Forenkling af regler

Landbrug & Fødevarer har fokus på bedre regulering og mindre administrativt bøvl.

God offentlig regulering uden administrative byrder er en central forudsætning for vækst og konkurrenceevne. Mindre administrativt bøvl giver mere tid. Tid som kan investeres i virksomheden eller bedriften.

Derimod er uklare regler, unødvendige indberetninger til det offentlige, lange sagsbehandlingstider og ineffektiv digitalisering eksempler på administrative byrder, som hæmmer væksten i erhvervet. Det drejer sig fx om årelange sagsbehandlingstider ved byggegodkendelser, uklar og ugennemsigtig lovgivning – fx er der på miljøområdet pt. 54 love, 518 bekendtgørelser og 285 cirkulærer - og en regelstruktur der stammer tilbage fra 1970’erne.

Skal understøtte konkurrenceevne
Landbrug & Fødevarer mener, at målet for offentlig regulering bør være, at den understøtter virksomhedernes konkurrenceevne bedst muligt. Virksomhederne skal derfor opleve:

 • Effektive regler
 • Effektiv offentlig service og kortere sagsbehandlingstider 
 • Effektiv offentlig kontrol

Landbrug & Fødevarer har derfor vedvarende fokus på bedre regulering. Vi gennemfører analyser, indsamler idéer blandt medlemmerne, og er aktiv deltager i regeringens Virksomhedsforum for Enklere Regler, hvor vi har bidraget med over 100 forslag til regelforenkling.

Samtidig vil vi være i løbende kontakt med myndighederne for at drøfte og komme med forslag til, hvordan erhvervslivet kan opleve en reel effekt af indsatsen for bedre regulering.

Administrative byrder kan fx være:

 • Uklare regler
 • Overflødige eller forældede regler 
 • Manglende fleksibilitet i eksisterende regler 
 • Urimeligt lange sagsbehandlingstider 
 • Uklare snitflader og for mange indgange til myndighederne

Administrative byrder kan også opstå i forbindelse med indberetning af oplysninger, fx: 

 • Når der er krav om indberetning langt oftere, end forholdene berettiger
 • Når indberetningsfrekvensen og fristerne for forskellige forpligtelser ikke er de samme 
 • Når forskellige myndigheder kræver de samme oplysninger 
 • Når de samme oplysninger skal afgives i forskellige formater (f.eks. både elektronisk og i papirudgave) 
 • Når der er manglende brug af digitalisering

Derimod handler indsatsen ikke om at pege på forslag til omkostningsreduktion ved ophævelse af fx konkrete afgifter, skatter osv.. Dette er også vigtigt – men Landbrug & Fødevarers indsats for bedre regulering er rettet mod forbedringer i forbindelse med administrationen af eksisterende regler mv.

Virksomhedsforum for enklere regler

Lange sagsbehandlingstider koster

Vores holdning - generel erhvervspolitik