Uddannelse

Højt uddannet arbejdskraft og innovative virksomhedsejere er en forudsætning for at skabe værditilvækst i jordbrugs- og fødevareerhvervets produkter og processer - læs hvordan vi arbejder for at sikre dette.

Jordbrugs- og fødevaresektoren har fortsat behov for veluddannet arbejdskraft, der kan sikre fremdrift i sektorerne. Det gælder i primærproduktionen, i fødevarevirksomhederne og på rådgivnings-, forsknings- og udviklingsområdet og i lovgivende og kontrollerende organer.

Rekruttering af dygtige elever og kompetent arbejdskraft er af afgørende betydning for udviklingen i sektorerne og er en grundlæggende forudsætning for at skabe værditilvækst i jordbrugs- og fødevareerhvervets produkter og processer.

Jordbrugsskolerne og universiteterne på landbrugs- og fødevareområdet har stor betydning for både udbuddet og kvaliteten af højt uddannet arbejdskraft og innovative selvstændige virksomhedsejere.

For at realisere dette vil Landbrug & Fødevarer arbejde for, at:

  • Det danske uddannelsessystem bliver generelt styrket. Nøglebehovet ligger i folkeskolen, men der skal også følges op på ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser.
  • Folkeskolen skal forbedres. Ikke nødvendigvis i form af flere midler, men snarere i nye måder at løse opgaverne på. Der skal være færre regler, mindre administrativ tid og mere undervisning. Der skal også være mere fokus på faglighed og pædagogik i læreruddannelserne inkl. løbende efteruddannelse og stolthed omkring lærerfaget. 
  • Ungdomsuddannelserne skal have en bedre indbyrdes sammenhæng og fordeling. Det er vigtigt, at de unge vælger rigtigt og ikke "parkeres" i det almene gymnasium, hvis de med fordel kunne tage en erhvervsuddannelse eller handels-/teknisk gymnasieuddannelse. Endelig er det en stor udfordring at få løftet matematik/naturvidenskab standarden på ungdomsuddannelserne.
  • De videregående uddannelser skal mere klart signalere og tilskynde til, at der vælges uddannelser, hvor der er jobs og genereres vækst – uanset om det er på kort, mellemlangt eller langt videregående niveau. Der er brug for strategisk satsning på naturvidenskab, matematik og samfundsvidenskab. Praktikforløb er en god mulighed – i tæt samarbejde med erhvervslivet.
  • Efteruddannelse er helt nødvendigt for til stadighed at honorere kravene på det globale verdensmarked. Derfor er der behov for løbende arbejdsmarkeds- og videreuddannelse på alle niveauer.

Flere dygtige landmænd i 2025

Skolen og landbruget