Vi bruger Cookies

Ved at benytte lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik
Læs mere om cookiepolitik

Internationale markeder

Analyser vedrørende vigtige eksportmarkeder.

2020

20. Mar 2020
Den globale pandemi med coronavirus har kastet mange lande ud i dyb økonomisk krise, hvilket også har påvirket valutaen for flere af vores vigtige samhandelspartnere.
07. Feb 2020
De globale fødevarepriser er starter 2020 på det højeste niveau siden december 2014.FAO’s fødevareprisindeks steg med 0,4 pct. i januar 2020. Dermed ligger fødevarepriserne nu 11,3 pct. højere end for et år siden.

2019

11. Dec 2019
Eksporten fra den danske fødevareklynge er på vej mod ny rekord, det viser vores prognose baseret på data for årets første 3 kvartaler.
11. Dec 2019
Fødevareklyngens eksport er kommet godt igennem de første otte måneder af 2019. De fleste valutaer er flydende over for den danske krone, det betyder at eksporten påvirkes af valutaudsving – det ser vi nærmere på i dette notat.
01. Aug 2019
Prisen på mejeriprodukter tager et dyk – kødpriserne stiger støt De globale fødevarepriser har taget endnu et dyk i juli 2019. FAO’s fødevareprisindeks faldt med 1,7 pct. fra maj til juli 2019. Priserne ligger dog fortsat højere end ved indgangen af året. Den negative udvikling skyldes især faldende priser på mejeriprodukter. Mejeripriserne stiger generelt frem mod sommeren, hvorefter priserne falder frem til årsskiftet. Prisen på kød fortsætter med at stige særligt som følge af, at udbredelsen af afrikansk svinepest (ASF) i Sydøstasien øger efterspørgslen efter import fra ikke-inficerede lande.
06. Jun 2019
Fødevarepriserne fortsætter kraftigt opad. FAO’s fødevareprisindeks steg med 1,2 pct. i maj 2019. Dermed ligger fødevarepriserne nu 6,8 pct. højere end ved indgangen af året. Den positive udvikling skyldes især stigende priser på mejeriprodukter pga. stigende efterspørgsel og faldende udbud. Derudover er der også stigende priser på kød. Det skyldes især en betydelig stigning i efterspørgslen efter gris i Kina pga. udbredelse af afrikansk svinepest (ASF) i landet.
03. Jun 2019
Fødevareklyngen udgør knap 24 pct. af den samlede danske vareeksport, anden højest i EU28.

