Samfundsansvar 2014

Landbrug & Fødevarers politik for samfundsansvar tager udgangspunkt i vores vision om at bidrage til at skabe vækst i balance. Balance mellem landbruget og fødevareproduktionen på den ene side og på den anden side de ressourcer, det samfund og de forbrugere, som produktionen hænger sammen med. Denne vision hænger uløseligt sammen med et forretningsdrevet fokus på samfundsansvar.

I L&F’s politik for samfundsansvar har vi valgt tre fokusområder ud:

 1. Sundhedspolitik
 2. Klima, Energi og Miljø
 3. Bæredygtig fødevareproduktion

som er områder, hvor organisationen ønsker at præge samfundet i en bæredygtig retning.

L&F er i gang med at implementere vores politik for samfundsansvar. Derfor finder der ikke ved udgangen af 2014 resultater på alle politikområder, men det forventer vi at have fremadrettet.

1. Sundhedspolitik
Antallet af livsstilssygdomme stiger, hvoraf flere er kostrelaterede. Det betyder stigende pres på flere af samfundets aktører og også på fødevareproducenterne for at tage et medansvar for borgernes sundhed. Fødevareerhvervet har allerede mange gode produkter, der kan fremme sundheden. Derfor vil L&F via sin sundhedspolitik deltage i den stadig vigtigere offentlige debat vedrørende sundhed.

L&F’s sundhedspolitik omfatter:

 • Indspil til den offentlige sundhedspolitik
 • Forslag til, hvordan erhvervet selv kan bidrage til at forbedre borgernes sundhed. Særligt med fokus på børns sundhed og personer, der lider af underernæring, idet mad og sund kost er en afgørende faktor for deres liv
 • Forslag til, hvad samfundet bør iværksætte for at bremse udviklingen i livsstilssygdomme forårsaget af
  usund kost

Aktiviteter og resultater inden for sundhedspolitik
L&F ser det som sin opgave at være aktiv i sundhedsdebatten og skabe opmærksomhed omkring de mange
fødevarer, der produceres i Danmark.

Hovedindsatsområderne handler om:

 • Sunde børn giver sunde voksne
 • Sunde og glade seniorer
 • Det skal være nemt at vælge sundt

Sunde børn giver sunde voksne
L&F har i 2014 igangsat arbejdet med at implementere vores sundhedspolitik gennem en række tiltag:

 • Afholdelse af Madskoler
 • Drive sitet madkundskabsforum.dk
 • Inspirationsmøderne Sunde Børn
 • At medierne sætter fokus på madens indvirkning på børns trivsel, læring, etc.

L&F samarbejder med 4H og REMA 1000 om Madskolerne. Målet med Madskolerne er at lære børn i alderen 8-12 år om madlavning, råvarer, sund kost og fysisk aktivitet på en sjov, lærerig og aktiverende måde. I 2014 er der afhold 125 madskoler, hvor ca. 2.000 børn har deltaget.

I 2014 afholdt Madskolerne sammen med Madkulturen inspirationsmødet Sunde Børn i København og Aarhus, hvor alle med interesse for børns sundhed var velkomne. På møderne blev der sat fokus på smag, madkundskab, madlavningsglæde samt måltidsvaner for børn og unge. I alt deltog ca. 200 personer i møderne.

L&F driver sitet madkundskabsforum.dk. På siden kan man bl.a. finde svar på, hvordan man tilbereder kød, så det får en god spisekvalitet, og finde opskrifter, der er klar til brug i madkundskabsundervisningen. I 2014 er materialet på siden løbende opdateret.

Sunde og glade seniorer
Landbrug & Fødevarer har i Forum for Underernæring samlet de største aktører inden for ældre- og sundhedsområdet. I december 2015 skal forummets arbejde munde ud i ti tværfaglige anbefalinger, der skal reducere problemet med underernæring i det danske samfund.

Det skal være nemt at vælge sundt
L&F arbejder aktivt for at gøre det nemmere for forbrugerne at vælge sunde produkter ved skabe mediemæssig opmærksomhed om L&F’s årlige sundhedsanalyse om danskernes holdning til sundhed.

