2021

Oversigt over indkomne høringer i 2021. Ved interesse for høringssvar ældre end 2018 bedes man rette henvendelse til hoering@lf.dk.

Skatteministeriet Ansvarlig
Frist Evt. høringssvar
Forslag til Lov om ændring af afskrivningsloven, ligningsloven og svovlafgiftsloven. MAEE 14. januar 2021 Høringssvar
Høring over forslag om investeringsvindue, straksafskrivning, FoU mv. JSJ 14. januar 2021 Høringssvar
Særskilt høring vedr. nye elementer i forslag til lov om ændring af ligningsloven og lov om spil MAEE 27. januar 2021 Høringssvar
Forslag til lov om ændring af dødsboskatteloven og kildeskatteloven MAEE 29. januar 2021 Høringssvar
Høring over lovforslag L 133 Indgreb mod skatteundgåelse ved overtagelse af virksomhed i virksomhedsordning.  JKB 29. januar 2021 Høringssvar
Høring af udkast til lovforslag om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og skatteforvaltningsloven mv.
MAEE 9. april 2021 Høringssvar
Høring af udkast til L 89 - Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og
fondsbeskatningsloven
MAEE 6. maj 2021 Høringssvar
Høring af udbygning af Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og skatteforvaltningsloven mv.
MAEE 12. maj 2021 Høringssvar
Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven og ligningsloven (Kompetence til godkendelse af oplysningsskemaet m.v.) MAEE 16. august 2021 Høringssvar
SEGES høringssvar j.nr. 2020-6100 (transfer pricing, udlejning af bolig mv.) JSJ 16. august 2021
Høringssvar
Udkast til forslag til lov om ændring af ligningsloven og
selskabsskatteloven
MAEE 18. august 2021 Høringssvar
Udkast til forslag til lov om ændring af ligningsloven og
selskabsskatteloven
JSJ 18. august 2021 Høringssvar
SEGES yderligere høringssvar j.nr. 2021-2191 (beskatningstidspunkt kompensationer mv.)
JSJ 2. september 2021 Høringssvar
Udkast til forslag til lov om ændring af lov om rentefrie lån svarende til angivet moms og lønsumsafgift mv.
MAEE 23. september 2021 Høringssvar
Udkast til forslag til lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat, ejendomsvurderingsloven, dødsboskatteloven og skatteforvaltningsloven (L&F)
MAEE 1. oktober 2021 Høringssvar
Udkast til forslag til lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat, ejendomsvurderingsloven, dødsboskatteloven og skatteforvaltningsloven (SEGES) SHR 1. oktober 2021
Høringssvar

 

Skattestyrelsen  Ansvarlig
Frist Evt. høringssvar
Høring af udkast til styresignal - modregning af filials underskud i sambeskattende selskabers indkomst. MAEE 28. januar 2021 Høringssvar

Fødevareministeriet
Ansvarlig
Frist Evt. høringssvar
Høring vedr. L 08-21 Notat om formandskabets initiativ om biologiske bekæmpelsesmidler indenfor EU's område STHJ/ANLG 9. marts 2021   Høringssvar
Forslag til lov om ændring af lov om aflivning af og midlertidigt forbud mod hold af mink og lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet   FNP 31. marts 2021 Høringssvar
Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om minkvirksomheders ansøgning om erstatning og kompensation som følge af aflivning af og midlertidigt forbud mod hold af mink som følge af COVID-19 og om visse dele af erstatningen og kompensationen
FNP 17. juni 2021 Høringssvar
Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om erstatnings- og taksationskommissioner og overtaksationskommissioner til behandling af sager om erstatning og kompensation til visse følgeerhverv FNP 17. juni 2021 Høringssvar
Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om endelig skinderstatning og driftstabserstatning FNP 17. juni 2021 Høringssvar

 

Fødevarestyrelsen
Ansvarlig
Frist Evt. høringssvar
EU Kommissionens forslag til diverse kontrolforanstaltninger LHO 4. januar Høringssvar
Høring vedr. forskud på erstatning og tempobonus ved aflivning
af mink som følge af COVID-19
FNP 29. januar 2021 Høringssvar

 

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
Ansvarlig
Frist Evt. høringssvar

Høring af udkast til to bekendtgørelser vedr. bæredygtighed
m.v. for biomassebrændsler og flydende biobrændsler

THL 15. januar 2021 Høringssvar
Høringssvar til udkast til to bekendtgørelser vedr. bæredygtighed m.v. for biomassebrændsler og flydende biobrændsler
THL 10. maj 2021 Høringssvar
Høring af Europa-Kommissionens lovforslag vedrørende revision af VE-II
SIMH 10. august 2021 Høringssvar
Høring af Kommissionens forslag til revision af Energieffektiviseringsdirektivet (EED) SIMH 10. august 2021 Høringssvar

