2022

Oversigt over indkomne høringer i 2022. Ved interesse for høringssvar ældre end 2018 bedes man rette henvendelse til hoering@lf.dk.

Skatteministeriet Ansvarlig
Frist Evt. høringssvar
Høring over udkast til forslag til lov om ændring af kildeskatteloven, opkrævningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love MAEE 14. januar 2022 Høringssvar
Høring af udkast til forslag til lov om ændring af ligningsloven og ændring af bekendtgørelse, j.nr. 2021-6814 BNJJ/MAEE 18. januar 2022 Høringssvar
Høring over forslag til Rådets direktiv om en global minimumsbeskatning for multinationale koncerner i EU
MAEE 11. februar 2022 Høringssvar
Høring over forslag til Betænkning nr. 1579 om revision af reglerne om rekonstruktion MAEE

1. marts 2022

Høringssvar
Høringssvar til udkastet til støtteberettigelsesregler MEST 23. marts 2022 Høringssvar
Høring over forslag til lov om ændring af ejendomsvurderingsloven, boafgiftsloven og dødsboskatteloven
JKB 24. marts 2022 Høringssvar

 

Skattestyrelsen  Ansvarlig
Frist Evt. høringssvar
Høring af udkast til bekendtgørelse om indsendelse af oplysninger vedr. partiel substanstest mv. MAEE 17. januar 2022 Høringssvar

 

Landbrugsstyrelsen Ansvarlig
Frist Evt. høringssvar
Høringssvar ang. vejledning om tilskud til pleje af græs og naturarealer
MTK 10. januar 2022 Høringssvar
Høring af Vejledning om tilskud til ekstensivering med slæt 2022 MSO 14. januar 2022 Høringssvar
Høringssvar ang. vejledning om økologisk arealtilskud
MTK 18. januar 2022 Høringssvar
Høringssvar fra Landbrug & Fødevarer vedrørende bekendtgørelse om tilskud til vådområdeprojekter og lavbundsprojekter 2022
MIST 19. januar 2022 Høringssvar
Høring om udkast til vejledninger for grundbetaling og grøn støtte 2022
MSO 20. januar 2022 Høringssvar
Høring af vejledning om tilskud til målrettet kvælstofregulering 2022
PHMA 24. januar 2022 Høringssvar
Høringssvar fra Landbrug & Fødevarer vedrørende vejledning om tilskud til vådområde og lavbundsprojekter 2022
MIST 28. januar 2022 Høringssvar
Høring over udkast til bekendtgørelse om næringsstofreducerende tiltag og dyrkningsrelaterede tiltag i jordbruget for planperioden 2022/2023 (plantedækkebekendtgørelsen) PHMA 31. januar 2022 Høringssvar
Høring af vejledning om pligtige og husdyrefterafgrøder og dyrkningsrelaterede tiltag i jordbruget for planperioden 2022/2023 PHMA 9. februar 2022 Høringssvar
Høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til skov med biodiversitetsformål 2022
KPO 11. februar 2022 Høringssvar
Supplerende høring af bekendtgørelse om næringsstofreducerende tiltag og dyrkningsrelaterede tiltag i jordbruget for planperioden 2022/2023. (plantedækkebekendtgørelsen) PHMA 14. marts 2022 Høringssvar
Høringssvar - Bekendtgørelse om gødning og jordforbedringsmidler mv. PHMA 2. maj 2022 Høringssvar
Høringssvar - Udkast til bekendtgørelsen og vejledning om tilskud til privat skovrejsning 2022 KPO 9. maj 2022  Høringssvar
Høringssvar - Lovforslag om administration af den fælles landbrugspolitik
MTK 20. maj 2022 Høringssvar
Høringssvar - Lovforslag om administration af den fælles landbrugspolitik m.v. - tilføjelse. MTK 8. juni 2022 Høringssvar
Høringssvar - udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til kvælstofreducerende virkemidler for planperioden 2022/2023 m.v.  PHMA 15. juni 2022 Høringssvar
Høringssvar - tilskud til pleje af græs og naturarealer MTK 16. juni 2022 Høringssvar
Høringssvar - tilskud til økologisk arealtilskud MTK 21. juni 2022 Høringssvar

 

EU-Kommissionen Ansvarlig
Frist Evt. høringssvar
Commission Implementing Regulation (EU) …/... of XXX on measures to eradicate and prevent the spread of Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc. STHJ 6. januar 2022 Høringssvar


EU-Miljøspecialudvalget Ansvarlig
Frist Evt. høringssvar
Kommentarer fra L&F på høring i EU-Miljøspecialudvalget: Om tærskelværdier under Havstrategidirektivet
MVAN 10. januar 2022 Høringssvar
Foreløbigt høringssvar vedr. revision af IE-direktivet og ny Industrial Emissions Portal forordning BIRG 22. april 2022  Høringssvar

 

Specialudvalget for Klima-, Energi- og Forsyningspolitik Ansvarlig
Frist Evt. høringssvar
Høring - Europa-Kommissionens revisionsforslag vedrørende gaslagre
SIMH 31. marts 2022 Høringssvar

 

Energistyrelsen Ansvarlig
Frist Evt. høringssvar
Bemærkninger til forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og lov om Forsyningstilsynet HBK 3. januar 2022 Høringssvar
SPU-høring: Europa-Kommissionens meddelelse om energipakke for gas
JA 7. januar 2022 Høringssvar
Høringssvar - Forslag til ændring af affaldsaktørbekendtgørelsen og affaldsregisterbekendtgørelsen BIRG 6. maj 2022 Høringssvar
Høringssvar - Energistyrelsens Klimastatus- og fremskrivning 2022 MSTE 16. maj 2022 Høringssvar
Høringssvar - Europa-Kommissionens ændringsforslag til VE- EE- og Bygningsdirektiv SIMH 8. juni 2022 Høringssvar
Høringssvar - forslag til lov om ændring af lov om elforsyning jnr. 2022-796 SIMH 28. juni 2022 Høringssvar

