Regional erhvervspolitik

Hvis Danmark fortsat skal klare sig i den internationale konkurrence er det afgørende at sikre gode konkurrenceforhold for erhvervslivet i hele Danmark i alle regioner. Vi har brug for en sammenhængende national, regional og europæisk indsats for erhvervsudviklingen.

Vi skal satse på de styrkepositioner, vi har. Fødevareklyngen i Danmark er en af landets helt klare styrkepositioner, og landbruget og fødevareerhvervet spiller en væsentlig rolle for fortsat vækst og udvikling i regionerne. Gennem Landbrug & Fødevarers aktive deltagelse i Danmarks Vækstråd og i de regionale vækstfora arbejdes der for at synliggøre erhvervets potentiale. Potentialet er nærmere beskrevet i Landbrug & Fødevarers regionale erhvervspolitiske strategi.

Strategien peger på fem områder, hvor erhvervet har en særlig styrke:

  • Fødevareerhvervet – en global klynge med lokal forankring
  • Grøn teknologi – fødevareerhvervet som udviklingslaboratorium
  • Landdistrikter og udkantsområder
  • Fornybare ressourcer og recirkulering – det biobaserede samfund
  • Sundhed og forebyggelse

En satsning på områderne vil styrke innovation og iværksætteri og opgradere og udnytte de menneskelige ressourcer i regionerne, og derigennem rummer hvert af de fem områder store muligheder for at sikre fortsat vækst og udvikling i regionerne. Vel at mærke en bæredygtig vækst og udvikling, der understøtter behovet for et skift væk fra et samfund baseret på fossile ressourcer til et samfund baseret på fornybare ressourcer.