Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Miljø, klima og energi

Analyser om miljøforhold, klima og energi.

2018

12. Dec 2018
Denne rapport indeholder fødevareerhvervets energistatistik. Opgørelsen er opgjort ud fra bruttoenergiforbruget frem til 2016 samt omkostningerne hertil.

2017

19. May 2017
Landbrug & Fødevarer har set nærmere på danskernes forhold til naturen, hvad de bruger den til og hvordan de mener, det står til med den danske natur. Undersøgelsen viser bl.a. at 51 pct. af danskerne mener, at den danske natur har det godt eller rigtigt godt. Desuden er 58 pct. helt eller overvejende uenige i udsagnet ”landbruget og naturen
er hinandens modsætninger”.
30. Mar 2017
I henhold til Danmarks internationale forpligtigelser skal ammoniakemissionen i 2020 være reduceret med 24 pct. i forhold til 2005. Ifølge DCE’s seneste fremskrivning vil der være en manko i 2020 på 3.371 tons af Danmarks samlede ammoniakemissioner. Emissionsmålet vurderes at kunne nås ved en reduktion i husdyrproduktionen på ca. 6,5 pct. Samfundsøkonomisk vil en sådan reduktion resultere i et samfundsmæssigt indkomsttab på 2,6 mia. kr. og et tab i beskæftigelsen på knap 5.000 personer.

2016

10. Aug 2016
Gennem de seneste 25 år, fra 1990 til 2014, er den danske landbrugsproduktion steget med 22 pct., mens udledningen af drivhusgasser, kvælstof, fosfor og ammoniak er faldet.
15. Jan 2016
Den seneste indrapportering fra Danmark til FN’s klimapanel, IPCC, af dansk landbrugs udledning af drivhusgasser viser, at udledningen af drivhusgasser samlet set faldt med 21 pct. fra 1990 til 2013. I samme periode steg landbrugsproduktionen målt i mængder (faste priser) med 14 pct.

Mere med mindre

Problemer med at downloade?