Overimplementeringer af EU-regler

En meget stor del af Danmarks lovgivning tager sit afsæt i EU-lovgivning. Derfor er det afgørende, at Danmark gennemfører EU-reglerne på en hensigtsmæssig måde.

Det er erhvervslivet, der skal skabe de nye jobs og ny vækst i samfundet. Det er derfor helt centralt, at virksomhederne oplever gode rammevilkår og styrket konkurrenceevne overfor udlandet

En meget stor del af Danmarks lovgivning tager sit afsæt i EU-lovgivning. Derfor er det afgørende, at Danmark gennemfører EU-reglerne på en hensigtsmæssig måde. Desværre har der i Danmark gennem mange år været tradition for at overimplementere EU-regler.

Overimplementering betyder, at Danmark gennem national lovgivning og/eller administrativ praksis vælger at gå videre end det, EU-reglerne kræver, og længere end hvad gennemsnittet af de øvrige EU-lande gør. Det forværrer danske virksomhederes konkurrenceevne og har en betydelig negativ effekt på opretholdelsen af vækst og arbejdspladser i Danmark, fordi danske virksomheder skal overholde flere omkostningsdrivende krav, end deres europæiske konkurrenter.

Landbrug & Fødevarer har gennemført en kortlægning af de mest skadelige overimplementeringer, der rammer den danske fødevareklynge. Læs mere om de konkrete overimplementeringer.

Hvordan undgår vi overimplementering i fremtiden?
Målet derfor være, at man løbende konsekvensvurderer og ”rydder op” i eksisterende lovgivning. Samtidig bør der sættes en effektiv stopper for overimplementering i ny lovgivning. For at undgå overimplementering i fremtiden bør der skelnes mellem to forhold:

  • Eksisterende overimplementereringer, som findes i vores nuværende love og praksis.   
  • Fremtidige overimplementeringer, der kan fremkomme, når Danmark skal gennemføre nye EU-regler i de kommende år.

Landbrug & Fødevarer ser derfor med glæde på, at regeringen har nedsat et Implementeringsråd til forebyggelse af ulige konkurrencevilkår, så danske virksomheder ikke pålægges strengere krav end virksomheder i andre EU-lande.

Implementeringsrådets opgave er at varsle regeringen, når EU-Kommissionen er på vej med ny lovgivning, som har særlig interesse for dansk erhvervsliv. Rådets opgave er samtidig at fremhæve områder i den eksisterende lovgivning, hvor implementering eller fortolkning af EU-direktiver kan revideres for at lette byrderne på erhvervslivet.

Landbrug & Fødevarer har en plads i Implementeringsrådet, der en god platform for at sikre erhvervslivet bedre rammevilkår. Landbrug & Fødevarer opfordrer derfor til, at medlemmerne sender eksempler på EU overimplementering, der bør ændres, så den danske fødevareklynges konkurrenceevne forbedres.