Danmark er dermed dét land i Europa der eksporterer flest fødevarer og varer i direkte relation hertil sat i forhold til landets samlede vareeksport. Hvad der
er nok så vigtigt, det er ikke blot store mængder der afsættes – kvaliteten er høj og prisniveauet følger med.
08. Apr 2019
Afrikansk svinepest i Kina sætter lige nu dagsordenen på markedet for grisekød. De seneste uger er de europæiske grisepriser og amerikanske futurepriser på grisekød tordnet i vejret, hvilket også slår igennem på de danske priser. Noteringen steg med 70 øre til 10,30 kr. pr. kilo torsdag den 4. april. Målt på et 5 ugers interval er det den kraftigste stigning i noteringen siden 2001.
19. Mar 2019
Fødevareklyngen eksporterede i 2017 mere end 3,1 mia. tons varer for en værdi på 60,8 mia. kroner til lande uden for EU. Hele 87 procent af fødevareklyngens eksport til lande udenfor EU foregik med skibsfart mens blot 0,5 procent af varerne blev eksporteret med fly.
19. Mar 2019
Der pågår lige nu forhandlinger mellem EU og de fire Mercusur-lande. Danmark har i forvejen gode handelsrelationer med hvert af disse lande. EU forhandler med repræsentanter for Mercosur-landene for at få en handelsaftale på plads. Den samlede eksport fra fødevareklyngen til de fire lande var på 877 mio. kr. i 2017, mens importen var på 2.866 mio. kr.
18. Mar 2019
Fødevareklyngens eksport var knap 4,2 mia. kr. lavere i 2018 ift. året før. Det skyldes især valutakursudviklingen.
Faldende valutakurser har alt andet lige reduceret fødevareklyngens eksportindtægter med ca. 4,0 mia. kr. i 2018.
Valutaen på to af de største markeder for fødevareklyngen er faldet meget i 2018: Den amerikanske dollar faldt med 5,2 pct. og den svenske krone faldt 6,3 pct. i forhold til året før.
01. Feb 2019
Fra den 1. februar 2019 træder en ny frihandelsaftale mellem EU og Japan i kraft til gavn for danske landmænd og fødevareproducenter. Samlet set vurderes den gennemførte aftale at kunne øge den danske eksport af fødevarer til Japan med 80 pct. Danmark er en betydelig spiller på det japanske marked for fødevarer. Danmark er den tredje største eksportør af grisekød og sjette største på mejeriområdet. I 2017 eksporterede fødevareklyngen for 5,5 mia. kr. til Japan
01. Feb 2019
Nyeste PMI-tal viser recessionssignal fra tysk industri. I resten af EU-landene er der ligeledes tydelige tegn på vækstnedgang. PMI-indekset har været kraftigt aftagende for alle de store EU-lande siden slutningen af 2017. Vækst er en vigtig drivkraft for fødevareklyngens eksport til EU og euroområdet. Fødevareklyngens eksport til euroområdet stiger alt andet lige stort set i takt med væksten i euroområdet. Fødevareklyngens eksport til det europæiske markeder og euroområdet er faldet med knap en pct. i de første ti måneder af 2018 ift. samme periode året før. Fødevareklyngens eksport var dog historisk høj i 2017.
14. Jan 2019
Fødevareklyngens eksport var 3,3 mia. kr. lavere i de første 10 måneder af 2018 ift. samme periode året før. Det skyldes især valutakursudviklingen.
14. Jan 2019
Den samlede eksport fra fødevareklyngen er faldet med 3,3 mia. kr. (-2,4 pct.) de første 10 måneder af 2018 sammenlignet med samme periode sidste år.

2018

12. Dec 2018
Der er tydelige tegn på vækstnedgang i EU. PMI-indekset har været kraftigt aftagende for alle de store EU-lande siden slutningen af 2017. I Italien signalerer indekset nu recession. Vækst er en vigtig drivkraft for fødevareklyngens eksport til euroområdet. Fødevareklyngens eksport til euroområdet stiger alt andet lige stort set i takt med væksten i euroområdet. Fødevareklyngens eksport til det europæiske markeder og euroområdet stiger stadig, men i lavt tempo.
27. Nov 2018
Tre af verdens største økonomier med USA i spidsen har lagt sidste hånd på en frihandelsaftale, som forventes underskrevet i november. Der er tale om den gamle NAFTA-aftale – mellem USA, Mexico og Canada – der efter 25 år er genforhandlet. I dette notat gives et overblik af Danmarks samhandel med de tre lande.
05. Oct 2018
Den danske fødevareklynge har gennem mere end 100 år opbygget gode handelsrelationer med Storbritannien, særligt på grisekød hvor Storbritanniens selvforsyningsgrad er lav.

02. Oct 2018
Fødevareklyngens samlede eksport landede på 81,6 mia. kr. i 1. halvår af 2018. I forhold til samme periode sidste år, der var et historisk rekordår, er der tale om et fald på 1,0 mia. kr.