L&F afholder årligt Ernæringsfokus-mødet, der er målrettet ernæringsprofessionelle. Overskriften på mødet i
2014 var ”Mænd, sundhed og protein”, og formålet med mødet var at sætte fokus på mænd og sundhed. I alt
deltog ca. 180 ernæringsprofessionelle.

Den indsats L&F i en årrække har gjort over for særligt ernæringseksperter og fagpersoner på området har
bidraget til at styrke fagligheden på området. Samtidig har et øget pressefokus på sundhed fra L&F’s side i
2014 løfter værdien af vores allerede eksisterende sundhedstiltag.

2. Klima, energi og miljø
Landbrug & Fødevarers arbejde inden for klima, energi og miljø er ligeledes en del af organisationens politik
for samfundsansvar. Det danske landbrug og fødevareerhverv er, globalt set, førende på miljøområdet og arbejder bevidst med at forbedre sig. I det arbejde er der fokus på ressourceoptimering og på brugen af miljøteknologiske løsninger. Løsningerne tager udgangspunkt i erhvervets behov, og en målrettet indsats er en vigtig del af løsningen. Det har skabt resultater. De seneste 20 år er fødevareproduktionen i Danmark steget, mens der samtidig er sket en markant reduktion af miljøpåvirkningen. Miljøbelastningen pr. produceret enhed er således faldet væsentligt.

Specifikt vedrørende klima, energi og miljø arbejder L&F ud fra bl.a. følgende politiske målsætninger:

 • Energi-, klima- og ressourceudfordringen skal løses med udgangspunkt i en international tilgang. Danske
  virksomheder skal have samme grundvilkår som konkurrenter i de andre EU-lande
 • Fødevareerhvervet skal spille en central rolle som leverandør af grøn energi og i forhold til at fremme
  det biobaserede samfund
 • At bidrage til en høj miljøbeskyttelse, både i Danmark og globalt. Vi arbejder åbent og målrettet for at
  minimere vores miljøpåvirkning og bidrage til helhedsorienterede løsninger i hele værdikæden

Aktiviteter og resultater inden for klima, energi og miljø
Landbrug & Fødevarer arbejder proaktivt på nationalt og internationalt niveau for at fremme bioøkonomien og deltager konstruktivt og engageret i relevante fora som f.eks. det Nationale Bioøkonomipanel.

Gennem vores aktive arbejde i Bioøkonomipanelet og Crop Innovation Denmark arbejder vi for at sikre, at
inputs som eksempelvis gødning til produktion i de primære og eksisterende værdikæder bliver udnyttet bedst muligt gennem f.eks. planteforædling.

På det europæiske plan forsøger vi at skubbe på udviklingen ved at være talsmand for de gode eksempler på
business cases i bioøkonomien og sikre den højeste udnyttelse af de biologiske ressourcer. Et par eksempler er udnyttelse af valle til protein eller udnyttelse af biomasse til energiproduktion.

L&F faciliterer et samarbejde mellem bl.a. SEGES, virksomheder, myndigheder og forskere på området for at skabe et bedre samarbejde om effektivitet i produktionen gennem fremavl af husdyr og bedre ressourceudnyttelse af fx energi og vand.

L&F arbejder for at optimere udnyttelsen af biprodukter fra landbrugs- og fødevareproduktionen, så alt udnyttes til højeste værdi. L&F iværksætter en intern proces, der skal afdække, hvordan lovgivningen skal indrettes, så udnyttelsen af animalske biprodukter kan optimeres til f.eks. protein. L&F arbejder aktivt nationalt og internationalt på et højt iblandingskrav for avancerede biobrændstoffer baseret på biprodukter som f.eks. halm.

Et anden væsentlig element i arbejdet for at nå vores målsætninger er indsatsen for at forbedre rammevilkårene i bioøkonomien, så vi kan producere mere med mindre. Den indsats fokuserer på at:

 • Planteforædling kan skabe mere effektive afgrøder med højere udbytte, og som er bedre for miljøet
 • Målrettet indsats og teknologier som mini-vådområder og stenrev giver mere produktion og mindre miljøpåvirkning
 • Halm kan gennem bioraffinering blive til bioplastik, lægemidler, fødevareingredienser og brændstof til
  biler
 • Forædling af husdyr og sammensætningen af foderet kan mindske vores samlede ressourceaftryk
 • Restprodukter fra fødevareproduktion kan blive til værdifuldt protein, som i stigende grad efterspørges
  globalt

Landbrug & Fødevarer arbejder ligeledes konstant på at formidle, hvordan landbruget og fødevareerhvervet i
Danmark i fremtiden kan producere mere og samtidig forbruge færre ressourcer.