Energistyrelsen Ansvarlig
Frist Evt. høringssvar

Høring over udkast til ændring af erhvervspuljebekendtgørelsen

SIMH 4. maj 2021 Høringssvar
Høring af udkast til bekendtgørelse om systemansvarlig virksomhed m.v.
JA 6. maj 2021 Høringssvar 
Høring af udkast til ny-udstedelse af bekendtgørelse om indtægtsrammer for net-virksomheder (VE-tilslutning)
JA 5. maj 2021 Høringssvar
Høring af udkast til revision af bekendtgørelse om varetagelse af net-virksomhedsaktiviteter
JA 5. maj 2021 Høringssvar
Høring over udkast til vejledning til projektbekendtgørelsen
THL 11. juni 2021  Høringssvar
Høring over forslag til lov om ændring af lov om elforsyning og forskellige andre love
SIMH 27. august 2021 Høringssvar
Høring over forslag til lov om ændring af lov om varmeforsyning mm. 
SIMH 6. oktober 2021 Høringssvar

 

Energinet Ansvarlig
Frist Evt. høringssvar
Høring om ny metode for tarifering af nettoafregnede egenproducenter SIMH 2. juli 2021 Høringssvar

Landbrugsstyrelsen Ansvarlig
Frist Evt. høringssvar
Høring af vejledning om tilskud til målrettet kvælstofregulering 2021 PHMA 6. januar 2021 Høringssvar
Høring over udkast til bekendtgørelse om betaling af gebyr ved ansøgning om anvendelse af kvægundtagelsen  PHMA 11. januar 2021 Høringssvar
Høring vedr. ændring af vejledning om slagtepræmie
for kvier, tyre og stude 2021
NLSS 26. januar 2021 Høringssvar
Høring af udkast til bekendtgørelse om tilskud til
vådområdeprojekter og lavbundsprojekter
MIST 14. januar 2021 Høringssvar
Høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til skov med biodiversitetsformål KPO 12. februar 2021 Høringssvar
Høring af Kommissionens forslag til detailregler for produktion og markedsføring af heterogent materiale LHO 15. februar 2021 Høringssvar
Høring over udkast til ændring af bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2020/2021 PHMA 26. februar 2021 Høringssvar
Høring vedr. leje af græs og naturarealer
MTK 15. marts 2021 Høringssvar
Høring om økologisk investeringsstøtte 2021 MTK 15. marts 2021 Høringssvar
Høring over udkast til bekendtgørelse om næringsstofreducerende tiltag og dyrkningsrelaterede tiltag i jordbruget for planperioden 2021/2022 (plantedækkebekendtgørelsen) PBM 25. marts 2021 Høringssvar
Høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til projekter om etablering af konstruerede minivådområder og tilhørende vejledning
EJO 25. marts 2021 Høringssvar
Høring over miljørapport over ordningerne for pligtige efterafgrøder og dyrkningsrelaterede tiltag PBM 30. marts 2021 Høringssvar
Høring om økologisk arealtilskud MTK 12. april 2021 Høringssvar
Høring om EU-Kommissionens undersøgelse af status for nye genomteknikker
BSN 25. maj 2021 Høringssvar
Høring vedr. bekendtgørelse om direkte støtte til landbrugere efter grundbetalingsordningen m.v.
MSO 9. juni 2021 Høringssvar
Høring vedr. forbudsperioden for slåning af brakarealer
MSO 22. juni 2021 Høringssvar
Høring om ændring af bekendtgørelse om markblok, elektronisk fællesskema og elektroniske tilsagnsskemaer MSO 30. juli 2021 Høringssvar
Høring om tilskud til rydning af tilgroede arealer og forberedelse til afgræsning 2021
MTK 13. august 2021 Høringssvar
Høringssvar ang. landdistriktsprogrammet 2022 samt dertilhørende miljøvurdering
MTK 2. september 2021 Høringssvar
Høringssvar ang. implementering af den fælles landbrugspolitik i Danmark fra 2023-2027
MTK 6. oktober 2021 Høringssvar


Miljøministeriet Ansvarlig
Frist Evt. høringssvar
Høring vedr. Handlingsplan for cirkulær økonomi –
National plan for forebyggelse og håndtering af affald 2020-2032
BIRG 9. februar 2021 Høringssvar
Høring af udkast til lovforslag til etablering af naturnationalparker PBM 12. februar 2021 Høringssvar
Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om forbud mod visse engangsplastprodukter og krav om mærkning af visse andre engangsplastprodukter HBK 26. marts 2021 Høringssvar
Høring af udkast til ny bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler STHJ 22. april 2021 Høringssvar
Høring over udkast til bekendtgørelse om indfasning af kvælstof til miljø- og ressourceeffektive dambrug i 2021
MVAN 17. maj 2021 Høringssvar
Høring af udkast til ny husdyrgødningsbekendtgørelse
HBJ 20. maj 2021 Høringssvar
Høring af forslag til ændring af bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg
HGL 21. maj 2021 Høringssvar
Høring i forbindelse med lovgennemgang på Miljøministeriets område – disposition for fase 1 samt input til emner i fase 2
KPO 8. august 2021 Høringssvar
Høringssvar: Europa-Kommissionens meddelelse om en ny EU skovstrategi KPO 10. august Høringssvar
Høring over udkast til forslag om ændring af lov om jagt- og vildtforvaltning (indførsel af arealkrav og etablering af hjortevildtforvaltningsområder m.v.) KPO 27. september Høringssvar


