Forretningsbetingelser for rådgivning

Forretningsbetingelser for Landbrug & Fødevarer F.m.b.A. (L&F)

 1. Aftalegrundlag

  Nærværende forretningsbetingelser supplerer den mel- lem L&F og Kunden indgåede rådgivningsaftale og udgør således en integreret del af aftalegrundlaget.

  Foreligger indbyrdes modstrid, viger nærværende forretningsbetingelser for vilkår, der fremgår af rådgivningsaftalen.

  Foreligger indbyrdes modstrid, viger Kundens eventuelle forretningsbetingelser, ordrebekræftelser mv., for nærværende forretningsbetingelser.

   

 2. Ændringer

  Ændringer og/eller præciseringer af det oprindelige aftale- grundlag skal ske skriftligt.

  Den part, som påberåber sig en ændring eller præcisering af det oprindelige aftalegrundlag, har bevisbyrden for, at en sådan aftale er indgået.

  Enhver aftale om ændring af L&F’s ydelse som beskrevet i rådgivningsaftalen anses som udgangspunkt for en gensidig opsigelse for så vidt angår den pågældende ydelse og indgåelse af en ny rådgivningsaftale for så vidt angår den ydelse, Kunden ønsker udført i stedet. Der henvises til pkt. 3 om opsigelsesvarsel og pkt. 5 om pris.

   

 3. Opsigelse

  Hver af parterne kan opsige rådgivningsaftalen med 5 dages varsel.

  Inden for rammerne af rådgivningsaftalens eventuelle tidsfrister er L&F frit stillet med hensyn til planlægning af opgavens gennemførelse. I tilfælde af opsigelse eller op- hævelse af aftalen er L&F berettiget til vederlag for det arbejde, der allerede er udført og/eller arbejde, som internt hos L&F er planlagt udført inden ophævelsen eller udløbet af opsigelsesvarslet.

  Kunden skal endvidere godtgøre L&F udgifter, som L&F forinden opsigelsen eller ophævelsen har forpligtet sig til over for tredjemand som led i opgavens udførelse.

  Opsiger Kunden rådgivningsaftalen, og kan L&F ikke finde anden beskæftigelse til de frigjorte medarbejderressourcer, er L&F tillige berettiget til kompensation for den direkte lønudgift i perioden fra opsigelsesvarslets udløb til det tidspunkt, hvor opgaven ville være blevet afsluttet, dog maksimeret til tre måneders løn pr. frigjort medarbejder.

   

 4. Bemyndigelse

  Den, der er anført som kontaktperson for Kunden, har bemyndigelse til – på Kundens vegne – at disponere i enhver henseende i forhold, der angår aftalen.

  Er flere kontaktpersoner anført, gælder ovennævnte hver af disse kontaktpersoner.

   

 5. Honorar

L&F fastsætter honoraret med udgangspunkt i arbejdets omfang, herunder arbejde uden for normal arbejdstid, den interesse, opgaven repræsenterer for Kunden, værdien af L&F’s ydelser, det ansvar, der er forbundet med opgaven, opgavens kompleksitet, graden af specialistviden og det opnåede resultat.

Ved afregning i henhold til overslag gælder følgende:

 

Må det forudses, at det  reelle  tidsforbrug  forbundet  med gennemførelsen af opgaven væsentligt vil  overstige det skønnede timeforbrug, underretter L&F Kunden herom. Underretning skal ske snarest muligt efter det tidspunkt, hvor L&F forudser, at overskridelsen bliver sentlig.

 

Kunden og L&F drøfter herefter, om det reviderede skøn over timeforbrug kan accepteres, eller om L&F’s ydelse skal tilrettes. Kunden er i alle tilfælde pligtig at betale vederlag for det timeforbrug, der indtil da er anvendt på opgaven.

 

Det ovenfor anførte gælder tilsvarende for så vidt, at op- gaven til sin gennemførelse forudsætter afholdelse af ud- gifter i et niveau, der væsentligt afviger fra det ved aftalens indgåelse forudsatte.

 

Ved fastprisaftale gælder følgende:

Den aftalte, faste pris omfatter alene de ydelser, L&F specifikt har påtaget sig at udføre, jf. herved rådgivningsaftalen.

 

I det omfang en ydelse ikke udtrykkeligt er anført under beskrivelsen af L&F’s ydelser, er den ikke omfattet af fast- prisaftalen. Udføres ydelsen alligevel af L&F efter aftale med Kunden, afregnes for den pågældende ydelse ved siden af den faste pris.

 

I alle tilfælde godtgør Kunden L&F samtlige udgifter, der er afholdt af L&F som led i opgavens løsning.


  6. Betaling

Afregning sker ved opgavens afslutning.

L&F kan i løbende opgaver foretage aconto afregning månedsvis eller pr. kvartal. Endelig afregning sker ved opgavens afslutning.

 

Betalingsbetingelser er netto 20 dage.

