Smittebeskyttelse i husdyrproduktionen

En effektiv smittebeskyttelse forebygger sygdomme og sikrer dyrevelfærden i husbesætningerne. Desuden er en effektiv smittebeskyttelse vigtig for adgangen til en række markeder verden over.

Den danske fødevareklynge er i verdensklasse med en eksport af landbrugs- og fødevarer til mere end 180 lande. Det skyldes bl.a. at det danske fødevareerhverv leverer fødevarer med en høj fødevaresikkerhed og en høj veterinær standard. En effektiv national, regional og lokal smittebeskyttelse er afgørende for at fastholde og styrke erhvervets høje veterinære status og dermed markedsadgangen til en række af de mest lukrative markeder. Samtidig er en høj og effektiv smittebeskyttelse nøglen til at forebygge sygdomme og sikre dyrevelfærden i de danske besætninger, og dermed et afgørende værktøj i arbejdet med fortsat at reducere brugen af antibiotika i den danske husdyrproduktion og reducere forekomsten af resistente bakterier.

Smittebeskyttelse – et fælles ansvar
For Landbrug & Fødevarer har en styrket smittebeskyttelse i Danmark høj prioritet. Vi kan og skal gøre det bedre i fremtiden. En stærk og effektiv smittebeskyttelse forudsætter en aktiv indsats på såvel europæisk, nationalt, regionalt og lokalt niveau. Udbrud af smitsomme sygdomme kan få alvorlige konsekvenser for dansk økonomi, og derfor er det et fælles ansvar mellem myndigheder, erhvervet og alle de besøgende, der dagligt kommer i de danske stalde – både professionelle og ikke professionelle at sikre et højt smittebeskyttelsesniveau. De danske myndigheder spiller en central rolle i arbejdet med at sikre smittebeskyttelsen på det europæiske og nationale niveau. I dag transporteres dyr på kryds og tværs i Europa, og de danske myndigheder har et særligt ansvar for at sikre en fælles europæisk indsats og at foretage de nødvendige tiltag for at reducere risikoen for smitteoverførsel til Danmark i tæt samarbejde med erhvervet.

Landbrug & Fødevarer har iværksat en lang række initiativer for at sikre en høj og effektiv smittebeskyttelse i Danmark. Centralt i denne politik er, at ansvaret som udgangspunkt ligger hos den enkelte landmand, men det er en fælles opgave, som alle parter skal være med til at løfte sammen.

Landbrug & Fødevarer mener, at:

  • Den enkelte landmand er den centrale aktør i ansvaret for og arbejdet med smittebeskyttelse i sin egen besætning
  • Vi forventer, at alle professionelle i tilknytning til erhvervet bidrager til arbejdet med at sikre et højt niveau af smittebeskyttelse, når de færdes i danske besætninger.
  • Vi informerer om vigtigheden af smittebeskyttelse til landmænd og deres professionelle samarbejdspartnere
  • Myndighederne har et særligt ansvar for at reducere risikoen for smitteoverførsel til Danmark gennem konkret lovgivning eller støtte til brancheinitiativer. Det gælder bl.a. i forhold til risiko for introduktion af smitte via dyr, transportmidler og rejsende.
  • Vi ønsker at smittebeskyttelse indgår som et aktivt element i sundhedsrådgivningsaftalen mellem dyrlæge og landmand
  • Vi deltager aktivt og konstruktivt i forskning om smitsomme sygdomme, der kan reducere risikoen for smitteoverførsel til Danmark og mellem besætninger i Danmark.

Læs mere om de specifikke regler for smittebeskyttelse for kvæg og svin

Smittebeskyttelse