Vi bruger Cookies

Ved at benytte lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik
Læs mere om cookiepolitik

2020

Oversigt over indkomne høringer i 2020. (Ved interesse for høringssvar ældre end 2018 bedes man rette henvendelse til hoering@lf.dk)

 

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, Energistyrelsen Ansvarlig Frist Evt. høringssvar
Privat 5G-net KBS 6. januar 2020 Høringssvar
VE-loven vedr. værditabs-, salgsoptionsog
VE-bonusordningen samt grøn pulje m.fl. 
SIMH, MAEE og JSJ   1. maj 2020

Høringssvar

Høringssvar 2

Tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer i erhvervsvirksomheder  SIMH  13. maj 2020  Høringssvar
Værdier for globale opvarmningspotentialer  MSTE  2. juni 2020 Høringssvar
Biobrændstof baseret på valle-permeat som dobbelttællende SIMH  4. juni 2020 Høringssvar
Ændring af elforsyningsloven  SIMH  25. august 2020 Høringssvar
Tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer i erhvervsvirksomheder  SIMH  10. september 2020 Høringssvar
Ændring af vandsektorloven, lov om vandforsyning m.v. og lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v.  HBK  14. september 2020 Høringssvar
Spildevandsforsyningsselskabers klimatilpasning m.v.  HBK  11. september 2020  Høringssvar

  

Erhvervsministeriet, Erhvervsstyrelsen

Ansvarlig Frist Evt. Høringssvar
Lovforslag om omregistrering af iværksætterselskaber og gennemførelse af digitaliseringsdirektivet MAEE, MIVJ 6. oktober 2020 Høringssvar

 

Miljø- og Fødevareministeriet, Naturforvaltningen
Ansvarlig  Frist Evt. høringssvar
Miljø- og Fødevareministeriet, departementet
Ansvarlig Frist Evt. Høringssvar
Kommissionens forslag til forordning om regler for støtte til strategiske planer NLM 13. januar 2020

Høringssvar

Den europæiske grønne aftale  MTK 3. januar 2020 Høringssvar
Køreplan for EU's kommende Jord-til-bord strategi MTK  26. februar 2020  Høringssvar
Overgangsordningen i forbindelse med landbrugsreformen  MKT  10. marts 2020  Høringssvar
Handel og landbrug  PMHE 10. marts 2020 Høringssvar
Forslag til afbødning af konsekvenserne af covid-19  
NLM

6. april 202 

Høringssvar
Bilag

Forvaltningsplan for bæver
KPO 2. april 2020  Høringssvar
EU-miljøspecialudvalget vedr. Kommissionens handlingsplan for cirkulær økonomi  BIRG  20. marts 2020  Høringssvar
EU-godkendelse eller forbud af bromoxynil, mancozeb og phenmedipham  STHJ  29. april 2020 Høringssvar
EUs tiltag for at afbøde konsekvenserne af covid 19  NLM 5. maj 2020

Høringssvar

Høringssvar 2

Husdyrgødningsbekendtgørelsen for planperiode 2020/2021  MVAN  4. maj 2020  Høringssvar
Bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler  STHJ  14. maj 2020 Høringssvar
Tilskud til sammenhængende arealer i Natura 2000  KPO  26. maj 2020  Høringssvar
Tilpasningssats for direkte betalinger for kalenderåret 2020  NLM  27. maj 2020  Høringssvar
Vildtskadebekendtgørelsen  KPO  27. maj 2020  Høringssvar
Jord-til-bord strategien og biodiversitetsstrategien
MTK  28. maj 2020 Høringssvar
EU’s jord-til-bord strategi  MTK  2. juni 2020 Høringssvar
EU's biodiversitetsstrategi  MTK  2. juni 2020  Høringssvar
Horisontal forordning, CAP-plan forordning og overgangsbestemmelser  MSO  16. juni 2020 Høringssvar
Ændring af budgetlofter for blandt andet slagtepræmien til kvæg i Danmark  NLM  15. juli 2020  Høringssvar
§2-udvalget om EU’s fælles landbrugspolitik  MTK  8. september 2020 Høringssvar
Forslag til CAP-plan forordning  MSO  18. september 2020  Høringssvar
IPM-bekendtgørelsen STHJ  28. september 2020  Høringssvar
Vejledning til IPM-skema  STHJ  29. september 2020  Høringssvar
EU’s jord-til-bord strategi MTK  29. september 2020 Høringssvar
Kommissionens forslag til forordningerne for strategiske planer og horisontale regler  NLM  29. september 2020 Høringssvar
Bekendtgørelse om affald og bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet  BIRG  30. september 2020 Høringssvar
Vejledninger til affaldsbekendtgørelsen  BIRG  30. september 2020 Høringssvar


Miljø- og Fødevareministeriet, Landbrugsstyrelsen Ansvarlig Frist Evt. høringssvar
Tilskud til modernisering af slagtesvinestalde 2020 MTK 3. januar 2020 Høringssvar
Pligtige- og husdyrefterafgrøder og
dyrkningsrelaterede tiltag for planperioden 2020/2021
STHJ  18. marts 2020 Høringssvar
Bekendtgørelse om tilskud til skov med biodiversitetsformål  KPO 3. april 2020  Høringssvar
Tlskud til modernisering af kvægstalde 2020  MTK 17. april 2020 Høringssvar
Retsakter i forbindelse med Covid 19-pandemien  NLM  24. april 2020 Høringssvar
Tilskud til rydning og hegning af naturarealer  MTK  20. maj 2020  Høringssvar
Tilskud til privat skovrejsning
KPO 24. maj 2020 Høringssvar
Fredning af visse plante- og dyrearter  KPO  4. juni 2020  Høringssvar
Jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2020/2021  STHJ  24. juni 2020 Høringssvar
Bemærkninger til fransk fortolkning af in vitro mutageneseteknikker  BSN og NEM  24. juni 2020  Høringssvar
Tilskud til privatskovrejsning 2020  KPO 24. juni 2020  Høringssvar