 

Efter forfaldsdato forrentes L&F’s tilgodehavende med morarenten, jf. rentelovens § 5, stk. 1.

 

Kunden er under ingen omstændigheder berettiget til at foretage modregning i L&F’s krav på honorar.

  

7. Fortrolighed og persondata

L&F påtager sig ingen konkurrencebegrænsninger som følge af opgaven.

 

L&F påtager sig at behandle materiale og oplysninger om kunden, der kommer L&F til kendskab som led i opgaven, fortroligt.

 

L&F er berettiget til at anvende viden af generel og ikke- fortrolig karakter, der opnås under udførelsen af opgaven, i andre sammenhænge og ved andre rådgivningsopgaver.

 

Behandling af personoplysninger som led i rådgivningen sker i henhold til dansk rets regler herom. Der henvises til L&F’s privatlivspolitik, der kan findes på L&F’s hjemmeside.

 

 

8. Materiale


Kunden er i det omfang, det er forudsat i rådgivningsaftalen, berettiget til at anvende det materiale, der er udarbejdet af L&F som led i rådgivningen.

 

Alle immaterielle rettigheder, der opstår i forbindelse med L&F’s opfyldelse af aftalen, tilhører L&F.

 

Opsiges eller ophæves rådgivningsaftalen, er Kunden berettiget til udlevering af det af L&F udarbejdede men ikke færdiggjorte materiale betinget af, at Kunden har opfyldt sin betalingsforpligtelse. For udleveret ikke færdiggjort materiale gælder under alle omstændigheder, at L&F’s navn ikke må benyttes i forbindelse med materialets anvendelse, og at L&F ikke er ansvarlig for fejl og mangler i materialet.

 

9. Ansvar – forsinkelse, mangelansvar og produktansvar

L&F er ansvarlig for den ydede rådgivning i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler.

 

Ansvaret for L&F kan dog under ingen omstændigheder overstige 10 mio. kr. pr. opgave.

 

Er L&F ansvarlig for en skade, for hvilken andre rådgivere/konsulenter eller lignende også er ansvarlige, kan L&F erstatningsansvar dog under alle omstændigheder ikke overstige det laveste beløb, hvortil de andre råd- givere/konsulenter eller lignende har begrænset deres an- svar.

 

Hvis rådgivningen vedrører:

 • Udarbejdelse af budgetter og budgetopfølgning
 • Miljøtjek, kemitjek, dyrevelfærdstjek eller lignende
 • Kontrol af fællesskema eller skema tiloverdragelse af betalingsrettigheder eller andre skemaer, som i første omgang er udfyldt af kunden, og hvor L&F dermed ikke har den fulde opgave
 • Tilskudsansøgning og udbetalingsanmodning vedr. ordninger om tilskud til investering fra offentligt op- rettede puljer, f.eks. tilskud til miljøteknologi og andre tilskudsordninger

 

er ansvaret for L&F begrænset til 10 gange honoraret for den konkrete opgave.

 

L&F er ikke ansvarlig for driftstab,  avancetab,  tab  af  data, tab af goodwill eller andet indirekte og/eller ikke- økonomisk tab.

 

L&F hæfter ikke for fejl begået af andre rådgivere, konsulenter og lignende, som L&F har henvist kunden til, ligesom L&F ikke hæfter for eventuelle fejl begået af underleverandører, som L&F efter aftale med kunden har overladt dele af opgavens løsning til.

 

Kunden kan alene rejse krav mod L&F og ikke mod de enkelte medarbejdere.

 

L&F kan ikke holdes ansvarlig for krav, der måtte opstå som resultat af falsk, misvisende eller ufuldstændig information, data eller dokumentation, som er tilvejebragt af andre end L&F.

 

L&F påtager sig ikke ansvar over for andre parter (herunder tredjemand), som drager fordel af eller benytter den af L&F leverede ydelse eller opnår adgang til ydelsen.

 

Kunden forpligter sig til at godtgøre L&F forpligtelser, tab, udgifter eller andre omkostninger, som L&F måtte pådrage sig i forbindelse med krav fra sådanne andre parter, samt krav mod L&F som følge af Kundens misligholdelse af aftalen.

 

L&F forbeholder sig ret til at modregne udestående honorarkrav i Kundens berettigede erstatningskrav.

  

10. Lovvalg og værneting

Tvister om L&F’s rådgivning, rådgivningsaftalen og disse forretningsbetingelser er underlagt dansk ret bortset fra dansk rets internationale privatretlige regler og CISG.

Såfremt Kunden mener at have lidt et økonomisk tab i an- ledning af L&F’s rådgivning, anmeldes krav hos L&F’s an- svarsforsikringsselskab v/Skade & Ansvar, Agro Food Park 15, 8200 Aarhus N.

Retssag i anledning af L&F’s rådgivning, rådgivningsaftalen og disse forretningsbetingelser skal anlægges ved Retten i København.

 

 

 


Download i pdf-version her.

SENEST OPDATERET 23. JUNI 2020