Uddannelsesvision 2023-2026 – Vi uddanner den næste grønne generation

Landbrug & Fødevarer og Danske Landbrugsskoler har en fælles interesse i at rekruttere flere unge til landbrugsuddannelserne og samtidig styrke uddannelsernes kvalitet. Dette for at sikre, at landbrugs- og fødevareerhvervet i fremtiden har kloge hænder nok til at producere fødevarer i en tid hvor klimaudfordring, bæredygtig produktion og øget digitalisering stiller store krav til danske landmænd og deres medarbejdere.

Landbrug & Fødevarer og Danske Landbrugsskoler præsenterede den første fælles Uddannelsesvision i 2020, og arbejdet har givet både økonomiske, politiske og faglige resultater. Konkret er en stor del af aktiviteterne i den første Uddannelsesvision gennemført herunder oprettelsen af en lærepladsgaranti for landbrugsuddannelsen og oprettelsen af landbrugets lederuddannelse på deltid. Disse i tæt samarbejde med Jordbrugets Uddannelser. Samtidig er optaget på grundforløbet for Danske Landbrugsskolers medlemmer steget med tæt på 20 procentpoint siden 2020. Vi skal fortsætte udviklingen, og derfor er der brug for, og plads til at forny fokus på aktuelle udfordringer. På den baggrund er Landbrug & Fødevarer og Danske Landbrugsskoler enige om en ny Uddannelsesvision herunder syv aktiviteter, der alle har til formål at tiltrække og fastholde flere elever og lærlinge på landbrugsuddannelserne samt styrke og fremtidssikre kvaliteten af uddannelserne. Fælles for alle syv aktiviteter er et særligt fokus på grøn omstilling og bæredygtighed i uddannelsen, som er afgørende for udviklingen af landbrugs- og fødevareerhvervet.
 

Landbrug & Fødevarer og Danske Landbrugsskoler vil med Uddannelsesvisionen og de syv aktiviteter arbejde for at,

 1. Tiltrække flere elever fra særligt grundskoler, efterskoler og gymnasier til landbrugsuddannelsen (Rekruttering)
 2. Øge antallet af lærlinge, der gennemfører landbrugsuddannelsen (Fastholdelse)
 3. Sikre udvikling og fremtidssikring af kvaliteten i uddannelsen fra start til slut (Kvalitet) 
For at følge effekten af de syv aktiviteter på ovenstående tre missioner har parterne udvalgt følgende nøgletal for:
 • Udviklingen i tilgangen samt antallet af faglærte på landbrugsuddannelsen
 • Efterspørgsel på medarbejdere i landbruget
 • Trivselsmåling for elever og lærlinge på landbrugsuddannelsen (Både vedr. uddannelse og oplæring)
 • Overgang- og mobilitet (Uddannelse og erhvervsbeskæftigelse – EUD vs. EUX)
 • Uddannelsesvalgsparametre (Hvorfor vælger eleverne landbrugsuddannelsen samt den enkelte skole?) og lærlinge-DNA (Hvem er lærlingene, og hvor kommer de fra?)

Tallene bruges som baseline for aktiviteterne og følges tæt gennem hele perioden.

Det er en selvstændig aktivitet i visionen at sikre adgang til flere og bedre data om lærlinge i landbruget og deres uddannelses- og karrierevej jf. aktivitet syv. På den baggrund har parterne fravalgt fra start at opstille konkrete mål om f.eks. antallet af udlærte landmænd eller frafaldsprocenter, da det eksisterende datagrundlag ikke er retvisende. 

Landbrug & Fødevarer og Danske Landbrugsskoler forpligter sig i stedet på at udarbejde en årlig evaluering af visionen på baggrund af de udvalgte nøgletal, som gør status på aktiviteterne og de tre missioner samt sammenhængen mellem disse i et mere kvalitativt format. 

Aktiviteter

Aktivitet 1: Etablering af et grønt videnscenter for jordbrugets uddannelser (kvalitet)

I dag eksisterer der ti videnscentre på tværs af erhvervsuddannelserne, der fungerer som faglige fyrtårne på erhvervsuddannelsesområdet. Videnscentrene er med til at sikre højteknologisk udstyrs- og kompetenceløft på erhvervsskolerne samt ruste erhvervsuddannelserne til at følge med den teknologiske udvikling.

Jordbrugets uddannelser herunder landbrugsuddannelsen er dog ikke dækket af et videnscenter. Det grønne område forbigås derfor systematisk, når erhvervsuddannelserne tildeles midler via videnscentrene. Dette er uhensigtsmæssigt, da de grønne uddannelser spiller en afgørende rolle i løsningerne på klimaudfordringen.

