Om deltidsarbejdet i Landbrug & Fødevarer

Der er ca. 30.000 deltidslandbrug i Danmark. Det betyder, at deltidslandmænd og kvinder i Danmark udgør både en stor andel af L&Fs medlemmer og en stor del af L&Fs medlemspotentiale.

Deltidslandbruget har en stor betydning for at sikre et godt liv på landet og er samtidige vigtige ambassadører for erhvervet.

Landbrug & Fødevarer har hele tiden fokus på at varetage deltidslandmændenes interesser og sikre at den lovgivning, der regulerer dem er til at leve med og kan håndteres i praksis. Du kan læse mere om L&F's politiske arbejde målrettet deltidslandbruget her.

To gang om året afholder L&F deltidslandsmøder, hvor deltidsansvarlige fra alle medlemsforeningerne i L&F mødes med Primærformandskabet og drøfter de politiske sager der har særligt interesse for deltid. Det vil sige at det er her den samlede pallette af sager tages op til drøftelse, de vigtigste sager udpeges og målet med interessevaretagelsen drøftes.

En direkte kommunikation mellem foreningernes deltidsansvarlige og Primærformandskabet skal dels styrke de lokale foreningers arbejde på deltidsområdet og det centrale arbejde i L&F. Den direkte dialog skal give Primærformandskabet og dermed også Primærbestyrelsen en større indsigt i deltidslandmændenes prioriterer og udfordringer, for derigennem at styrke indsatsen på deltidsområdet i L&F yderligere.

På deltidslandsmøderne vil der også blive stillet skarpt på arbejdet på deltidsområdet i foreningerne. Her kan de deltidsansvarlige udveksle erfaringer om deltidsarbejdet i foreningerne og i fællesskab sætte fokus på udviklingen af det. Yderligere skal deltidslandsmøderne give de foreninger, der ikke allerede har en deltidsansvarlig og et målrettet deltidsarbejde et incitament til at få det.

De politiske mandater vedrørende L&F's arbejde for deltid besluttes i Primærbestyrelsen på baggrund af drøftelser på de 2 årlige deltidslandsmøder.

Deltid bliver en del af Primærformandskabets arbejdsfelt og et fokusområde for viceformand: Lars Hvidtfeldt.

Deltidslandsmødet
Deltagere på de to årlige deltidslandsmøder er lokalforeningernes deltidsansvarlige (to fra hver forening)

Møderne holdes på hver side af Storebælt (det ene i øst og det andet i vest).

Disse møder ledes af Primærformandskabet. Det bliver her den direkte kommunikation mellem deltidslandmændene og den politiske ledelse i L&F sker. Det er altså her den politiske ledelse på Primærsiden får input til, hvordan L&F bedst støtter op om deltidslandmændenes virke både politisk og forretningsmæssig. Det er også her deltidslandmændene kommer til orde. I dialogen skal der både være fokus på:

  • Politiske emner
  • Regelimplementering
  • Det gode liv i landdistrikterne
  • Foreningstilbud og aktiviteter målrettet deltidssegmentet
  • Forretningsudvikling målrettet deltidslandmændenes interesser.

Deltidsgruppen
Der etableres en Deltidsgruppe bestående af én-to repræsentanter for regionerne: Sjælland, Syd, Midt og Nord.

Denne gruppe inddrages i forberedelsen af de to deltidslandsmøder samt kommunikation af relevante nyheder til deltidsmedlemmerne mellem møder. Repræsentanterne udpeges regionalt. Se hvem repræsentanterne er her.

Ad hoc-grupper
Yderligere kan der efter behov nedsættes ad hoc-grupper, der inddrages i udarbejdelsen af politiske oplæg til Primærbestyrelsen på specifikke deltidsemner.

Den organisering der er beskrevet ovenfor, er besluttet af Primærbestyrelsen den 30. september 2015. Indtil da var arbejdet på deltidsområdet organiseret i Danske Deltidslandmænd, der var et udvalg under Primærbestyrelsen. Udvalget blev nedlagt den 30. september 2015.