19. Sep 2018
Fødevareklyngens eksport var 1 mia. kr. lavere i første halvår 2018 end i samme periode året før. Det skyldes især valutakursudviklingen. Faldende valutakurser har alt andet lige reduceret fødevareklyngens eksportindtægter med ca. 2,9 mia. kr. i første halvår 2018. Det skyldes primært et betydeligt fald i den amerikanske dollar, samt svækkelse af den svenske krone.
01. Jun 2018
Italiensk krise kan aflyse renteforhøjelser Den politiske krise i Italien har betydet, at de italienske renter er steget kraftigt. På den korte bane har uroen ført til lavere danske renter og svækkelse af euroen, hvilket forbedrer konkurrenceevnen for danske virksomheder. Eskalerer uroen, så kan det dæmpe væksten og ramme eksporten til især de sydeuropæiske markeder. Øget finansiel uro kan også medføre at ECB forlænger deres opkøbsprogram, og at den første renteforhøjelse først kommer i 2020.
09. May 2018
Landbrug & Fødevarer har udarbejdet et eksportbarometer fordelt på Europa, Asien og resten af verden. Eksportbarometeret for den danske fødevareklynge peger generelt på en afdæmpet efterspørgsel på de europæiske markeder. Den effektive kronekurs for fødevareklyngen er steget 5 pct. siden februar 2017, hvilket ligeledes kan presse eksporten i 2018.
23. Apr 2018
De seneste par måneder har budt på stadig tydeligere tegn fra aktivitetsindeks på en vækstopbremsning i euroområdet. Særligt i Sverige og Tyskland er aktivitetsindekset faldet siden udgangen af 2017. Eksportbarometeret for den danske fødevareklynge peger generelt på opbremsning i efterspørgslen i de 20 vigtigste eksportmarkeder. Den effektive kronekurs for fødevareklyngen er steget 5,4 pct. siden februar 2017, hvilket ligeledes kan presse eksporten i 2018.
06. Mar 2018
De Forenede Arabiske Emirater er blandt de mindste eksportmarkeder for den danske fødevareklynge. Det er primært mejeriprodukter samt kiks, brød og bagværk som eksporteres til landet.

2017

21. Sep 2017
Det tyske valg handler reelt om hvem der skal styre Europas største økonomi. Tysklands BNP udgør godt 20 pct. af den samlede europæiske økonomi. Danmark eksporterede for 101 mia. kr. i 2016 til Tyskland (16 pct. af den samlede vareeksport), hvilket gør landet til Danmarks største eksportmarked. – Fødevareklyngens eksport til Tyskland var på 26,8 mia. kr. i 2016, eller 17 pct. af klyngens samlede eksport. Potentialet for yderligere eksport til Tyskland er stort, ikke mindst set i lyset af, at den danske klynges eksport til landet udgør blot 4 pct. af den samlede tyske import af sammenlignelige varer.
09. Aug 2017
Landbrug & Fødevarers nye eksportbarometer faldt i juli, men ligger fortsat på et højt niveau. Dermed fortsætter tendensen for eksportmarkedsbarometeret, som er vokset støt siden sidste efterår. Fødevareklyngens eksport (ekskl. mink) forventes i år at slå ny rekord.
03. Aug 2017
Dollaren er faldet 8 måneder i træk, hvilket betyder at danske varer er blevet relativt dyrere end amerikanske varer. Fortsætter dollarkursen på det nuværende lave niveau året ud, lander den gennemsnitlige dollarkurs i år på 6,66 kr. Det vil betyde tabte eksportindtægter i omegnen af 100 mio. kr. for fødevareklyngen, forudsat uændret efterspørgsel på de danske eksportvarer.

