Arbejdsmiljøstrategi 2020-2022

Det skal være trygt og sundt at gå på arbejde i landbruget. Et godt arbejdsmiljø er en gevinst for alle. Det øger medarbejdernes sikkerhed og trivsel, og det styrker produktiviteten og kontinuiteten på bedrifterne og sikrer, at medarbejderne er i stand til at blive i arbejde. Et godt arbejdsmiljø sikrer en attraktiv arbejdsplads og dermed landbruget som et attraktivt erhverv for tiltrækning af arbejdskraft.

Landbruget er en branche, der har haft store arbejdsmiljøudfordringer, og der er fortsat mange mennesker i landbruget, der bliver fysisk overbelastet eller udsættes for en arbejdsulykke. Derfor er det afgørende, at landbruget selv sætter fokus på udfordringer og løsninger.

Målsætning 2020-2022

Landbrug & Fødevarer vil i perioden arbejde for:

 • En reduktion i alvorlige ulykker på 25 pct. fra i gennemsnit 265 årligt til 200 årligt.
 • Et fald på 25 pct. i øvrige arbejdsulykker.
 • 0 dødsulykker i landbruget.

Landbrug & Fødevarer vil også arbejde for, at flere øvrige arbejdsulykker anmeldelses så mørketallet reduceres. Flere anmeldelser giver et bedre billede af, hvor der bedst sættes ind med forebyggende indsatser, Landbrug & Fødevarer vil i højere grad kommunikere de gode historier til inspiration for landbruget og skabe stolthed om erhvervet.

Aktiviteter

Fundamentet for alle vores aktiviteter er troen på, at en grundlæggende kulturforandring er nødvendig. Rigtig mange landmænd er forsigtige, fokuserer på et godt arbejdsmiljø og arbejder dagligt med sikkerhed.

Vi oplever dog desværre stadig, at risikovilligheden i erhvervet er for stor. Mange landmænd er uddannet til og opfostret med troen på og viljen til selv at løse de mange pludselige udfordringer, som man møder i hverdagen i landbruget. Den handlekraft er fundamentet for vores konstante udvikling og innovation. Det er dog også afgørende, at den handlekraft ikke betyder, at vi tager unødvendige risici. Vi har derfor behov for at kulturen ændres fra høj risikovillighed til en sikkerhedskultur baseret på systematisk forebyggelse og konkret risikoanalyse.

   2013   2014   2015  2016   2017   2018   I alt   Gns. 
Arbejdsulykker (< 3 ugers fravær)    264   293   289   264   297   336   1.743   291
Alvorlige arbejdsulykker (> 3 ugers fravær)   281   255   242   289   247   240   1.554   259
Dødsulykker  10   3   3   10   5   3   34   6
Skadens følger uoplyst   1   2   2   23   70   87   185  31 
 I alt  556   553   536   586   619   666   3.516   586

Tabel 1: Anmeldte arbejdsulykker 2013-2018 inden for landbruget fordelt på skadens følger (alvor) og registreringsår. Kilde: Arbejdstilsynet

Aktivitet 1: Unge og uddannelse

Ungdommen er afgørende for vores erhvervs fremtid. Vi har behov for flere medarbejdere, som er kvalificerede og kompetente til at løse erhvervets opgaver og udfordringer. De unge bliver præget af den kultur, som de møder i forbindelse med deres praktikophold og første ansættelser. Men de kan også være med til at ændre kulturen.

Vi har brug for, at sikkerhedsledelse og kulturforståelse bliver en del af landbrugets lederuddannelse. Vores fremtidige ledere har brug for viden om og redskaber til at tilrettelægge arbejdet på den sikrest mulige måde. Unge er overrepræsenteret indenfor alvorlige arbejdsulykker og øvrige arbejdsulykker, hvor de medarbejdere under 30 år udgør op mod 40 pct. af ulykker.

Samtidig skal eleverne på landbrugsuddannelsen være bevidste om deres ret til at sige fra over for arbejde, som ikke er tilrettelagt på en forsvarlig måde. Men de skal også selv være bevidste om, hvordan de tilrettelægger deres eget arbejde på en forsvarlig måde. Det kræver undervisere på uddannelsesinstitutioner, der udbyder landbrugsuddannelsen, som er klædt på med nyeste viden.

L&F vil derfor: 

 • Arbejde for, at sikkerhedsledelse og kulturforståelse bliver en del af landbrugets lederuddannelse.
 • Arbejde for en opkvalificering af underviserne på uddannelsesinstitutioner, der udbyder landbrugsuddannelsen i sikkerhed og arbejdsmiljø.
 • Arbejde for, at alle uddannelsesinstitutioner, der udbyder landbrugsuddannelsen, får foretaget en årlig sikkerhedsvurdering af deres udstyr og procedurer.

