Forsknings- og innovationspolitik

Landbrug & Fødevarer arbejder på at fremme forskning og innovation på jordbrugs- og fødevareområdet.

Dansk jordbrug og fødevareindustri er blandt de førende i verden til at bringe ny viden i anvendelse. Dette er blandt hovedårsagerne til, at Danmark er internationalt konkurrencedygtig på jordbrugs- og fødevareområdet. Den danske fødevaresektor regnes i følge internationale undersøgelser for at være den mest innovative i Europa.

Danmark har tradition for en stærk offentlig og privat jordbrugs- og fødevareforskning og gode samarbejdsrelationer mellem erhverv, universiteter og andre videninstitutioner. I kombination med erhvervenes vilje til at investere i og implementere ny viden danner dette baggrunden for, at Danmark har opnået det internationalt høje videnniveau både i primærproduktionen og i forarbejdningsindustrien, herunder hele følgeindustrien.

Fremtiden i jordbrugs- og fødevareerhvervet afhænger blandt andet af sektorernes evne til og vilkår for fortsat at være innovative, og at der fortsat udføres forskning af international høj kvalitet, der tilvejebringer ny viden og anvendelsesorienterede forskningsresultater, som virksomheder og primærproducenter kan implementere, og dermed styrke konkurrenceevnen.

Landbrug & Fødevarer har etableret et Forsknings- og uddannelsesudvalg som består af de ledende forskningsansvarlige fra medlemsvirksomheder og L&Fs innovationssystem og GTS systemet.

For at styrke forskning og innovation, vil Landbrug & Fødevarer arbejde for at:

  • Styrke rammevilkårene for jordbrugs- og fødevarerelateret forskning og innovation til fordel for erhvervets konkurrenceevne
  • Sikre et uddannelsessystem målrettet erhvervslivets behov
  • Styrke den strategiske fødevareforskning
  • Øge fokus på anvendelsesorienteret forskning, der sikrer større og mere effektiv implementering af ny viden og teknologi  
  • Forbedre samarbejde med de førende internationale videnmiljøer indenfor jordbrugs- og fødevareforskning
  • Opretholde et uangribeligt forskningsbaseret myndighedsberedskab, som understøtter en videnbaseret regulering
     
Bæredygtig mad, der samtidig er sund, sikker og velsmagende til en voksende verdensbefolkning – det er den store udfordring, som fødevaresektoren står overfor. Vi skal producere mere mad, og det skal i stigende grad produceres CO2-neutralt.
Ind i fremtiden gennem forskning og nye løsninger. I denne forskningsstrategi peger vi på de centrale forskningsbehov, landbrugserhvervet står med frem mod 2030 i forhold til at skabe nye løsninger indenfor klima, ressourceudnyttelse, bæredygtighed, økologi, miljø, natur, kvalitet, dyrevelfærd mv. som samtidig også skal styrke konkurrenceevnen.
Into the future through research and new solutions. In this research strategy, we highlight the key research requirements that the agriculture industry faces up to 2030 in relation to creating new solutions within climate, resource utilisation, sustainability, organic production, the environment, nature, quality, animal welfare, etc, which together will strengthen our competitiveness.
Universiteters og GTS-institutters svar på Landbrug & Fødevarers forskningsstrategi 2030 for dansk landbrug.