27. Apr 2017
Der er sket et markant retningsskifte i udviklingen af den globale økonomi. Fra 1960-2008 steg verdenshandlen i gennemsnit 6,3 pct. årligt, mens BNP steg med gennemsnitlige 3,7 pct. årligt. Varehandlens andel af BNP voksede fra 17,5 pct. i 1960 til 51,6 pct. i 2008. Siden finanskrisen er det imidlertid gået den anden vej. Fra 2008 til 2015 steg verdenshandlen gennemsnitligt kun 0,7 pct. årligt, mens globalt BNP steg med 2,3 pct. pr. år. Varehandlens andel af BNP faldt fra 51,6 pct. til 44,5 pct. Særligt i 2009 og 2015 faldt den globale varehandel kraftigt med hhv. 20 pct. og 6 pct. Mens det kraftige fald i 2009 kan tilskrives finanskrisen er årsagen til det store fald i 2015 mindre klart.
20. Mar 2017
I dette notat analyseres konsekvenserne for den danske fødevareklynges eksport, hvis Storbritanniens udtrædelse af EU gennemføres uden at der samtidig er opnået en aftale om de fremtidige handelsforhold mellem EU og Storbritannien.
15. Feb 2017
Der forventes en mere stabil prisudvikling i 2017, hvor de kinesiske priser sandsynligvis ikke når samme højder som i 2016. Øget kinesisk produktion kan føre til øget pres på priserne og eksporten af udskæringer. Flere lande forventes at eksportere til Kina i 2017. Det er endnu for tidligt at vurdere omfanget og konsekvenserne for de kinesiske priser og dansk eksport.
10. Jan 2017
Forbrugerpræferencer for grisekød er blevet undersøgt i Brasilien, Colombia, Kina, Vietnam, Thailand og Singapore. Det blev især undersøgt i hvilken grad forbrugerpræferencerne matcher den danske grisekødssektors særlige styrkeområder inden for fødevaresikkerhed, bæredygtig produktion og dyrevelfærd.

2016

21. Dec 2016
Hvert år eksporterer Danmark omkring 8-10 mio. stk. juletræer. De fleste afsættes til de europæiske stuer. Navnlig Tyskland sætter stor pris på de danske træer med købet af 55 pct. af samtlige træer. Ud over EU var der yderligere 15 lande, som aftog for 76 mio. kroner i 2015.
08. Dec 2016
Asien er et stadigt vigtigere marked både for fødevarevirksomheder og for resten af Danmarks eksportvirksomheder. Hvor væksten tidligere var på nærmarkederne, er det i dag Asien der driver eksportvæksten, med Kina som lokomotivet.
25. Oct 2016
Statsminister Lars Løkke Rasmussen og Landbrug & Fødevarers Adm. dir. Karen Hækkerup er lige nu i Sydkorea med en erhvervsdelegation.
Fødevareklyngens eksport til Sydkorea er mere end fordoblet siden 2009 og slog sidste år ny rekord. Det er især grisekød, der eksporteres til Sydkorea. Eksporten af grisekød udgjorde 332 mio. kr. i 2015. En anden eksportsucces er kyllingevinger. Her står Danpo for hovedparten af Sydkoreas import. Kigger vi ud over fødevareklyngen, så er Sydkorea faktisk en eksportsucces for hele Danmark. Den stigende eksport til Sydkorea er en del af det mønster vi ser, hvor de asiatiske eksportmarkeder bliver stadig vigtigere. Fremskrivninger af vækst og købekraft peger på, at det blot bliver stadig vigtigere eksportmarkeder i fremtiden. EU og Sydkorea indgik en frihandelsaftale i 2011 og den giver gode mulighed for at eksporten kan øges yderligere.
27. Sep 2016
Colombia har potentiale for øget import af grisekød. Fra dansk side arbejdes der på markedsadgang og det er forventningen at der åbnes op for fersk/frosset svinekød i indeværende år og muligvis også for kødprodukter.
26. Sep 2016
EUs eksport af svinekød til Kina er i 1. halvår 2016 mere end fordoblet i forhold til 1. halvår 2015. Opgørelser fra EU Kommissionen viser, at eksporten til Kina (målt i slagtevægt) for 1. halvår 2016 nåede op på 985.000 tons mod 457.000 tons i 1. halvår 2015.
20. Sep 2016
Denne rapport samler en række datakilder, som giver et samlet overblik af
markedet for grisekød i Vietnam. Hvor det er relevant, er de vietnamesiske
forhold relateret til resten af verden.

Rapporten er opbygget så der gradvist gås i detaljerne med forbruget af grisekød. Først præsenteres et blik på landets økonomiske situation samt befolkningssammensætning. Efterfølgende ses på det globale marked for grisekød, importen heraf og i hvor høj grad landet er selvforsynende. De tre sidste kapitaler i rapporten er målrettet forbrugersegmentet, herunder de typiske afsætningskanaler samt branding og markedsføring.

