Antibiotikaresistens skal løses på nationalt og internationalt niveau

Udfordringen med forekomsten af antibiotikaresistens har betydning for hele samfundet, og skal derfor ses i et samspil mellem det veterinære og humane område. I Danmark sker der en løbende overvågning af antibiotikabruget hos læger, på hospitaler og i fødevareerhvervet, hvor forekomsten af resistens hos mennesker og dyr følges tæt. Den løbende overvågning er vigtig for at sikre, at vi fokuserer på de rette løsninger. Men vi lever i en verden, hvor mennesker, dyr og varer rejser på tværs af landegrænser, og derfor vil vi også i fremtiden have et massivt pres af resistente bakterier fra resten af verden. Derfor kræver det også en international indsats, hvis det samlede resistensproblem skal løses.

Vi arbejder for at:

 • reducere forekomsten af antibiotikaresistens på tværs af dyr og mennesker såvel nationalt som internationalt.

Det gør vi ved at:

 • begrænse eller stoppe forbruget af de antibiotika, der er vigtige for behandling af sygdomme hos mennesker, så vi kan komme fremtidens resistensudfordringer i forkøbet.
 • udarbejde og indgå i handlingsplaner for bekæmpelse af resistente bakterier
 • samarbejde med myndighederne, sundhedssektoren og de praktiserende dyrlæger om at udvikle behandlingsvejledninger for korrekt og ansvarlig brug af antibiotika, hvor der i højere grad tages hensyn til valg af antibiotikaprodukt fremfor forbrug, og hvor der skabes incitamenter for producenten til i højere grad at anvende forebyggende vacciner, så behandlingskrævende sygdomme undgås.
 • anvende diagnostik, hvor det er relevant og giver effekt i forhold til behandlingen
 • sætte resistens på dagsordenen i internationale politiske fora som EU-Kommissionen, OIE, WHO og egne organisationer
 • bidrage til at viden bliver udbredt gennem deltagelse i internationale konferencer og fora og stå til rådighed for og være vært for videns- og erfaringsudveksling med andre lande
 • deltage i internationale forsknings- og udviklingsprojekter om resistens på tværs af dyr og mennesker.

Stoppe brugen af antibiotika, der er vigtige i behandlingen af sygdomme hos mennesker

 • I 2010 indførte svinebranchen et frivilligt stop for brugen af cephalosporiner.
    
 • Cephalosporiner har ikke været brugt til produktionen af mink siden 2013
    
 • I 2014 indførte kvægbranchen et frivilligt stop for brugen af cephalosporiner.

  Cephalosporiner anvendes ikke i produktionen af slagtekyllinger og akvakultur.