Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Mere med mindre

Større produktion og mindre belastning – det er faktisk muligt. Gennem de seneste 25 år har landbruget øget produktionen, samtidig med at belastningen af miljøet er faldet markant.

Al produktion – også i landbruget – påvirker omgivelserne. Her gælder om at den negative påvirkning bliver så lille som praktisk muligt.

Nogle af de store udfordringer for landbrugsproduktionen er udledningen af næringsstoffer og klimagasser til omgivelserne.

Så stor en del af næringsstofferne i gødningen som overhovedet muligt skal optages af afgrøderne der dyrkes på markerne. Men der vil altid være et lille tab, som løber ud i vandløb og videre til fjorde og ud i havet, eller som fordamper og føres med vind og vejr til andre områder. I naturen virker næringsstofferne nemlig også som gødning, der får nogle plantearter til at overvokse andre, så balancen forrykkes. I fjorde og kysnære områder kan næringsstofferne forårsage algeopblomstring, der dels forhindrer lyset at nå ned i vandet til de øvrige planter, dels kan forårsage iltsvind, når algerne dør og synker til bunds, hvor forrådnelsesprocesserne forbruger ilten i vandet, så fisk og bunddyr flygter eller dør. Klimagasser som CO2, metan (CH4) og lattergas (N2O) kommer dels fra husdyrenes fordøjelse, dels fra markerne, når gødning og planterester omsættes af mikroorganismer i jorden.

Bedre dyrkningsteknik og gyllehåndtering, bedre sorter, avlsarbejde og foderoptimering har forbedret næringsstofudnyttelsen i landbrugsproduktionen og har resulteret i en lavere miljøpåvirkning pr. produceret enhed - pr. liter mælk eller kg kød - og har reduceret den samlede miljøpåvirkning.

Resultatet er, at større produktion ikke længere er lig med større miljøbelastning: For mens den producerede mængde er steget med 34 pct. i periode fra 1990 til 2015 er landbrugets miljøbelastning reduceret i samme periode:

  • Ammoniaktabet er faldet med 44 pct.
  • Udledningen af drivhusgasser, primært metan og lattergas, er faldet med 20 pct.
  • Tilførslen af kvælstof til kystvandene er reduceret med 45 pct.
  • Fosforoverskuddet på marken er faldet med 71 pct.*

Det er en udvikling, der sandsynligvis vil fortsætte som følge af udvikling af ny teknologi og ny viden der kan reducere landbrugets miljøbelastning yderligere.

Læs flere analyser fra Landbrug & Fødevarer under Miljø, Klima og energi

Læs mere under Miljø & Klima

* Selv om der udledes meget mindre fosfor fra markerne end tidligere, er udledningen til vandmiljøet ikke faldet tilsvarende. Det skyldes, at fosfor - især fra tidligere tider - ophobes i jorden, hvor den er ret hårdt bundet til jordpartikler i den såkaldte fosforpulje.