20. Sep 2016
Denne rapport samler en række datakilder, som giver et samlet overblik af
markedet for grisekød i Thailand. Hvor det er relevant, er de thailandske
forhold relateret til resten af verden.

Rapporten er opbygget så der gradvist gås i detaljerne med forbruget af grisekød. Først præsenteres et blik på landets økonomiske situation samt befolkningssammensætning. Efterfølgende ses på det globale marked for grisekød, importen heraf og i hvor høj grad landet er selvforsynende. De tre sidste kapitaler i rapporten er målrettet forbrugersegmentet, herunder de typiske afsætningskanaler samt branding og markedsføring.

20. Sep 2016
Denne rapport samler en række datakilder, som giver et samlet overblik af
markedet for grisekød i Singapore. Hvor det er relevant, er de singaporeanske
forhold relateret til resten af verden.

Rapporten er opbygget så der gradvist gås i detaljerne med forbruget af grisekød. Først præsenteres et blik på landets økonomiske situation samt befolkningssammensætning. Efterfølgende ses på det globale marked for grisekød, importen heraf og i hvor høj grad landet er selvforsynende. De tre sidste kapitaler i rapporten er målrettet forbrugersegmentet, herunder de typiske afsætningskanaler samt branding og markedsføring.

20. Sep 2016
Denne rapport samler en række datakilder, som giver et samlet overblik af
markedet for grisekød i Kina. Hvor det er relevant, er de kinesiske
forhold relateret til resten af verden.

Rapporten er opbygget så der gradvist gås i detaljerne med forbruget af grisekød. Først præsenteres et blik på landets økonomiske situation samt befolkningssammensætning. Efterfølgende ses på det globale marked for grisekød, importen heraf og i hvor høj grad landet er selvforsynende. De tre sidste kapitaler i rapporten er målrettet forbrugersegmentet, herunder de typiske afsætningskanaler samt branding og markedsføring.

20. Sep 2016
Denne rapport samler en række datakilder, som giver et samlet overblik af
markedet for grisekød i Brasilien. Hvor det er relevant, er de brasilianske
forhold relateret til resten af verden.

Rapporten er opbygget så der gradvist gås i detaljerne med forbruget af
grisekød. Først præsenteres et blik på landets økonomiske situation samt
befolkningssammensætning. Efterfølgende ses på det globale marked for
grisekød, importen heraf og i hvor høj grad landet er selvforsynende. De tre
sidste kapitaler i rapporten er målrettet forbrugersegmentet, herunder de
typiske afsætningskanaler samt branding og markedsføring.

04. Aug 2016
Uanset hvem der vinder guld ved de olympiske lege i Brasilien, kan vinderne fejre det med rigelige mængder mad. OL afholdes nemlig i verdens største spisekammer.
30. Jun 2016
Storbritannien er den danske fødevareklynges 3. vigtigste eksportmarked, med en eksportværdi på 12,9 mia. kr. i 2015 svarende til 8,2 pct. af klyngens samlede eksport. Når der ses på den danske fødevareklynges vigtigste handelspartnere er Storbritannien placeret i top10 på 26 ud af 35 varegrupper. Det understreger landet økonomiske betydning for Danmark.

2015

19. Feb 2015
Med vækstrater Europa kun kan drømme om, bliver de afrikanske lande stadigt mere interessante eksportmarkeder for medlemslandene i den Europæiske Union. Landbrug & Fødevarer undersøger Fødevareklynges udvikling og potentiale, samt den nuværende position i forhold til øvrige EU-lande på de afrikanske markeder.

2013

02. Sep 2013
Der er grund til optimisme for den danske fødevareklynge, selvom dansk eksport aftog i styrke i 2012 og starten af 2013. Verdensmarkedet efterspørger i stigende grad fødevareklyngens produkter. Eksportmulighederne ligger både på de traditionelle markeder og på nye. Potentialerne for nye eksporteventyr er størst på de nye markeder uden for Europa, fx Kina og Hong Kong.

Frank Øland

Problemer med at downloade?