Resultater inden for klima, energi og miljø
Det danske landbrug og fødevareerhverv ligger blandt de bedste i verden på klima- og miljøområdet. Med
bioøkonomien som omdrejningspunkt arbejder L&F løbende for at få en mere ressourceeffektiv og bæredygtig fødevareproduktion. Det handler om at optimere og udvikle på eksisterende såvel som nye værdikæder i bioøkonomien. L&F ønsker at fremsætte løsninger, som er positive for klima og miljø, men som samtidig kan medvirke til at opfylde den stigende efterspørgsel på bæredygtige fødevarer, energi og produkter. Løsningerne må derfor tage udgangspunkt i erhvervets behov, og være målrettede sin indsats. Det har skabt resultater. De seneste 20 år er fødevareproduktionen i Danmark steget, mens der samtidig er sket en markant reduktion af miljøpåvirkningen. Miljøbelastningen pr. produceret enhed er således faldet væsentligt og vi fortsætter indsatsen.

Fra 1990 til 2012/13 er:

 • Produktionsmængden steget med 15 pct. (2013)
 • Kvælstofoverskuddet faldet med 43 pct. (2013)
 • Fosforoverskuddet faldet med 80 pct. (2013)
 • Ammoniaktabet faldet med 41 pct. (2012)
 • Drivhusgasudledningen med 23 pct. (2012)

Kilder: DCE, cdr.eionet.europa og Danmarks Statistiks Nationalregnskab. Revideret marts 2015

3. Bæredygtig fødevareproduktion
Verdens befolkning er i vækst – FN’s fødevare- og landbrugsorganisation estimerer, at det globale fødevareerhverv står over for at skulle producere 70 procent flere fødevarer for at imødekomme den øgede efterspørgsel.

Landbrug & Fødevarer ser det som sin opgave at understøtte medlemmernes indsats med løsningen af denne
enorme udfordring, fordi den danske fødevareklynge via sin organisering, teknologi og kvalitetsprodukter kan bidrage til at løse udfordringerne.

Derfor arbejder vi for at:

 • Fremme danske landbrugs- og fødevarevirksomheders handel med udviklingslandene
 • Skabe bedre rammevilkår for landbrug i udviklingslande og derved at reducere fattigdom
 • Forbedre primærproduktionen i udviklingslandene og de efterfølgende værdiskabelse i forarbejdningen
 • Styrke fødevareværdikæderne ved kapacitetsopbygning samt reducere spild af ressourcer
 • Bidrage mere til fattigdomsbekæmpelse ved at styrke privatsektordrevet vækst gennem privateoffentlige partnerskaber, erhvervsinstrumenter og økonomisk diplomati

Aktiviteter og resultater inden for bæredygtig fødevareproduktion
L&F har i 2014 igangsat arbejdet med at implementere vores politik for bæredygtig fødevareproduktion gennem en række tiltag:

 • Samarbejdet med CARE om ansvarlig adfærd på mælkemarkedet i Vestafrika
 • Samarbejdet med Dansk Initiativ for etisk handel om bæredygtig handel med fødevarer i 3. lande
 • Afrikanetværket

Samarbejdet med CARE Danmark
I et samarbejde med CARE Danmark har Landbrug & Fødevarer i 2014 forberedt gennemførelsen af ”Roundtable Milky Way Alliance”, der er gennemført i marts 2015. Ved denne roundtable samles en række interessenter fra hovedsageligt Niger og Senegal i Danmark med det formål at give dem et indblik i moderne, bæredygtig og ansvarlig fødevareproduktion samt at finde en fælles ambition for udviklingen af markedet for mælk i Vestafrika og definere de vigtigste områder af værdikæden, der skal forbedres. Deltagerne repræsenterer lande, der står over for massive udfordringer med at udvikle bæredygtig og ansvarlig fødevareproduktion samt sikre fødevareforsyning.

