i forbindelse med krav fra sådanne andre parter, samt krav mod L&F som følge af Kundens misligholdelse af rådgivningsaftalen.

 

L&F forbeholder sig ret til at modregne udestående honorarkrav i Kundens berettigede erstatningskrav.

 

10. Lovvalg og værneting

Tvister om L&F’s rådgivning, rådgivningsaftalen og disse forretningsbetingelser er underlagt dansk ret bortset fra dansk rets internationale privatretlige regler og CISG.

 

Såfremt Kunden mener at have lidt et økonomisk tab i an- ledning af L&F’s rådgivning, anmeldes krav hos Skade & Ansvar, Agro Food Park 15, 8200 Aarhus N.

 

Retssag i anledning af L&F’s rådgivning, rådgivningsaftalen og disse forretningsbetingelser skal anlægges ved Retten i København.

 

Download i pdf-version her.

 

SENEST OPDATERET 16. JANUAR 2019