Fødevareklyngens indsats i udviklingslande

Udvikling af udviklingslandes landbrugs- og fødevaresektor skal både løftes gennem udviklingsbistand, kommercielle investeringer og styrkede handelsrelationer til gavn for begge parter. Vi skal arbejde i partnerskaber og sammentænke udviklingsbistanden og handelspolitikken.

Den globale udfordring er at tilvejebringe en bæredygtig fødevareproduktion, der kan sikre, at ingen mennesker sulter, samtidig med, at der tages de nødvendige hensyn til klima og miljø. FN’s 17 Verdensmål danner rammen for, hvordan vi tackler disse globale udfordringer frem mod 2030.

FAO estimerer, at det globale fødevareerhverv står over for at skulle producere 60 procent flere fødevarer i 2050 for at brødføde en global befolkning på 9 mia. mennesker, hvoraf mange vil bo i udviklingslandene. Landbrug er rygraden i de fleste udviklingslandes økonomier. Udviklingen af sektoren er derfor dels en stærk drivkraft for lokal vækst og beskæftigelse, dels et bidrag til øget fødevareforsyningssikkerhed og fattigdomsbekæmpelse.

Vi vil gerne bidrage til udvikling af udviklingslandes landbrugs- og fødevaresektor, der både skal løftes gennem udviklingsbistand, kommercielle investeringer og styrkede handelsrelationerne til gavn for begge parter. Vi skal arbejde i partnerskaber og sammentænke udviklingsbistanden og handelspolitikken.

Derfor arbejder vi for at:

 • Vi skal handle mere med udviklingslandene
    
 • Skabe bedre rammevilkår for landbrug i udviklingslande og derved at reducere fattigdom
    
 • Forbedre primærproduktionen og de efterfølgende trin i forarbejdning og værditilførsel af produkterne – værdiskabelse fra jord til bord
    
 • Styrke fødevareværdikæder ved kapacitetsopbygning samt reducere spild af ressourcer
    
 • At bidrage mere til fattigdomsbekæmpelse ved at styrke privatsektordrevet vækst gennem private-offentlige partnerskaber, erhvervsinstrumenter og økonomisk diplomati

Læs om den fulde indsats i udviklingslande (åbner pdf).

Oplæg til ny udviklingspolitik

Fødevareklyngens indsats i udviklingslande

Jeppe Søndergaard Pedersen