2019

Oversigt over indkomne høringer i 2019. (Ved interesse for høringssvar ældre end 2018 bedes man rette henvendelse til hoering@lf.dk)

Tidligere høringssvar:

2018

Miljø- og Fødevareministeriet, Naturforvaltningen            Ansvarlig Frist Evt. høringssvar
Udvidelse af Nationalpark Mols Bjerge MJK 16. maj 2019 Høringssvar

 

Miljø- og Fødevareministeriet, Landbrugsstyrelsen Ansvarlig  Frist Evt. høringssvar
Miljøteknologi til kvæg- og gartnerisektorerne MTK 11. januar 2019 Høringssvar

Direkte betalinger

MSO 26. marts 2019 Høringssvar 
Tilskud til privat skovrejsning  KPO/MJK 29. marts 2019 Høringssvar
Jordbrugets anvendelse af gødning (Gødskningsbekendtgørelsen)  NLU  29. marts 2019 Høringssvar 
Tilskud til skov med biodiversitetsformål   KPO  8. april 2019 Høringssvar 
Tilskud til Natura 2000-projekter  KPO  15. april 2019 Høringssvar
Bekendtgørelse om supplerende nationalt tilskud til kvælstofreducerende virkemidler  NLU 15. maj 2019 Høringssvar
Næringsstofreducerende tiltag og dyrkningsrelaterede tiltag i jordbruget  NLU  15. maj 2019 Høringssvar
SWOT-analyse   MSO  9. maj 2019 Høringssvar
Jordbundstypeklassificering  NLU  16. juli 2019 Høringssvar
Gødning i planperioden 2019/2020 NLU 16. juli 2019 Høringssvar
Etableringsfrist for MFO-efterafgrøder og administrationen af
manglende stævning på arealer med lavskov
NLM 19. juli 2019 Høringssvar
Vejledning til syn af køretøjer  KBS 14. august 2019 Høringssvar
Markedsføringsloven SFAL 15. august 2019 Høringssvar
Planter og plantesundhed

STHJ

MSO

21. august 2019

23. august 2019

Høringssvar

Supplerende høringssvar 

Forordning om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik
MSO 1. oktober 2019 Høringssvar 
Bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse  HGL  15. oktober 2019 Høringssvar
Tilskud til pleje af græs- og naturarealer  MTK 14. november 2019 Høringssvar
Økologisk arealtilskud MTK 14. november 2019 Høringssvar
Vejledning om økologisk arealtilskud MTK 26. november 2019 Høringssvar
Bekendtgørelse om produktionsafgift på frugt og gartneriprodukter MEE 30. november 2019 Høringssvar
Bekendtgørelse om markblok, elektronisk fællesskema og elektroniske tilsagnsskemaer MSO 3. december 2019 Høringssvar
Direkte støtte til landbrugere efter
grundbetalingsordningen
MSO 3. december 2019

Høringssvar

 

Miljø- og Fødevareministeriet, Miljøstyrelsen
Ansvarlig Frist Evt. høringssvar

Naturbeskyttelsesloven

MJK 18. februar 2019

Høringssvar

Bilag

Vaskepladsbekendtgørelse STHJ 18. marts 2019 Høringssvar
Erhvervsmæssig brug af pesticider i BNBO STHJ 5. april 2019 Høringssvar
Vandindvinding   MJK  11. juni 2019 Høringssvar
Vandområdeplanerne 2021-2027  EJO  21. juni 2019 Høringssvar
Vandforsyning  STHJ 21. august 2019 Høringssvar 
Miljøtilstand  KPO 26. september 2019 Høringssvar
Forvaltningsplan for mink, mårhund og vaskebjørn
KPO 8. oktober 2019 Høringssvar
Vejledning til habitatbekendtgørelse KPO 21. oktober 2019 Høringssvar
Godkendelsesvejledning om miljøgodkendelse af virksomheder  HBK 25. oktober 2019 Høringssvar
Lovændring om IPM STHK 28. oktober 2019 Høringssvar
Udpegningsgrundlag for de danske habitat- og fuglebeskyttelsesområder  KPO 15. november 2019 Høringssvar

 

Miljø- og Fødevareministeriet, Fødevarestyrelsen Ansvarlig Frist Evt. høringssvar
Økologiloven og lov om hold af dyr
LHO 22. august 2019 Høringssvar 
EU-forslag om optagelse af enkelte nye stoffer på positivlisterne i gennemførelsesbestemmelserne til økologiforordningen
LHO 1. oktober 2019 Høringssvar
Imødegå svindel i landbrug-fødevarekæden SFAL 22. november 2019 Høringssvar 

 

