Vi bruger Cookies

Ved at benytte lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik
Læs mere om cookiepolitik

Landbrug & Fødevarers holdning til ulv i Danmark

Der er for få 'vilde områder' i Danmark til, at der er plads til ulve. Derfor bør der – under hensyntagen til habitatdirektivets bestemmelser – ikke gøres tiltag for at fremme ulvebestanden i Danmark.

I de seneste år er der blevet observeret et varierende antal ulve i Danmark. Seneste opgørelser fra DCE viste, at der er klare beviser for, at der har været 4 ulve. På denne baggrund er der næppe belæg for at tale om en egentlig ulvebestand i Danmark, men der er igangsat en intensiveret overvågning, der har til formål at skabe et overblik over forekomsten af ulv.

Det er Landbrug & Fødevarers grundlæggende holdning, at der i Danmark i dag ikke er plads til ulven, da der er tale om et kulturlandskab med kun ganske få ”vilde områder”, der reelt kan fungere som en ulvehabitat. Derfor bør der – under hensyntagen til habitatdirektivets bestemmelser – ikke gøres tiltag for at fremme ulvebestanden i Danmark.

Beskyttelse
Ulven er beskyttet i medfør af EU’s habitatdirektiv. Dette betyder blandt andet, at ulven ikke må jages, og dens yngle- og rasteområder ikke må forstyrres. Landbrug & Fødevarer bakker som udgangspunkt op om denne beskyttelse og finder, at den skal respekteres.

Hvis der etablerer sig en egentlig bestand af ulve i Danmark og disse dyr viser sig at give problemer af alvorlig karakter, bør der dog ses på hvilke muligheder direktivet giver for at begrænse antallet af individer eller flytte disse.

Forvaltningsplan
Vildtforvaltningsrådet nedsatte i 2013 en Ulvegruppe, der udarbejdede et udkast til forvaltningsplan for ulv. Forvaltningsplanen blev endelig udsendt af Miljøministeren i 2014, og selvom der på mange områder stadig er ting, som Landbrug & Fødevarer gerne havde set anderledes, bakker Landbrug & Fødevarer fuldt op om forvaltningsplanen på lige fod med Vildtforvaltningsrådets andre organisationer. Det er meget tilfredsstillende, at der med forvaltningsplanen blev sikret blandt andet en erstatningsordning for husdyr, der dræbes ved ulveangreb, og tilskud til hegning i udsatte områder.

I forvaltningsplanen lægges der op til, at forvaltningen af ulv skal være dynamisk og hele tiden tilpasses den aktuelle situation. Landbrug & Fødevarer vil derfor løbende følge op på de tiltag, der fremgår af planen, og sikre den mest hensigtsmæssige administration og tilpasning af blandt andet erstatnings- og tilskudsordningerne.

Skader på husdyr
Der har gennem de seneste år været en række tilfælde, hvor ulven har angrebet husdyr. Der er i forbindelse med forvaltningsplanen for ulv etableret en erstatningsordning, der giver kompensation til berørte dyreejere. Der er ligeledes i regi af Forvaltningsplan for ulv givet mulighed for, at der kan gives tilskud til opsætning af ulvesikre hegn.

Karen Post