Miljøstyrelsen Ansvarlig
Frist Evt. høringssvar
Høring vedr. udkast til vejledning om regulering af produktionsvirksomheder – som følge af planlovens regler om transformationsområder m.v. HBK 3. marts 2021 Høringssvar
Høring vedr. anmodning om bidrag vedr. emballagedirektivet
HBK 13. august 2021 Høringssvar
Høring af vejledning om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg HBK 27. august 2021 Høringssvar
Høring vedr. udpegning af drikkevandsressourcer
STHJ 30. august 2021 Høringssvar
Høring vedr. udkast til vejledning til IPM-skema STHJ 13. september 2021 Høringssvar

Naturstyrelsen Ansvarlig
Frist Evt. høringssvar
Høring af forslag til urørt skov på Naturstyrelsens arealer KPO 23. april 2021 Høringssvar

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ansvarlig
Frist Evt. høringssvar
Høring vedr. notat om forslag til CAP-plan forordning (L12-21) MTK 9. marts 2021 Høringssvar
Høring af EU-Kommissionens henstillinger om CAP-strategisk plan (L09-21) MTK 9. marts 2021 Høringssvar
Høring af EU-Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om en handlingsplan for udviklingen af økologisk produktion LHO 19. april 2021 Høringssvar
Høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til privat skovrejsning 
KPO 18. maj 2021 Høringssvar
Høring over udkast til ny bekendtgørelse om anvendelse af gødning
PHMA 21. maj 2021 Høringssvar
§2-høring af notat om forslag til forordning om CAP-strategisk plan (L29-21)
NLM 15. juni 2021 Høringssvar
Høringssvar til Kommissionens forslag til gennemførelsesbestemmelser vedrørende import af økologiske produkter fra tredjelande
LHO 4. oktober Høringssvar

Erhvervsministeriet Ansvarlig
Frist Evt. høringssvar
Fælles høringssvar vedrørende EU-specialudvalgshøring om Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)
CLY 12. maj 2021 Høringssvar

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Ansvarlig
Frist Evt. høringssvar
Høring over forslag til ændring af lov om markedsføring
SFAL 20. august 2021 Høringssvar

Fælles hørringssvar til udkast til ekstern vejledning "Oplysningspligt og beskyttelse mod selvinkriminering" CLY 31. august 2021 Høringssvar

Sundhedsministeriet Ansvarlig
Frist Evt. høringssvar
Høringssvar fra Landbrug & Fødevarer vedr. forslag til lov om ændring af epidemiloven (overvågning af spildevand)
CLY 12. maj 2021 Høringssvar

Transportministeriet Ansvarlig  
Frist   Evt. høringssvar
Høring vedr. udkast til ny ekspropriationsproceslov CLY   23. marts 2021 Høringssvar

 

Justitsministeriet Ansvarlig
Frist Evt. høringssvar
Høring over forslag til lov om beskyttelse af whistleblowere  CLY 24. marts 2021 Høringssvar
Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger i forbindelse med håndtering af Covid SFAL 22. juni 2021 Høringssvar
Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger i forbindelse med håndtering af Covid (2) SFAL 8. juli 2021 Høringssvar


Transportministeriet Ansvarlig
Frist Evt. høringssvar
Høring vedr. bekendtgørelse om pulje til udmøntning af tilskud til omstilling for minkavlere og følgeerhverv mv. FNP 3. maj 2021 Høringssvar

 

Finansiel stabilitet Ansvarlig     
Frist Evt. høringssvar
Høring over tillæg til lov om ændring af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber mv. MAEE       5. marts 2021 Høringssvar
Høring af udkast til bekendtgørelse om gældsrådgivning til tidligere minkavlere
MOOS 21. juni 2021 Høringssvar

 

Danmarks statistik
Ansvarlig
Frist Evt. høringssvar

Høring vedrørende statistikker over landbrugsmæssige input og output

THL 1. marts 2021 Høringssvar


Folketinget
Ansvarlig
Frist Evt. høringssvar

Høring over beretning om nedsættelse af parlamentarisk arbejdsgruppe i Skatteudvalget

MAEE 28. april 2021 HøringssvarForbrugerombudsmanden
Ansvarlig
Frist Evt. høringssvar

Høring over udkast til kvikguide til virksomheder om miljømarkedsføring

SFAL 30. juni 2021 Høringssvar

Søfartsstyrelsen Ansvarlig
Frist Evt. høringssvar
Høringssvar fra Landbrug & Fødevarer til udkast til havplan MVAN 9. september 2021 Høringssvar

 

Tidligere høringssvar:

2020

2019

2018