Slåning af græsrabatter

Ofte mødes frøavlere med afslag på anmodning om slåning af rabatter inden blomstring langs frømarker. Vi vil gerne minde alle om det svar, vi fik fra Trafikministeriet i 2009 om netop dette forhold. Vi havde klaget over, at Vejdirektoratet ikke ville slå rabatterne på grund af manglende ressourcer.

Transportministeriet gav os medhold og skriver bl.a. i afgørelsen, "at Vejdirektoratet som vejbestyrelse og ejer af vejarealerne i et vist omfang er forpligtet til at vedligeholde rabatterne. Vejdirektoratet skal foretage en konkret vurdering af behovet for græsslåning på en given strækning og i givet fald efter rettidig anmodning fra græsfrøavleren slå denne".

Ministeriet er samtidig af den opfattelse, ”at Vejdirektoratet som vejbestyrelse ikke lovligt kan opkræve betaling for slåning af rabatter ud for frømarker".

Det betyder alt sammen, at Vejdirektoratet og andre vejejere skal slå rabatterne ud for frøgræsmarker, og de må ikke opkræve betaling. Det er vigtigt at bemærke, at det er efter en konkret vurdering. Det vil bl.a. sige, der skal være risiko for krydsbestøvning.

Det er vigtigt at man anmoder om rabatslåning i god tid for at sikre "rettidighed".

 

Brevet kan findes her.

(2019)