Samarbejdet med Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH)
L&F er medlem af DIEH og bidrager aktivt til at udbrede organisationens initiativer. Konkret samarbejder
Landbrug & Fødevarer med DIEH om at give danske fødevarevirksomheder større indblik i at globalisering og aktiviteter i 3. lande:

 • Indebærer at påtage sig et samfundsansvar og investere og involvere sig på en ansvarlig måde i de markeder,
  man opererer på
 • Kræver indsigt i de særlige forhold, der gør sig gældende i forhold til myndigheder og producentrelationer

Afrikanetværket
Fokus i L&F’s afrikanetværk er at understøtte vores medlemmer i at afsætte produkter og etablere produktion i Afrika.

Landbrug & Fødevarer rådgiver og hjælper medlemsvirksomheder, der ønsker at igangsætte projekter, forretning eller investeringer i Afrika. Vi fokuserer på en sammenhængende indsats i fødevareværdikæden og har derfor både et Afrikanetværk for landmænd og agroindustrivirksomheder og et Afrikanetværk for fødevare- og ingrediensvirksomheder.

L&F er samtidig med til at påvirke forretningsdrevet samfundsansvar i dansk erhvervsliv. Det sker bl.a. gennem organisationens engagement i Rådet for Samfundsansvar. Rådet har til opgave at rådgive regeringen om forhold, der kan bidrage til og understøtte danske virksomheders og myndigheders arbejde med samfundsansvar og ansvarlig vækst.

Disse aktiviteter skaber konkrete resultater og understøtter Landbrug & Fødevarers politik for bæredygtig fødevareproduktion, herunder særligt ambitionen om at:

 • Fremme danske landbrugs- og fødevarevirksomheders handel med udviklingslandene
 • Forbedre primærproduktionen i udviklingslandene og de efterfølgende værdiskabelse i forarbejdningen

Menneskerettigheder
Landbrug & Fødevarer har ikke en separat politik for menneskerettigheder, men vi mener at vores arbejde på
forskellig vis varetager de universelle menneskerettigheder: Vores indsats for en bæredygtig fødevareproduktion bidrager til at mindske sult samtidig med, at der tages de nødvendige hensyn til klima og miljø. Vores arbejde med oplysning omkring sundhed i samfundet varetager den globale menneskeret til sundhed. Ligeledes varetager vi vore medarbejderes menneskerettigheder gennem vores medarbejderpolitik, der bl.a. skal sikre retfærdige arbejdsforhold, beskyttelse mod forskelsbehandling og retten til privatliv.

Medarbejderpolitik
Kompetente medarbejdere er L&F’s vigtigste ressource. Derfor prioriterer vi højt, at vi kan tiltrække, fastholde og udvikle de bedste medarbejdere. Derfor er god personale- og forretningsmæssig ledelse en prioriteret indsats, og herunder et attraktivt arbejdsmiljø med gode udviklingsmuligheder for vores medarbejdere.

Som et vigtigt led i denne indsats er et løbende fokus på at styrke det fælles ledelsesfundament i L&F og dette område er en prioriteret indsats. I 2014 har indsatsen på dette område været fokuseret omkring at styrke ledernes feedback samt kompetencer inden for konflikthåndtering. Disse temaer blev udvalgt på baggrund af en trivselsundersøgelse fortaget i 2013 og APV-måling fortaget i 2014 blandt medarbejderne i L&F.

Resultatet af APV-målingen viste at, at arbejdsmiljøet i L&F har det godt på vigtige parametre. Især skal det
fremhæves:

 • at 96 pct. er tilfredse med ”Job som helhed”
 • 92 pct. er tilfredse med ”Fysisk arbejdsmiljø”
 • 91 pct. er tilfredse med ”Psykisk arbejdsmiljø”

Rapporten viser også områder, som Landbrug & Fødevarer skal være opmærksomme på at forbedre. Forbedringerne skal bl.a. nås gennem en række tiltag i 2015, der skal styrke det fælles ledelsesfundament. Tiltagene omfatter:

