2018

Oversigt over indkomne høringer i 2018. (Ved interesse for høringssvar ældre end 2018 bedes man rette henvendelse til hoering@lf.dk).

Finanstilsynet Ansvarlig Frist Evt. høringssvar
Forebyggende foranstaltning mod hvidvask og finansiering af terrorisme SFAL 6. august Høringssvar

 

Miljø- og Fødevareministeriet, Naturforvaltningen            Ansvarlig Frist Evt. høringssvar
Landmanden som naturforvalter MJK, HBH 29. november Høringssvar

 

Miljø- og Fødevareministeriet, Landbrugsstyrelsen Ansvarlig  Frist Evt. høringssvar
Tilskud til miljøteknologi MTK 18. januar Høringssvar

Grundbetalingsordningen

MSO 19. januar Høringssvar
Drikkevandsdirektivet NLU 8. februar Høringssvar
Gødskningsloven NLU  21. marts  Høringssvar 
Pant i betalingsrettigheder efter grundbetalingsordningen MSO, CLY  20. marts Høringssvar 
Regnvejrsordningen MSO  11. april Høringssvar 
Arbejdskrafbehov til to tilskudsordninger: Kvæg og farestalde MTK 30. april Høringssvar
Bekendtgørelse om vejning, klassificering og indberetning af markedspriser for slagtekroppe af svin, kvæg og får NC  22. maj  Høringssvar 
Jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2018/2019 NLU 11. juni Høringssvar
Direkte støtte til landbrugere efter grundbetalingsordningen MSO 14. august  Høringssvar
Bekendtgørelser vedr. efterafgrødefrister NLU 14. august Høringssvar
Håndhævelse og implementering i EU  MSO  13. september  Høringssvar 
Pleje af græs- og naturarealer   MTK  24. oktober  Høringssvar
Tilskud til kvælstofreducerende virkemidler  NLU  25. oktober  Høringssvar
Kompensation til fjerkræ og mink produktioner HBJ  30. oktober  Høringssvar
Miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger   MTK  30. oktober  Høringssvar 
Slagtepræmie for kvæg  ETN  16. november  Høringssvar 
Markblok, elektronisk fællesskema, elektroniske tilsagnsskemaer  MSO  16. november  Høringssvar
Tilskud til projekter på lavbundsjorder MJK  26. november  Høringssvar
Støtte efter grundbetalingsordningen   MSO  26. november  Høringssvar
Tilskud til målrettet kvælstofregulering  NLU  3. december  Høringssvar 
Pleje af græs- og naturarealer 2019 MJK  5. december             Høringssvar
Økologisk arealtilskud  MTK  5. december  Høringssvar
Direkte arealstøtte  MSO  5. december  Høringssvar 
Fosforlofter på fjerkræ- og minkbedrifter  

HBJ 

7. december  Høringssvar

 

Miljø- og Fødevareministeriet, Miljøstyrelsen
Ansvarlig Frist Evt. høringssvar

Afgrænsing af Natura 2000 

KPO 3. januar Høringssvar
Ændring af lov om naturbeskyttelse KBS 8. januar Høringssvar
Direktiv om kvaliteten af drikkevand HBK, SKO 8. februar Høringssvar
Krydsoverenstemmelse (Fuglebeskyttelsesdirektivet)  KPO, HGL  20. februar  Høringssvar
Kortlægning af ammoniakfølsom natur KPO 19. marts Høringssvar 
Danmarks Nationale Skovprogram KPO  4. april  Høringssvar 
Glyphosat før høst i konsumafgrøder STHJ  10. april   Høringssvar 
Aktivstofferne clothianidin, imidacloprid og thiamethoxam STHJ 16. april Høringssvar 
Delegationsbekendtgørelse  HBJ 25. april  Høringssvar 
Bekendtgørelse om invasive arter KPO 23. maj Høringssvar 
Afgrænsning af Natura 2000-områder KPO  31. maj  Høringssvar 
Miljøvurdering af planer og programmer af konkrete projekter HBK 31. maj  Høringssvar 
Godkendelse af listvirksomhed  HBK  11. oktober  Høringssvar
Miljøvurdering af planer og programmer af konkrete projekter (VVM)  HBK  5. december  Høringssvar
Begrænsning af lugtgener fra virksomheder  HBK, ANC  11. december  Høringssvar

 

Miljø- og Fødevareministeriet, Fødevarestyrelsen Ansvarlig Frist Evt. høringssvar
 
Færdselsstyrelsen
Ansvarlig Frist Evt. høringssvar
Kørsel til og fra dyrskuer efter regler for særtransport KBS 18. maj Høringssvar
Bekendtgørelse om godskørsel  KBS  2. oktober  Høringssvar

