Fakta om krydsoverensstemmelse

Krydsoverensstemmelse betyder, at landmænd, der modtager direkte støtte eller tilskud efter visse ordninger under landdistriktsprogrammet, skal overholde en række EU-regler for at få udbetalt støtte uden nedsættelse. Reglerne omfatter krav til miljø, dyre- og plantesundhed, dyrevelfærd samt god landbrugs- og miljømæssig stand (GLM). Formålet med krydsoverensstemmelse er blandt andet at medvirke til en forbedring af natur- og miljøforhold, og derved fremme bæredygtig landbrugsproduktion.

Kontrol af reglerne
Indtil 2015 blev kontrollen foretaget af de myndigheder, som har ansvaret for de omfattede regler, hvilket primært er kommunerne, NaturErhvervstyrelsen og Fødevarestyrelsen. Siden 2015 er det udelukkende NaturErhvervstyrelsen, der varetager kontrollen med krydsoverensstemmelse.

Mulige sanktioner
Hvis det ved en kontrol konstateres, at en uagtsom handling har ført til overtrædelse af et krav, vil det som udgangspunkt give anledning til en støttereduktion på 3 pct. Ved overtrædelse af flere krav inden for flere områder kan reduktionen blive 5 pct. Hvis der er tale om forsætlige og gentagne overtrædelser, kan der dog ske en betydeligt større reduktion.

Nabotjek
NaturErhvervstyrelsen har fået gennemført et nabotjek af reglerne for krydsoverensstemmelse indenfor blandt andet miljø og kravene om god landbrugs- og miljømæssig stand (GLM). Formålet var at afklare, om den danske implementering af krydsoverensstemmelsesreglerne skaber barrierer for erhvervets vækstmuligheder, og i så fald om reguleringen kan indrettes bedre, uden at miljøet lider under det.

Nabotjekket sammenligner regulering og kontrol i Slesvig-Holsten, Niedersachen, Nederlandene, Sverige, Frankrig og Polen. Læs rapporten.

Du kan læse mere om krydsoverensstemmelse på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside.