Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Miljø, klima og energi

Analyser om miljøforhold, klima og energi.

2018

12. dec 2018
Denne rapport indeholder fødevareerhvervets energistatistik. Opgørelsen er opgjort ud fra bruttoenergiforbruget frem til 2016 samt omkostningerne hertil.

2017

19. maj 2017
Landbrug & Fødevarer har set nærmere på danskernes forhold til naturen, hvad de bruger den til og hvordan de mener, det står til med den danske natur. Undersøgelsen viser bl.a. at 51 pct. af danskerne mener, at den danske natur har det godt eller rigtigt godt. Desuden er 58 pct. helt eller overvejende uenige i udsagnet ”landbruget og naturen
er hinandens modsætninger”.
30. mar 2017
I henhold til Danmarks internationale forpligtigelser skal ammoniakemissionen i 2020 være reduceret med 24 pct. i forhold til 2005. Ifølge DCE’s seneste fremskrivning vil der være en manko i 2020 på 3.371 tons af Danmarks samlede ammoniakemissioner. Emissionsmålet vurderes at kunne nås ved en reduktion i husdyrproduktionen på ca. 6,5 pct. Samfundsøkonomisk vil en sådan reduktion resultere i et samfundsmæssigt indkomsttab på 2,6 mia. kr. og et tab i beskæftigelsen på knap 5.000 personer.

2016

10. aug 2016
Gennem de seneste 25 år, fra 1990 til 2014, er den danske landbrugsproduktion steget med 22 pct., mens udledningen af drivhusgasser, kvælstof, fosfor og ammoniak er faldet.
15. jan 2016
Den seneste indrapportering fra Danmark til FN’s klimapanel, IPCC, af dansk landbrugs udledning af drivhusgasser viser, at udledningen af drivhusgasser samlet set faldt med 21 pct. fra 1990 til 2013. I samme periode steg landbrugsproduktionen målt i mængder (faste priser) med 14 pct.

2015

27. feb 2015
Nye tal fra EU bekræfter Danmarks førerposition i miljøeffektiv mælkepro-duktion. Danmark er dermed fortsat det land, der har de laveste ammoniak-emissioner pr. produceret kg. mælk, blandt de største mælkeproducerende lande i EU.

2014

03. nov 2014
Danmark er det land, blandt de 10 største mælkeproducenter i EU, der siden 2004 har haft den laveste ammoniakudledning pr. kg produceret mælk.
03. okt 2014
81 pct. af landbruget ammoniaktab stammer fra husdyrproduktion, 17 pct. fra planteproduktionen og 2 pct. fra anvendelse af spildevandsslam som gødning mv. Fra 2011 til 2012 var der et fald på ca. 1,7 pct. i det samlede ammoniaktab og en samlet reduktion siden 1990 på 41 pct.
25. apr 2014
Danmark skal i 2020 have reduceret sin ammoniakudledning med 24 pct. i forhold til 2005-niveauet. Det er det absolut højeste reduktionsmål blandt samtlige EU27-lande, hvor det samlede reduktionsmål ligger på 6 procent. Tysklands reduktionskrav er til sammenligning 5 procent.
26. mar 2014
De seneste tal for landbrugets ammoniaktab viser et fald i ammoniaktabet fra ca. 74.700 tons NH3 i 2011 til 73.400 tons NH3 i 2012. Det er et fald på knap 1,7 pct. Faldet svarer nogenlunde til nedgangen i produktionen, som var på 1,6 pct.

2013

13. aug 2013
Den seneste opgørelse af landbrugets udledning af drivhusgasserne viser, at mens landbrugsproduktionen målt i mængder (faste priser) steg med 18 pct. i perioden 1990 til 2011, faldt den samlede udledning af drivhusgasser med i alt 23 pct.
29. apr 2013
De seneste tal for landbrugets markbalancer for kvælstof og fosfor (2011) bekræfter, at der er sket en afkobling mellem landbrugsproduktion og udviklingen i markbalancen for kvælstof og fosfor. Hvor landbrugsproduktionen siden 1990 er steget med 21 pct., er fosforoverskuddet samlet set er faldet med 115 pct. og kvælstofoverskuddet med 45 pct.

2012

14. nov 2012
Miljøstyrelsen Bekæmpelsesmiddelstatistik viser, at den såkaldte ”Pesticidbelastningsindikator” (PBI) faldt fra 2010 til 2011 fra 3,55 til 3,27, dvs. med 8 pct. Set over hele opgørelsesperioden 2007-2011 steg PBI med 35 pct. Pesticidforbruget i dansk landbrug er lavt set i international sammenhæng. En EU-undersøgelse fra 2010 viser en behandlingshyppighed i Danmark på 30-60 pct. af niveauet i Storbritannien, Tyskland og Frankrig.
27. sep 2012
De naturlige stenrev i indre danske farvande, der tidligere virkede som store forureningsfiltre, er næsten for svundet pga. stenfiskeri. Genetablering af stenrev kan medvirke til at forbedre vandmiljøet i de indre farvande betydeligt – og til en langt lavere omkostning end fx efterafgrøder. En analyse for Limfjordsområdet, hvor kvælstofudledningen skal reduceres med 3.770 tons inden 2027, viser en meromkostning ved at se bort fra etablering af stenrev i størrelsesordenen 220 mio. kr. pr. år.
03. sep 2012
Den nye randzonelov trådte i kraft 1. september 2012, med krav om 50.000 ha randzoner langs vandløb og søer. Da randzonerne ikke kan indgå i harmoniarealet, vil det påvirke størrelsen af husdyrholdet. Fra politisk side er der desuden lagt op til en yderligere reduktion af kvælstofudledningen på 10.000 t. Sammen med øvrige tiltag vil det få beskæftigelsesmæssige konsekvenser. På landsplan vil det medføre en reduktion i beskæftigelsen på 1.910 personer, et tab i værditilvækst på 780 mio. kr. og en tabt eksportværdi på 730 mio. kr.
25. jun 2012
Ny dansk opgørelse viser, at landbrugets udledning af drivhusgasserne metan og lattergas, opgjort i CO2 ækvivalenter, faldt fra 9,58 mio. tons CO2 ækvivalenter i 2009 til 9,56 tons CO2 ækvivalenter i 2010. Det svarer til et fald på 0,2 pct. Dermed er landbrugets udledning af metan og lattergas faldet med i alt 24 pct. siden 1990. I samme periode er landbrugsproduktionen målt i mængder steget med ca. 20 pct.
26. mar 2012
Energiforligets målsætning om, at halvdelen af Danmarks husdyrgødning skal anvendes til biogas, fordrer bygning af 40-50 større biogasanlæg. Dette vil have positive effekter for beskæftigelse, eksport og værdiskabelse i samfundet. Beskæftigelseseffekten af selve bygningen skønnes årligt at blive på 1.300 -1.500 personer i anlægsperioden. I den fuldt udbyggede driftsfase kan der derudover forventes en løbende beskæftigelse på omkring 800-1.000 personer pr. år. Hertil kan komme øvrige afledte effekter.
16. mar 2012
En ny analyse fra Landbrug & Fødevarer viser, at landbrugets store virksomheder, Arla og Danish Crown, har formået at afkoble udviklingen i miljøbelastningen fra udviklingen i virksomhedernes produktion. De har gennemført markante reduktioner i både vandforbrug, energiforbrug og CO2-udledning, ligesom de har fokus på genanvendelse, udnyttelse af restprodukter og teknologiske løsninger.
07. mar 2012
De seneste tal for landbrugets kvælstof- og fosforoverskud for 2010 viser, at selv om landbrugsproduktionen målt i mængder siden 1985 er steget med 30 pct., er fosforoverskuddet faldet med 105 pct., og kvælstofoverskuddet er faldet med 54 pct. Kvælstof- og fosforoverskuddet er forskellen mellem tilført næringsstof og næringsstof fjernet ved høst. Jo lavere næringsstofoverskud, jo lavere vil miljøpå-virkningen alt andet lige være.
12. jan 2012
Spildevandsudvalgets rapport er nu blevet offentliggjort. Det fremgår heraf, at de store danske virksomheder betaler alt for meget for at komme af med spildevandet i forhold til, hvad det reelt koster. De danske virksomheder betaler i dag i størrelsesordenen 2,4 mia. kr. om året for spildevandsbehandling. Nye beregninger fra Landbrug & Fødevarer viser, at danske virksomheder heraf sammenlagt betaler en overpris på op til 1,4 mia. kr. for behandling af deres spildevand.

2011

24. nov 2011
Biogas er en vigtig del af løsningen på fremtidens klima- og energiproblemer. Imidlertid går udviklingen langt fra hurtigt nok til at opfylde målsætningen om, at halvdelen af Danmarks husdyrgødning, svarende til ca. 13 PJ, skal udnyttes til biogas i 2020. Fortsætter den nuværende udvikling, vil der i 2020 kun være nået 14 pct. af målet. Der er behov for en tidobling af produktionen for at nå målet.
21. jun 2011
Øget anvendelse af vedvarende energi kan give et væsentlig bidrag til at reducere de danske CO2-emissioner. Danmark har i EU har forpligtet sig til at opnå en andel på 30 pct. vedvarende energi i 2020, hvilket er højere end gennemsnittet for EU i øvrigt, som er på 20 pct.
07. jun 2011
Verden står i det 21. århundrede over for store udfordringer i en verden præget af ubalancer som f.eks. klimaændringer og kraftig befolkningstilvækst. En af de mange store udfordringer forventes at blive vandmangel. Mange områder med stor vækst i både befolkningstal og økonomi vil i stigende grad opleve problemer med vandmangel.
20. apr 2011
De seneste 20 år har landbruget nedbragt udledningen af drivhusgasser med 28 procent, viser nye tal fra den internationale klimaafrapportering
17. feb 2011
I de nuværende fremlagte vandplaner skal dansk landbrug reducere 9.000 tons kvælstof i recipienten inden udgangen af 2015 og yderligere 10.000 tons inden udgangen af 2027. Udskydningen af de 10.000 tons til 2027 betyder, at 12.200 arbejdspladser inden for erhvervet bevares. I udskydelsesperioden er det afgørende, at der udvikles målrettede miljøtiltag til at opnå reduktionen på 10.000 tons kvælstof, som er omkostningsneutrale for landbruget.

2010

15. mar 2010
Regeringens forslag til vandplaner 2015 risikerer at underminere økonomien i det i
forvejen økonomisk trængte landbrug. Beregninger på vandplanerne i Limfjordsområdet viser, at uden sådanne investeringer vil husdyrbestanden samlet set skulle reduceres med i størrelsesordenen 100.000 DE, hvilket vil medføre en nedgang i antal beskæftigede på ca. 5.100.

Mere med mindre

Problemer med at downloade?