 

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, Energistyrelsen Ansvarlig Frist Evt. høringssvar
Bredbånspulje KBS 1. juni Høringssvar
Tilskud til højhastighedsbredbånd KBS 1. juni Høringssvar
Vedvarende energi og elforsyning THL 14. august Høringssvar
Oversvømmelse og erosion MJK 24. august  Høringssvar
Indberetning om kundehåndteringsopgaver  KABK 27. september  Høringssvar 
Energisyn i store virksomheder  KABK  7. november  Høringssvar 
Benchmarking af netselskaberne KABK  13. november  Høringssvar 

   

Erhvervsministeriet, Erhvervsstyrelsen

Ansvarlig Frist Evt. Høringssvar

Landzoneadministration

HBK 26. januar Hørringssvar
Bilag 2
Erhvervsstyrelsens behandling af data KBS  13. juni  Høringssvar 
Planlov HBK 13. august Høringssvar
Landsplanredegørelse  HBK 13. september  Høringssvar
Erhvervsministeriet, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Ansvarlig
Frist Evt. Høringssvar

Stormflod og stormfald

MJK 1. maj Høringssvar

 

Miljø- og Fødevareministeriet, departementet
Ansvarlig Frist  Evt. Høringssvar
Nødforanstaltninger til landmænd som følge af oversvømmelser NLM 8. januar Høringssvar
Opdatering af husdyrefterafgrødekrav HBJ 22. januar Høringssvar
Notat om bioøkonomi JA 1. februar  Høringssvar
Fremtidig struktur for miljø-og fødevarelovgivningen SFAL 28. februar Høringssvar
Ikke-fornyet godkendelse af aktivstoffet pymetrozin STHJ  7. marts  Høringssvar
Ændring af husdyrgødningsbekendtgørelsen HBJ 23. april Høringssvar
Jagttider KPO  8. maj  Høringssvar 
Vildtskader KPO  9. maj  Høringssvar 
Dithianon STHJ  14. maj  Høringssvar  
Chlorpropham STHJ  14. maj  Høringssvar 
Tilskud til privat skovrejsning MJK 22. maj Høringssvar 
Vejledning om tilskud til sammenhængende arealer i Natura 2000 områder KPO 22. maj  Høringssvar 
Opsætning af skilte og andre indretninger i reklame- og propagandaøjemed i det åbne land KBS 25. maj Høringssvar
Landbrugsstøtten 2020  NLM 31. maj  Høringssvar
Høringssvar 
Tilbagebetaling af ulovlig statsstøtte HBK 8. juni  Høringssvar 
Jagt på rovfugle KPO  11. juni  Høringssvar
Naturtypebekendtgørelse minivådområder KPO  17. juni Høringssvar 
Etableringen af minivådområder EJO  18. juni Høringssvar 1 Høringssvar 2
Ny husdyrgodkendelsesbekendtgørelse  IMS 28. juni  Høringssvar 
Minimumskrav for genanvendelse af vand  MJK 28. juni  Høringssvar 
Godkendelse af pesticider STHJ 24. august  Høringssvar
Virksomme stoffer i landbruget  STHJ  5. oktober  Høringssvar
Plantebeskyttelsesmidlers effekt på honningbier   STHJ  9. oktober  Høringssvar 
Engangsplast  HBK  17. oktober  Høringssvar 
Vaskepladsbekendtgørelse  STHJ  5. november  Høringssvar 
Fredning af visse dyre- og plantearter   KPO 8. november  Høringssvar 
Husdyrgodkendelsesbekendtgørelse   HBJ  15. november  Høringssvar 
Biodiversitetskonvention - 6. landerapport KPO  30. november  Høringssvar
Ændret husdyrgødningsbekendtgørelse   HBJ  10. december Høringssvar

 

Skatteministeriet Ansvarlig Frist Evt. høringssvar

Nedsættelse af elvarmeafgift

JA 21. marts Høringssvar
Ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven, ligningsskatteloven mv. FRWA 28. juni Høringssvar
Lov om investorfradrag JSJ 25. september Høringssvar
Kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter KABK
27. september Høringssvar
Forslag til investorfradragslov FRWA 28. september Høringssvar
Ændring af ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love MOOS 23. november Høringssvar
Ændring af ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love
SHR 23. november Høringssvar
 Ændring af ligningsloven og personskatteloven JSJ November Høringssvar

 

Skattestyrelsen Ansvarlig   Frist  Evt. høringssvar 

Styresignal om moms - solceller

JAKC THL 6. august Høringssvar

 

Transportministeriet

Ansvarlig
Frist
Evt. høringssvar
Ændring af Godskørselsloven KBS 7. marts 2018 Høringssvar