Skatte- og afgiftspolitik

Landbrug & Fødevarer lægger vægt på en skatte- og afgiftspolitik,

  • som giver gode rammevilkår for fødevare- og landbrugserhvervet,
  • der sikrer fødevareerhvervets konkurrenceevne,
  • og som understøtter landbrugets mulighed for at bidrage til opfyldelse af klimamålene ved produktion af biomasse og vedvarende energi.

Primærbedrifterne er hovedsagelig personligt ejede virksomheder, som beskattes efter personbeskatningen. Disse virksomheder har mulighed for, at indkomsten fra virksomheden beskattes efter virksomhedsordningen, hvilket indebærer, at der sker en acontobeskatning af det opsparede overskud med samme sats som selskabsskatten. Landbruget er i øvrigt det eneste erhverv, der betaler afgift af produktionsapparatet i form af skat på produktionsjord.

Fødevarevirksomhederne er hovedsagelig andelsselskaber, som beskattes med andelsselskabsskatten, der er en beskatning af andelsselskabets formue.

Landbrug & Fødevarer finder bl.a. på baggrund af ovenstående, at der er behov for fokus på og reduktion eller fjernelse af:

  • Afgifter på bioenergi – se nærmere under energipolitik
  • Afgifter på energi, især på energitunge processer – se nærmere under energipolitik
  • Beskatningen af CO2, så den ikke forvrider konkurrenceforholdet mellem virksomheder med og uden CO2-kvoter
  • Beskatningen af arbejdsindkomst
  • Beskatningen af selskaber og af andelsselskaber
  • Beskatningen af produktionsjord
  • Beskatningen ved overdragelse af virksomheder i forbindelse med generationsskifte

Landbrug & Fødevarers mål er, at det danske skatte- og afgiftssystem skal medvirke til at fastholde, tiltrække og udvikle virksomheder og beskæftigelse i Danmark.

Læs også Bedre afgifter - et afgiftspoltisk udspil fra Landbrug & Fødevarer.

Vores holdning - generel erhvervspolitik