Derfor vil Landbrug & Fødevarer og Danske Landbrugsskoler arbejde for, at der oprettes et videnscenter for jordbrugets uddannelser, som kan styrke kvaliteten af de enkelte uddannelser med særlig fokus på klima og bæredygtighed. Et videnscenter kan bl.a. bruges som platform for udvikling og udbud af undervisningsmateriale, udstillingsvindue for ny teknologi samt opkvalificering og efteruddannelse til undervisere på jordbrugets uddannelser Samtidig kan et videnscenter styrke samarbejdet mellem jordbrugets uddannelser yderligere. Udvikling og etablering af et videnscenter skal ske i tæt samarbejde med parterne bag det faglige udvalg for Jordbrugets Uddannelser.

Etableringen af et videnscenter for jordbrugets uddannelser er udgangspunkt og afgørende for flere af de øvrige aktiviteter i denne vision. Parterne finder det derfor nødvendigt at yde en særlig indsats for oprettelsen af et videnscenter.

Aktivitet 2: Bedre rammer for faglig videndeling (kvalitet)

Det er af afgørende betydning for kvaliteten af undervisningen på landbrugsuddannelserne, at den viden og forskning, der produceres på landbrugs- og fødevareområdet altid, er nemt tilgængelig for landbrugsskolerne og deres medarbejdere. et gælder bl.a. viden fra SEGES Innovation, Landbrug & Fødevarers sektorer og de danske universiteter.

For at sikre dette vil Landbrug & Fødevarer og Danske Landbrugsskoler arbejde for et stærkere strategisk samarbejde mellem landbrugsskolerne og SEGES Innovation samt udforske, hvordan undervisere i dag tilgår faglig viden, og hvordan vi kan styrke denne adgang. Dette skal tænkes tæt sammen med et videnscenter for jordbrugets uddannelser.

Aktivitet 3: Nye kompetencer til grøn omstilling af landbruget (kvalitet)

Med udgangspunkt i analysen Kompetencer for grøn omstilling i landbruget, som Danske Landbrugsskoler udgav i oktober 2022, vil parterne arbejde for at styrke de kompetencer, der kan understøtte grøn omstilling og bæredygtig produktion i landbruget. Herunder hvad lærlinge og kursister under landbrugsuddannelse skal lære, for at blive drivere af den grønne omstilling.

Til at understøtte udviklingen af kompetencer for grøn omstilling i landbruget, vil Landbrug & Fødevarer og Danske Landbrugsskoler i fællesskab søge midler til udvikling af en landbrugssimulator eller et simulationsmiljø, der kan anvendes i undervisningen på alle trin af landbrugsuddannelsen. En simulator kan præsentere elever og lærlinge for landbrugsfaglige situationer f.eks. i relation til klima, bæredygtighed eller naturpleje, og udvikle deres beslutningstagningskompetencer, når vejret skifter eller en ny teknologi vinder frem.

Selvom størstedelen af landbrugsuddannelsen foregår ude på en landbrugsvirksomhed er der brug for en højere grad af praksislæring i undervisningen på den enkelte landbrugsskole. Praktiske cases og interaktiv undervisning skal fylde endnu mere end, hvad der er tilfældet i dag. Det kan et simulatorprojekt understøtte. 

Aktivitet 4: Fremtidens lærepladser (fastholdelse)

En stor del af landbrugsuddannelsen foregår på en læreplads i landbruget. Derfor er det altafgørende for at sikre tiltrækning og fastholdelse af flere unge, at der er både mange og gode lærepladser. Landbrugsuddannelsen er dækket af lærepladsgaranti som følge af antallet af lærepladser i landbruget, men parterne ønsker at gøre endnu mere for at sikre den høje kvalitet på lærepladserne herunder styrke samarbejdet mellem skole, lærling og læremester, når eleven er under oplæring.

Derfor vil Landbrug & Fødevarer og Danske Landbrugsskoler arbejde for, via det faglige udvalg for landbrugsuddannelsen at styrke lærepladserne som professionelle arbejdspladser, hvor arbejdsvilkårene matcher nu- og fremtidens forventninger fra lærlinge og medarbejdere f.eks. ift. arbejdstider og kompetenceudvikling. I forlængelse heraf skal kommunikationen mellem lærling oplæringsansvarlig og skole generelt styrkes. Fokus skal være på kongruens mellem teori og praksis, lærlingens mulighed for at virke som driver i grøn omstilling, afprøvning og dialog. Der skal også være fokus på styrket match-making mellem læremester og lærling samt afdækning af faglige mangler.

