Repræsentationer

Redaktionsudvalget for Frøavleren
Formål: Drøfter Frøavlerens temaer, layout m.v.

Medlemmer: 
Dan Rasmussen, repræsentant fra bestyrelsen i Frøsektionen 
Barthold Feidenhans'l, SEGES
Birte Boelt, AU Flakkebjerg 
Thomas Holst, Landbrug & Fødevarer, Frøsektionen 
Bent Buchwald, DL Sydhavsøerne 

Brancheudvalget for Frø
Udvalget har til formål at varetage dansk frøavls og dansk frøhandels fælles interesser. Det påhviler således Brancheudvalget at varetage fælles interesser over for såvel danske som udenlandske myndigheder, herunder i særlig grad sådanne interesser, som har tilknytning til gennemførelse her i landet af de af EUs myndigheder fastsatte forordninger og direktiver.
Udvalgets sammensætning: Landbrug & Fødevarer, Primærsiden 4, Dansk Frøhandlerforening 4, Havefrøgrossisterne 1. I alt 9

Se medlemmer af Brancheudvalget her.

Hjemmeside: https://lf.dk/om-os/om-landbrug-og-foedevarer/vores-medlemmer/brancher/brancheudvalget-for-froe

Frøafgiftsfonden
Fonden har til formål, at styrke frøbranchens udviklingsmuligheder og konkurrenceevne. Denne styrkelse sker ved at finansiere følgende foranstaltninger: afsætningsfremme, forskning og forsøg, produktudvikling, rådgivning, uddannelse, sygdomsforebyggelse, bekæmpelse og kontrol. Fondens aktiviteter finansieres ved at opkræve 2 promille af firmaernes afregning til avler.

Fondens sammensætning:
Udvalget er bredt sammensat af repræsentanter fra hele frøbranchen. Medlemmerne er udpeget af Miljø- og Fødevareministeriet.

Fra Landbrug & Fødevarer, Frøsektionen:
Thor G. Kofoed

Hjemmeside: www.froeafgiftsfonden.dk

Planteforædlingsfonden
Fonden opkræver 1,25 kr./kg af omsætningen af græsfrø på hjemmemarkedet. For andre frøafgrøder er der andre takster.
Alle afgifter og renter betales til sortsejerne for forædler arbejdet.

Fondens sammensætning:
Udvalget er sammensat af repræsentanter fra frøbranchen. Medlemmerne er udpeget af Fødevareministeriet.

Tystoftefonden
Fonden driver sortsafprøvningen på Tystofte.
Hjemmeside: Tystoftefonden

Formand er Thor Gunnar Kofoed, udpeget af Landbrug & Fødevarer.

ESGG European Seed Growers Group
ESGG er en sammenslutning af europæiske frøavlerforeninger. I dette regi samles man og sammenligner kontrakter, priser, kemikalie lovgivning, certificeringsregler m.v. Gruppen søger at få permanent repræsentation ved det rådgivende udvalg for EU-kommissionen for at varetage frøavleres interesser i EU sammenhæng.
Der er repræsentanter fra frøavlerforeninger fra: Danmark, Sverige, Finland, Holland, Tyskland, England, Belgien og Frankrig

COPAs arbejdsgruppe for markfrø
COPAs formål er at varetage de professionelle europæiske landbrugsorganisationers interesser. Arbejdsgruppens opgave er at rådgive COPA omkring spørgsmål vedrørende markfrø.

Arbejdsgruppens sammensætning
Repræsentanter fra COPAs medlemsorganisationer med interesse for frø.

Fra Frøsektionen:
Thor G. Kofoed (via Brancheudvalget)

COPAs Bioteknologiske ekspertgruppe
COPAs formål er at varetage de professionelle europæiske landbrugsorganisationers interesser. Arbejdsgruppens opgave er at rådgive COPA omkring spørgsmål vedrørende Bioteknologi, herunder gensplejsning.

Fra Landbrug & Fødevarer: Thor G. Kofoed (via Brancheudvalget)

Den Stående Komite for Frø og Udsæd under EU-kommissionen
Udvalgets formål er at rådgive EU-kommissionen i spørgsmål vedrørende markfrø.Udvalgets sammensætning:

Udvalget er sammensat af repræsentanter fra landbrugsorganisationer inden for EU med interesse for frø.
Fra Landbrug & Fødevarer, Frøsektionen:
Thor G. Kofoed 

Udvalget for markfrø og sædekorn
Udvalget for Markfrø og Sædekorn er et rådgivende organ for Landbrugs- og Fiskeristyrelsen i spørgsmål vedrørende frø og sædekorn.

Fra Landbrug & Fødevarer, Frøsektionen:
Thor G. Kofoed

GUDP styregruppe
Fremmer og koordinerer forskning og forsøg på frøavlsområdet. Bistår tillige med faglig rådgivning i forbindelse med planlægning og udførelse af forsøgsopgaver. Er overordnet ansvarlig for styring af Forskningsprogram Frøavl (Frøpakken).

Repræsentanter fra Brancheudvalget for Frø, AU-Flakkebjerg, Seges, Landbrug & Fødevarer, Frøsektionen og Dansk Havefrøavlerforening.

Fra Landbrug & Fødevarer, Frøsektionen:
Thor G. Kofoed (Brancheudvalget for Frø)
Ulrik Lunde (Havefrø)
Troels Prior Larsen (Frøsektionen)

Søgårdfonden
Søgårdfonden administrerer Sigurd Andersens formue og uddeler således ca. 140.000 kr. pr. år til landbrugsforsøg, rejseaktivitet i udlandet, Folkekirkens Nødhjælp mm.

Repræsentantskabets sammensætning
Bred sammensætning

Fra Landbrug & Fødevarer, Frøsektionen:
Jens Laurberg Jensen (formand)