Kulturministeriet Ansvarlig
Frist Evt. høringssvar
Høring over lovudkast – ændring af museumsloven og lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet (ændring af regler på fortidsmindeområdet)
MIST 10. januar 2022 Høringssvar

 

Justitsministeriet Ansvarlig
Frist Evt. høringssvar
Høring over Konkursrådets betænkning 1578/2022 Modernisering og revision af reglerne om gældssanering mv. JKB 1. marts 2022 Høringssvar

 

Ministeriet for Landbrug, Fødevarer og Fiskeri Ansvarlig
Frist Evt. høringssvar
Høring i § 2-udvalget (landbrug) om fravigelser for afgrødediversificering. MTK 8. marts 2022 Høringssvar
Høring i § 2-udvalget (landbrug) forud for rådsmøde - om bæredygtige kulstofkredsløb. MSTE 22. marts 2022 Høringssvar
Europa-Kommissionens forslag til revision af forordningen om drivhusgasemissioner og -optag fra arealanvendelse, ændret arealanvendelse og skovbrug (LULUCF). SINN 22. marts 2022 Høringssvar
§2-høring af forslag om tildeling af ekstraordinær støtte til producenterne i landbrugssektorerne ifm. invasionen af Ukraine. NLM 25. marts 2022 Høringssvar
Høring vedr. oplysninger om kommercielle lagerbeholdninger for visse landbrugsprodukter NLM 30. marts 2022 Høringssvar
§2-høring vedrørende gennemførselsbestemmelser for EU’s landbrugspolitik NLM 31. marts 2022 Høringssvar
Høringssvar - Vejledninger til bekendtgørelse om endelig nedlukningserstatning CLY 18. maj 2022  Høringssvar
Høringssvar - §2-udvalget angående ekstraordinær støtte under landdistriktsfonden som følge af situationen i Ukraine NLM 25. maj 2022 Høringssvar
Høringssvar - Gødningsanvendelsesbekendtgørelsen PHMA 30. maj 2022 Høringssvar

 

Ministeriet for Klima, Energi og Forsyning Ansvarlig
Frist Evt. høringssvar
Høringssvar – Ny tarifmodel for elproducenternes eltariffer.
SIMH 11. marts 2022 Høringssvar

 

Ministeriet for Miljø Ansvarlig
Frist Evt. høringssvar
Høring over udkast til revideret bekendtgørelse om jagttider på visse pattedyr og fugle m.v. (jagttidsbekendtgørelsen).
KPO 4. april 2022 Høringssvar
Høring - forordning om ecodesign-krav til bæredygtige produkter BIRG 13. april 2022 Høringssvar
Høringssvar - revideret bekendtgørelse om vildtskader (vildtskadebekendtgørelsen) KPO 27. april 2022 Høringssvar
Høringssvar - Udkast til bekendtgørelse om sprøjtejournal for alle professionelle brugere af plantebeskyttelsesmidler og indberetningspligt for nogle jordbrugsvirksomheder og gartnerier mv. STHJ 4. maj 2022 Høringssvar
Høringssvar - Udkast til vejledning om miljøvurdering af konkrete projekter HBK 16. maj 2022  Høringssvar
Høringssvar - forslag til vandområdeplaner 2021-2027 MVAN 22. juni 2022 Høringssvar
Høringssvar - Tærskelværdier under havstrategidirektivet MVAN
23. juni 2022  Høringssvar

 

Forsyningstilsynet Ansvarlig
Frist Evt. høringssvar
Kommentarer til evaluering af WACC’en til forrentning af netvirksomhedernes fremadrettede forrentningsgrundlag.
JA 3. januar 2022 Høringssvar

Miljøstyrelsen Ansvarlig
Frist Evt. høringssvar
Høringssvar til udkast til ændring af bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra fyringsanlæg til fast brændsel under 1 MW
THL 21. januar 2022 Høringssvar
Høringssvar vedr. opdatering af vejledning til Klima-Lavbundsordningen 2022 MIST 8. februar 2022 Høringssvar
Udkast til bekendtgørelse om opnåelse af indsamlerbevis  BIRG 30. marts 2022 Høringssvar
Høringssvar - Vejledning om sortering og indsamling af husholdningsaffald BIRG 2. maj 2022 Høringssvar
Høringssvar - Natura 2000 planerne 2022-2027 KPO 24. maj 2022 Høringssvar

Fødevarestyrelsen Ansvarlig
Frist Evt. høringssvar
Bemærkninger til høring over forslag til ny EU forordning om genanvendt plast til kontakt med fødevarer
HBK 10. januar 2022 Høringssvar
Høring vedr. forslag til ændring af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/605 af 7. april 2021 om særlige foranstaltninger til bekæmpelse af afrikansk svinepest POL 14. februar 2022 Høringssvar
Høringssvar - Ændring af betalingsbekendtgørelsen TOSØ 10. maj 2022 Høringssvar
Høringssvar - Trikinkontrol ved opskæring af slagtekroppe og alternative analytiske metoder TVT 3. juni 2022 Høringssvar
Høringssvar - Betalingsbekendtgørelsen TVT 2. juni 2022 Høringssvar
Høringssvar - Dyreejeres anvendelse af lægemidler
TVT 8. juni 2022 Høringssvar

 

Tidligere høringssvar:

2021

2020

2019

2018