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, Energistyrelsen Ansvarlig Frist Evt. høringssvar
Pristillæg ifm. biogas  SIMH 22. august 2019 Høringssvar
Økonomiske rammer for vandselskaber

HBK

STHJ

10. oktober 2019 Høringssvar
Ændring af biobrændstofloven
SIMH 14. november 2019 Høringssvar

 

Erhvervsministeriet, Erhvervsstyrelsen

Ansvarlig Frist Evt. Høringssvar

Ret til ekspropriation efter planloven

CLY 16. januar 2019 Høringssvar
Omdannelseslandsbyer  HBK 11. februar 2019 Høringssvar
Landsplandirektiv for udviklingsområder i kystnærhedszonen  HBK 18. marts 2019 Høringssvar
Landsplandirektiv for udlæg og omplacering af sommerhusområder i kystnærhedszonen  HBK 20. maj 2019 Høringssvar
Forlængelse og evaluering af statsstøttereglerne  MTK 16. maj 2019 Høringssvar
Planlov HBK 4. oktober 2019 Høringssvar

 

Erhvervsministeriet, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Ansvarlig
Frist Evt. Høringssvar
Regler for Forbrugerombudsmandens virksomhed
SFAL 14. november 2019 Høringssvar

 

Miljø- og Fødevareministeriet, departementet
Ansvarlig Frist  Evt. Høringssvar
Miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster EJO 24. januar 2019

Høringssvar

Reduktion af luftforurening  HBJ 11. marts 2019 Høringssvar
Strandrensningspuljen  MVAN 28. marts 2019 Høringssvar
Husdyrsgodkendelsesbekendtgørelsen   KPO/HBJ  2. maj 2019 Høringssvar
Bioaskebekendtgørelse  HBJ  25. maj 2019 Høringssvar
Rammenotater for cypermethrin og metalaxyl-M  STHJ  20. juni 2019 Høringssvar
Thiacloprid
STHJ 23. september 2019 Høringssvar
Plasrposer i detail HBK
CHWO
26. september 2019 Høringssvar
Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen HBJ 7. november 2019 Høringssvar
Målfastsættelse af internationale naturbeskyttelsesområder
KPO 8. november 2019 Høringssvar
Overgangsforslag NLM 3. december 2019 Høringssvar

 

Skatteministeriet
Ansvarlig
Frist Evt. høringssvar
Permanentforhøjet befordringsfradag i yderkommuner og visse øer MAEE 2. januar 2019 Høringssvar
Ændring af elafgiftsloven THL 10. januar 2019 Høringssvar
Kuldioxidafgift og afgift på elektricitet BEND 15. januar 2019 Høringssvar
Afgift på fosfor i foder   BEND  16. januar 2019 Høringssvar 
Afgift af tinglysning af ejer- og patentrettigheder mv. TRCH 17. januar 2019 Høringssvar
Ændring af skatteforvaltningsloven LHA 18. februar 2019 Høringssvar
Ændring af skatteforvaltningsloven
MAEE 19. februar 2019 Høringssvar
Ændring af ligningsloven og kursgevinstloven JSJ 14. august 2019 Høringssvar
Ændring af bl.a. momsloven MAEE 5. september 2019 Høringssvar
Lovforslag om CFC-regler, definition af fast driftssted, adgang til fradrag mv. BEND 10. oktober 2019 Høringssvar
Ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, ligningsloven mv. MAEE 24. oktober 2019 Høringssvar
Ændring af ejendomsvurderingsloven, ejendomsværdiskatteloven mv. KO 30. oktober 2019 Høringssvar
Ændring af ejendomsvurderingsloven, ejendomsværdiskatteloven mv.
MAEE 31. oktober 2019 Høringssvar
Ændring af ejendomsvurderingsloven, ejendomsværdiskatteloven mv.
SHR 31. oktober 2019 Høringssvar
Ændring af boafgiftsloven og skatteforvaltningsloven JKB 22. november 2019 Høringssvar
Ændring af lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love MAEE 25. november 2019 Høringssvar
Ændring af boafgiftsloven og skatteforvaltningsloven
MOOS 25. november 2019 Høringssvar 
Ændring af aktieavancebeskatningsloven, dødsboskatteloven, ligningsloven mv. JKB 10. december 2019 Høringssvar 
Ændring af aktieavancebeskatningsloven, dødsboskatteloven, ligningsloven mv.
MAEE 11. december 2019 Høringssvar

 

Transportministeriet

Ansvarlig
Frist
Evt. høringssvar
Detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr KBS 12. maj 2019 Høringssvar
Opdeling af EU-specialudvalget
KBS 7. oktober 2019 Høringssvar 
Køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk (dimensionsbekendtgørelsen) KBS 10. december 2019
Høringssvar