Transportpolitik

Mobilitet og velfungerende infrastruktur er centralt for landbrugs- og fødevareerhvervets og hele det danske samfunds vækst og velfærd. Transport af landbrugsrelaterede produkter fra bedriften, til bearbejdningsvirksomheden og ud på det nationale og globale marked er væsentligt for at fastholde og udbygge erhvervets konkurrencedygtighed.

Derfor vil Landbrug & Fødevarer - for at sikre optimale rammevilkår, høj beskæftigelse og balanceret vækst - gerne være med til at sætte fokus på infrastrukturen, som danner rammen om en effektiv transport.

Landbrug & Fødevarers medlemsvirksomheder hører til landets helt store transportaktører. Faktisk kører hver femte lastbil på de danske veje med landbrugs- og fødevarerelaterede produkter. Den danske landbrugs- og fødevaresektor er således meget afhængig af, at dens landbrugsbedrifter, forsynings-, forædlings- og aftagervirksomheder kan få transporteret de store mængder af produkter på en effektiv måde.

Med en øget transport af varer til hele verden øges også vigtigheden af infrastrukturens udvikling. Dette lægger et pres i forhold til at prioritere og gennemføre de rigtige investeringer. Landbrug & Fødevarer vil derfor fremover arbejde for:

  • Udbygning af vejnettet, så det styrker hele landet og bliver i stand til at håndtere alle landbrugsmaskiner
  • Udbygning af jernbanenettet, så der bliver en reel mulighed for at transportere mere gods på banen
  • Udbygning af havnene, så der både blive bedre sammenhæng med vej og bane og mulighed for øget søtransport

Landbrug & Fødevarer vil gerne bidrage til mere grønt brændstof og støtter tiltag, som kan være med til at fremme forsyningssikker og miljørigtig transport ved brug af biomasse mv. Landbrug & Fødevarer arbejder for:

  • Udvikling af biobrændstoffer i transportsektoren via øget produktion og brug af biogas, 2. generations bioethanol og biodiesel

Derved kan ambitionen om, at Danmark bevæger sig væk fra fossile brændsler og over imod et fossilfrit samfund med fornybare drivmidler, hurtigere blive opfyldt og en realitet.

Kathrine Blæsbjerg Sørensen

Vores holdning - generel erhvervspolitik