Ny fortolkning om tilbageholdelsestid for veterinærmedicin i økologisk produktion

LHO  30. juni 2020 Høringssvar
Ændring af økologiloven  LHO  9. juli 2020  Høringssvar
Krav om etablering af målrettede efterafgrøder i planperioden 2020/2021 direkte  STHJ  10. juli 2020  Høringssvar
Direkte støtte til landbrugere efter grundbetalingsordningen MSO 10. juli 2020  Høringssvar
Tilskud til pleje af græs- og naturarealer i 2021  MTK 9. oktober 2020 Høringssvar
Økologisk arealtilskud 2021  MTK  9. oktober 2020  Høringssvar


Miljø- og Fødevareministeriet, Miljøstyrelsen
Ansvarlig Frist Evt. høringssvar
Vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg HBK 4. marts 2020  Høringssvar
Miljøtilsynsbekendtgørelsen  HBK  20. marts 2020  Høringssvar
Vejledning vedr. sprøjtecertifikat (S1)  STHJ  15. april 2020 Høringssvar
Havstrategiens overvågnings program 2021-26  MVAN  15. maj 2020 Høringssvar
Afkobling fra kloak og decentral rensning med udledning af
industrispildevand 
HBK 26. maj 2020 Høringssvar


Miljø- og Fødevareministeriet, Fødevarestyrelsen Ansvarlig Frist Evt. høringssvar
Vejledning om BNBO STHJ 28. februar 2020 Høringssvar
EU forslag til undtagelser som følge af covid19 i forhold til økologikontrol og ikke-økologisk proteinfoder til økologisk husdyrproduktion  LHO  20. maj 2020 Høringssvar
EU-forslag til udskydelse af økologi Rådsforordning 2018/848 med et år  LHO  17. september 2020  Høringssvar

 

Skatteministeriet
Ansvarlig
Frist Evt. høringssvar
Ændring af ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love (L&F) MAEE 29. maj 2020 Høringssvar
Ændring af ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love (SEGES)
SHR 29. maj 2020 Høringssvar
Styresignal om 15 pct.-reglen MOOS 29. maj 2020 Høringssvar
Ændring af cirkulære om værdiansættelse af aktiver og passiver i dødsboer mm. MOOS 29. maj 2020 Høringssvar
Ændring af Rådets direktiv om ændring af direktiv om administrativt samarbejde MAEE 28. august 2020 Høringssvar
Lov om ændring af afskrivningsloven, ligningsloven og selskabsskatteloven MAEE 9. september 2020 Høringssvar
Omvalg i virksomhedsordningen og genoptagelse MAEE 16. september 2020 Høringssvar
Lov om ændring af ligningsloven, pensionsbeskatningsloven mv. (L&F) MAEE 17. september 2020 Høringssvar
Lov om ændring af ligningsloven, pensionsbeskatningsloven mv. (SEGES) JSJ 17. september 2020 Høringssvar
Lov om ændring af lov om afgift af visse emballager, poser og engangsservice (emballageafgiftsloven), opkrævningsloven, lov om afgifter på spil mv. (L&F) MAEE 24. september 2020 Høringssvar
Lov om ændring af lov om afgift af visse emballager, poser og engangsservice (emballageafgiftsloven), opkrævningsloven, lov om afgifter på spil mv. (SEGES) JSJ 24. september 2020
Høringssvar
Høring af udkast til bekendtgørelse om ændring af skatteindberetnings-bekendtgørelsen (Afskaffelse af det fortrykte befordringsfradrag)
MAEE 7. oktober Høringssvar

 

Skatteministeriet, Skattestyrelsen
Ansvarlig
Frist Evt. høringssvar
Godtgørelse af afgift på elektricitet TRCH 24. januar 2020 Høringssvar
Moms på salg af bygninger med bestemt til nedrivning TRCH 24. januar 2020 Høringssvar
Hæftelse ift. chokoladeafgiftsloven TRCH 13. marts 2020 Høringssvar
Styresignal om præcisering af, hvornår finansielle konktrakter har tilknytning til erhvervsmæssig baggrund MAEE 18. marts 2020 Høringssvar
Styresignal om 15 pct.-reglen  MOOS 29. maj 2020 Høringssvar
Høring af udkast til styresignal - COVID-19 – præcisering af praksis vedr. fast driftssted m.fl.
 MAEE 25. juni 2020 Høringssvar
Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (SEGES) JSJ 20. august Høringssvar
Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (L&F) MAEE 20. august Høringssvar
Omfanget af fritagelse for grundskyld for fredede ejendomme med tinglyst bevaringsdeklaration MAEE 3. september 2020 Høringssvar

 

Transportministeriet

Ansvarlig
Frist
Evt. høringssvar
Ændring af synsloven KBS 24. februar 2020 Høringssvar

 

Tidligere høringssvar:

2019

2018