Aktivitet 5: Styrkelse af landbrugets lederuddannelse (rekruttering)

Danske Landbrugsskoler har indgået et partnerskab om udbud af landbrugets lederuddannelse på deltid. Uddannelsen er målrettet faglærte landmænd over 25 år, som af beskæftigelsesmæssige, økonomiske eller familiemæssige hensyn ikke har mulighed for at starte på den traditionelle lederuddannelse.

Uddannelsen har dog haft nogle startvanskeligheder med en meget lav tilmelding, som parterne bl.a. mener skyldes manglen på medarbejdere i erhvervet. Deltidsuddannelserne er dog en unik mulighed for både den enkelte landmand og medarbejdere, som ønsker at efteruddanne sig uden at gå på kompromis med sit job.

Landbrug & Fødevarer og Danske Landbrugsskoler er enige om, at deltidsuddannelserne skal kickstartes og mulighederne i uddannelserne skal synliggøres yderligere for både landmænd og deres medarbejdere. Dette kan bl.a. ske ved at lave en digital branding af uddannelserne på Landbrug & Fødevarers kanaler f.eks. gennem film mm.

Aktivitet 6: Grønne og kvalificerede ungdomsuddannelsesvalg (rekruttering)

Vi har brug for, at flere unge vælger en landbrugsuddannelse og dygtiggør sig inden for de grønne fag. Der er dog kamp om de unges opmærksomhed. Det kræver derfor et målrettet rekrutteringsfokus og særlige indsatser for grundskoleelever, efterskoleelever og studenter, hvis vi skal tiltrække flere.

Landbrug & Fødevarer og Danske Landbrugsskoler vil arbejde for, at elever i grundskolen træffer et grønnere og mere kvalificeret ungdomsuddannelsesvalg. Dette bl.a. gennem stærkere vejledning i grundskolen mod de grønne erhvervsuddannelser og obligatorisk erhvervspraktik. Derudover skal landets efterskoler i højere grad forpligtes til at øge kendskabet til erhvervsuddannelserne, og det skal være lettere for gymnasieelever og studenter at vælge en landbrugsuddannelse.

Aktivitet 7: Flere og bedre data om elever på landbrugsuddannelsen (kvalitet)

Bredspektrede og solide data skal være grundlaget for alle aktiviteter i Uddannelsesvisionen. Der findes i dag mange forskellige platforme for uddannelsesstatistik om erhvervsuddannelserne. Det gælder bl.a. Undervisningsministeriet herunder uddannelsesstatistik.dk. Denne data er dog ikke altid retvisende ift., landbrugsskolernes håndholdte statistik f.eks. ift. frafaldsdata, men danner ofte grundlag for policy-tiltag på uddannelsesområdet. Det er en udfordring.

Samtidig er der mangel på centrale data om f.eks. overgange (erhvervs- og uddannelsesvalg for uddannede landmænd), arbejdskraftbehov, uddannelsesvalgparametre, demografi mm.

Landbrug & Fødevarer og Danske Landbrugsskoler vil derfor arbejde for flere og bedre data, der kan bruges til at igangsætte målrettede uddannelsesinitiativer. Parterne vil i den forbindelse kortlægge hvilke data, der præcis er behov for og undersøge, hvordan vi i højere grad kan sikre, at det er retvisende data, der trækkes i Undervisningsministeriets databank. Sidstnævnte i tæt samarbejde med Styrelsen for IT og Læring og Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Parterne vil som en delmængde af ovenstående, arbejde for at gennemføre en overgangs- og mobilitetsanalyse, der kan give viden om, hvor de faglærte bliver ansat efter uddannelsen. Dette i samarbejde med Jordbrugets Uddannelser. Dernæst skal vi sikre, at alle skoler løbende laver en uddannelsesvalgsanalyse, der viser hvorfor eleverne har valgt landbrugsuddannelsen til og fra. Data skal desuden bruges til at danne en baseline, som bruges til at vurdere igangværende aktiviteter samt prioritere fremtidige indsatsområder.

Øvrige prioriterede aktiviteter

Landbrug & Fødevarer og Danske Landbrugsskoler er foruden ovenstående syv aktiviteter enige om at følge nedenstående politiske aktiviteter og arbejde for et stærkere ungdomsuddannelsessystem med de grønne uddannelser i fokus.

 • Udmøntning af forslag om klimaerhvervsskoler med forslag om en styrkelse og udbredelse af eksisterende videnscentre for erhvervsuddannelserne (inklusiv etablering af et videnscenter for jordbrugets uddannelser) fremfor etablering af nye skoler.
 • Forslag til taxameterreform på erhvervsuddannelsesområdet.
 • Forslag til ændring af institutionslovgivning på tværs af ungdomsuddannelsesområdet.
 • Kommende udbudsrunde om geografisk dækning af erhvervsuddannelserne.

Uddannelsesvision 2023-2026

Skolen og landbruget