Landdistriktspolitik

Læs her om EU’s landdistriktspolitik, der har til formål at fremme udviklingen i Europas landdistrikter.

Hvorfor en landdistriktspolitik?
Formålet med EU’s landdistriktspolitik er at sikre udvikling af landdistrikterne og fremme landbrugets konkurrenceevne og bæredygtighed. Det ligger bl.a. i forlængelse af EU’s vækststrategi, Europa 2020-strategien. Målsætningerne føres ud i livet gennem en række målrettede tilskudsordninger.

Landdistriktsprogrammets ordninger har i Danmark til formål at styrke erhvervets konkurrenceevne og bæredygtighed.

Programmet er således med til at sikre en fortsat bæredygtig landbrugsproduktion i Danmark under hensyntagen til natur og miljø. Og det er med til at sikre at erhvervet fortsat bidrager med vækst og arbejdspladser i Danmark, især i yderområderne.

Hvordan støtter programmet udvikling af landdistrikterne i Danmark?
Det nuværende danske landdistriktsprogram gælder for perioden 2014-2020, og der er under programmet afsat ca. 1,3 mia. kr. om året i Danmark. Ca. ¾ er finansieret af den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og ca. 1/4 er finansieret af den danske stat. Programmet administreres i Danmark af NaturErhvervstyrelsen under Miljø- og Fødevareministeriet.

Konkret giver programmet tilskud til at landmænd kan investere i teknologier og tiltag, der reducerer landbrugets miljø- og klimapåvirkning, forbedrer dyrevelfærden og øger produktiviteten. Programmet støtter også op om udviklingen af økologisk landbrug i Danmark ligesom en del af programmet går til pleje af natur. Endelig støtter programmet også generel landdistriktsudvikling gennem støtte til lokale udviklingsprojekter, der har til formål at give gode beskæftigelses- og levevilkår i hele landet.

Hvad mener Landbrug & Fødevarer?
Landbrug & Fødevarer mener, at det danske landdistriktsprogram skal

  1. bidrage til at forbedre erhvervets konkurrenceevne, understøtte innovation og udvikling i erhvervet samt sikre råvaregrundlaget i Danmark til gavn for beskæftigelse og økonomi
  2. støtte op om en intelligent og målrettet håndtering af udfordringer vedrørende natur, miljø og klima samt understøtte den økologiske produktion.
  3. administreres på en enkel og ubureaukratisk måde

Læs mere om det danske landdistriktsprogram.