Aktivitet 2: Rådgivningsvirksomheder, DLBR

At sætte fokus på arbejdsmiljø kan betale sig. Den fortælling skal ud at leve hos de økonomikonsulenter, som rådgiver landmænd. Rådgiverne er de tætteste samarbejds- og sparringspartnere for landmændene. Vi har derfor behov for, at de er klædt på med nyeste viden om, hvor stor en betydning arbejdsmiljøet har for driftsøkonomien på den enkelte bedrift.

L&F vil derfor: 

 • Arbejde for at økonomirådgiverne bliver efteruddannet i de afledte effekter af at investere i arbejdsmiljøet.
 • Arbejde for at de enkelte rådgivningsvirksomheder fremhæver arbejdsmiljø som et strategisk ledelseselement i landbruget. Initiativer der bidrager til at arbejdsmiljøet indtænkes på alle ledelsesniveauer, prioriteres og integreres i dagligdagen på bedrifterne, skal fremmes også i budgetlægningen og kommunikationen.

Aktivitet 3: Fokuseret landsdækkende arbejdsmiljørådgivning

Konkrete løsninger og indsatser for et bedre arbejdsmiljø kræver specialiserede kompetencer. Der er behov for en samordning af kompetencerne, så alle landmænd i Danmark
får viden, sparring og rådgivning på højest mulige niveau.

L&F vil derfor: 

 • Arbejde for en ny kompetencefordeling af rådgivning inden for arbejdsmiljø, hvor udvalgte rådgivningsvirksomheder og SEGES i tæt samspil varetager opgaven på tværs af Danmark. SEGES kan indgå som samlende koordinerende sekretariat. 
 • Arbejde for at sektorerne og evt. forsikringsselskaber tilbyder landmænd gratis rådgivning finansieret.

Aktivitet 4: Alvorlige arbejdsulykker

L&F vil gøre en særlig indsats for at nedbringe alvorlige arbejdsulykker. Det drejer sig særligt om håndtering af store dyr, maskiner og fald fra højde. Ved at reducere antallet af
alvorlige ulykker gennem en reduktion af risikovillighed, vil der sandsynligvis også ses en reduktion af øvrige ulykker.

L&F vil derfor: 

 • Sikre at de alvorlige og hyppige arbejdsulykker med håndtering af store dyr, maskiner og fald fra højde fortsat vil få et intenst fokus. Gøre en særlig indsats for at kommunikere særlige retningslinjer for korrekt håndtering af store dyr og korrekt opstaldning i samarbejde med sektorbestyrelsen
 • Sikre at APV og årlig arbejdsmiljødrøftelse fremover stadig vil være værktøjer, hvor alle medarbejdere inddrages og hvor opfølgning er vigtig.
 • Sikkerhedsrunderinger og handlingsplaner prioriteres højt på bedrifterne, som et led i øget fokus og prioritering af det gode og sikre arbejdsmiljø.
 • Gennem vores kommunikation gøre særlig opmærksomhed på, at alle nationaliteter på en gård skal være instrueret i og have forstået, hvordan man forebygger ulykker og fremmer det gode arbejdsmiljø.
 • Gennem vores kommunikation sætte fokus på antallet af arbejdstimer i landbruget. Ved sæsonbetonet arbejde må arbejdet planlægges i god tid, således at arbejdstimer overholdes i forhold til lovgivningen.

Aktivitet 5: Lukkede beholdere og gyllegas

Alle typer af arbejdsulykker inden for landbruget skal nedbringes. Som et led heri kræver bestemte typer ulykker bestemte indsatser. L&F vil gøre en særlig indsats i forbindelse
med nogle af de arbejdsprocesser, som fører til meget alvorlige ulykker. Derved kan der forhåbentligt på de områder opnås relativt hurtige forbedringer. Denne fokuserede indsats vil yderligere kunne bidrage til en ændret kultur, der kan have afsmittende effekt på øvrige ulykker.

L&F vil derfor:

 • Sætte som mål, at der fra 2021 ikke sker flere dødsfald på baggrund af ulykker med gyllegas. L&F vil i samarbejde med Sektorbestyrelsen i L&F Svineproduktion gøre en særlig indsats for at kommunikere retningslinjer for korrekt gyllehåndtering og brug af værnemidler.
 • Kommunikere at arbejde i lukkede beholdere kun er for specialuddannede fagpersoner. Det bør være klart for alle på en bedrift at arbejde i lukkede beholdere kræver ekstern bistand. Det skal være accepteret at afslå arbejde i lukkede beholdere, hvis ikke man besidder de relevante kompetencer til det.

Øvrige erhvervspolitiske indsatser

L&F vil fastholde vores konstruktive dialog med Beskæftigelsesministeriet og Arbejdstilsynet i forhold til videndeling, fælles indsatser, formidling og evt. allokering af offentlige midler til forebyggelse af samfundsmæssige omkostningstunge arbejdsulykker i landbruget.

L&F vil derfor:

Undersøge mulighederne for at gennemføre en ekstern undersøgelse af, hvor meget det kan svare sig at investere i arbejdsmiljøet.