 • Ledervurdering som grundlag for individuel lederudvikling
 • Mål- og resultatledelse
 • Styrket inspiration og sparring for lederne

Politik, målsætning og aktiviteter for det underrepræsenterede køn

Politik for det underrepræsenterede køn
Landbrug & Fødevarer F.m.b.A.s politik for det underrepræsenterede køn er formuleret i nedenstående målsætninger. L&F arbejder for:

 • At styrke diversitet blandt selskabets medarbejdere og ledelse - herunder også på bestyrelsesniveau. Arbejdet med at styrke diversiteten understøttes bl.a. af, at vi har fokus på, at der som udgangspunkt altid
  er både kvindelige og mandlige kandidater ved såvel intern som ekstern rekruttering
 • At identificere kvindelige talenter på lige fod med mandlige, når der sker udnævnelser og tildeles kompetencegivende efteruddannelser

Målsætning for kønsfordeling i Landbrug & Fødevarers ledelse
Direktion
L&F’s direktion består af fire medlemmer. Den administrerende direktør og viceadministrerende direktør er
begge kvinder. I Landbrug & Fødevarer i øvrigt udgør kvindelige ledere med personaleansvar omkring 30 pct.

Landbrug & Fødevarers Fælles Formandskab (bestyrelse) har sat sig det mål, at den nuværende andel af  kvinder i organisationens topledelse fastholdes, samt at andelen af kvinder i den øvrige ledelse er minimum 40 pct. i 2018.

Fælles Formandskab
L&F’s Fælles Formandskab består af 6 medlemmer. Heraf er én kvinde. Denne sammensætning afspejler, at
der er en overvægt af mænd inden for landbruget og fødevareerhvervet. Konkret er den kvindelige andel af
selvstændige landmænd ca. 9 pct., og dette tal er på vej op. Samtidig er der omkring 20 pct. kvinder blandt
eleverne på landbrugsskolerne og de færdiguddannede landmænd.

Landbrug & Fødevarers Fælles Formandskab har sat sig det mål, at den kvindelige repræsentation i det Fælles Formandskab hæves til 25 pct., inden 2018 såfremt det er muligt at finde kompetente valgbare kandidater.

L&F arbejder for at nå sin målsætning om at hæve den kvindelige repræsentation i det Fælles Formandskab til 25 pct. via aktiviteter, som skal styrke rekrutteringsgrundlaget i forhold til faglige kompetencer og diversitet.

Diversitet i sammensætningen af det Fælles Formandskab handler om forskellighed i formandskabets medlemmer inden for faglige og personlige kompetencer, køn, alder og nationalitet / kulturel forskellighed.

Aktiviteter

 • L&F driver en række uddannelsesaktiviteter målrettet valgte medlemmer i de mange bestyrelser inden
  for landbruget og fødevareerhvervet
 • L&F har et Diversitetsudvalg, som bl.a. via et idékatalog inspirerer erhvervets valgte organer til, hvordan
  man kan arbejde målrettet med at styrke sit rekrutteringsgrundlag og bredden i kompetencerne i diversitet
  og kompetencer i landbruget og fødevareerhvervets folkevalgte organer. Disse organer udgør ”fødekæden” til Landbrug & Fødevarers Fælles Formandskab

L&F arbejder via en række prioriterede HR-indsatser for at nå sin målsætning om, at den nuværende andel af
kvinder i organisationens topledelse fastholdes, samt at andelen af kvinder i den øvrige ledelse udgør minimum 40 pct. i 2018. Disse indsatser har til formål at styrke ledernes kompetencer og grundlaget for at rekruttere ledere. Indsatsen omfatter:

 • Individuel ledervurdering og rådgivning med fokus på mål, resultater og procesoptimering
 • Målrettet udvikling af rekrutteringsarbejdet
 • Gennemførsel af lederevaluering

Kompetente medarbejdere er Landbrug & Fødevarers vigtigste ressource. Derfor prioriterer vi højt, at vi kan
tiltrække, fastholde og udvikle de bedste medarbejdere. Derfor er god personale- og forrentningsmæssig ledelse en prioriteret indsats, og herunder et attraktivt arbejdsmiljø med gode udviklingsmuligheder for vores medarbejdere.