Nye elementer i EU’s landbrugspolitik

EU’s landbrugspolitik for 2014-2020 indeholder en række nye elementer. De væsentligste kan du læse mere om her.

Mere fleksibel landbrugsstøtte
Det er muligt at overføre op mod 15 procent af midlerne fra den direkte landbrugsstøtte og markedsordningen (søjle I) til landdistriktspolitikken (søjle II) og omvendt. Miljø- og Fødevareministeriet har besluttet, at der overføres 5 procent af budgettet fra den direkte støtte til landdistriktsprogrammet i 2016, 6 procent i 2017, og 7 procent om året i perioden 2018-2020. Landdistriktsprogrammet får dermed tilført 2,1 mia. kr. i EU-midler i perioden 2016-2020.

Reduktion i grundbetalingen
For at få udbetalt grundbetaling skal den enkelte landmand råde over et støtteberettiget landbrugsareal og et tilsvarende antal af betalingsrettigheder. Støtten beregnes på grundlag af betalingsrettighedernes samlede værdi og ikke af, hvad der dyrkes på arealerne. Siden 2015 er betalingsrettighedernes værdi dog blevet ændret væsentligt. Du kan læse mere under ’Fakta om grundbetaling og grønne krav’.

Koblet støtte
For at understøtte slagtekalveproduktionen anvendes 180 mio. kr. årligt til at etablere en slagtepræmie til tyre, stude og kvier. Tidligere var præmien på knap 100 mio. kr., og blev udelukkende givet til handyr.

Særordning for unge landmænd
EU vil gerne hjælpe unge landmænd med at etablere sig i erhvervet. Landbrugere, der etablerer sig for første gang, kan derfor få op til 50 procent mere i landbrugsstøtte i de første 5 år efter etablering af bedriften. Landmanden skal dog ansøge om ekstra støtte, inden vedkommende fylder 40 år og hvis det er et selskab, skal den unge landbruger have faktisk og langsigtet kontrol med selskabet. Hvis man er far og søn eller datter, som er i gang med et generationsskifte, skal det være den unge, der har det sidste ord i vigtige beslutninger for virksomheden.

De unge landmænd kan få et årligt tillæg til grundbetalingsordningen på ca. 1.100 kr. pr. ha for op til 90 ha.

Aktiv landmand
Det er kun aktive landmænd, der kan modtage landbrugsstøtte.

EU's fælles landbrugspolitik

Fakta om EU's landbrugspolitik