Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Samfundsøkonomi

Samfundsøkonomiske analyser fra Landbrug & Fødevarer - hvordan forskellige faktorer påvirker samfundsøkonomien.

2019

12. Aug 2019
Forbrugerpriserne er det seneste år steget med blot 0,4 pct. Det er den laveste inflation siden oktober 2016. Priserne på fødevarer trækker inflationen op i forhold til, hvad den ellers ville have været. Fødevarepriserne er steget med 2,5 pct. det seneste år. Inflationen i eurozonen er på 1,1 pct. og ligger dermed et godt stykke under ECBs mål om at holde inflationen under, men tæt på 2 pct. Det kan betyde, at en rentenedsættelse er på vej.
12. Apr 2019
Vi forventer, at dansk BNP vokser 1,6 pct. i år og 1,5 pct. næste år. Den globale vækstnedgang presser eksporten, mens privatforbruget og investeringsvæksten fortsat forventes, at give et positivt bidrag til væksten.
10. Apr 2019
IMF, OECD og EU-kommissionen har alle nedjusteret deres vækstskøn betydeligt for eurozonen i 2019. Væksten for eurozonen forventes nu at lande på mellem 1 pct. til 1,3 pct. i 2019. Svækkede vækstudsigter for euroområdet kan i nogen grad tilskrives usikkerhed omkring Brexit, den italienske økonomi og handelsrestriktioner mellem USA og Kina samt USA og EU. Markedsrenterne er presset i bund. Eskalerer handelskrigen mellem USA og EU yderligere kan renterne på kort sigt blive presset endnu længere ned.
11. Mar 2019
ECB udmeldte, på deres møde den 7. marts, at de forventer at fastholde ECB's officielle renter på deres nuværende niveau mindst indtil udgangen af 2019, og i hvert fald så længe det er nødvendigt for at sikre en fortsat vedvarende konvergens i inflationen i retning af et niveau under, men tæt på 2 pct. på mellemlangt sigt.
31. Jan 2019
Beskæftigelsen er steget med knap 50.000 i 2018 og mere end 225.000 siden begyndelsen af 2013. Det er den højeste stigning siden inden finanskrisen. Ledigheden er nede på 3,8 pct. i december 2018. På nuværende tidspunkt er der 26 kommuner med en ledighed på 3 pct. eller derunder. Det gjaldt for 17 kommuner ved udgangen af 2017. Det seneste år er lønningerne steget 2,6 pct. hos fremstillingsvirksomhederne samt serviceprægede erhverv, og i bygge- og anlægsbranchen er lønstigningerne helt oppe på 3,4 pct.

2018

03. Dec 2018
Dansk økonomi voksede 0,7 pct. i 3. kvartal viser nye tal fra Danmarks Statistik. Det er efter danske forhold en meget stærk vækstrate. Samtidig har Danmarks Statistik for nylig op-revideret væksten betydeligt for både 2015 og 2016. Efter de seneste revisioner er billedet af lavvækst i dansk økonomi borte. Det viser sig, at der har været stærk vækst siden 2015. Helt uventet er revisionerne ikke. Beskæftigelsen tegnede et billede af en økonomi i god form, mens BNP-tallene så underligt lunkne ud. Revisionerne betyder også, at produktivitetsudviklingen har været langt mere fornuftig end hidtil troet. Væksten i Europa er i øjeblikket på vej ned i gear. Det vil sandsynligvis også trække væksten i Danmark noget ned. Vi forventer en vækstrate omkring 1,6 pct. næste år.
02. Nov 2018
Næsten hver fjerde kommune har nu en ledighed på 3 pct. eller derunder. Presset på arbejdsmarkedet kan mærkes i hele landet, hvor ledigheden lå på 3,9 pct. i september 2018. Især i Jylland har hver femte kommune i dag en ledighed under 3 pct. Mere end hver fjerde virksomhed i agro- og fødevareindustrien melder om mangel på kvalificeret arbejdskraft. I byggeriet er det hver tredje virksomhed! Det er især kvalificerede faglærte, som virksomhederne har udfordringer med at rekruttere. Det er primært slagtere, mejerister, elektrikere, smede og maskinmekanikere, som er svære at finde.
11. Oct 2018
BNP forventes at vokse 0,9 pct. i år og ca. 1,8 pct. i 2019. Mangel på kvalificeret arbejdskraft er en voksende udfordring både herhjemme og i en række andre EU-lande. Det kan medføre tab af ordrer, vækst og konkurrenceevne. Eksportvæksten har været afdæmpet i år blandt andet pga. lavere vækst i Europa samt en styrkelse af den effektive kronekurs. Fremadrettet kan eksporten blive negativt påvirket af Brexit og en eventuel eskalering af protektionistiske tiltag. ECBs opkøbsprogram stopper med udgangen af i år. Den første renteforhøjelse kommer sandsynligvis i 2. halvår 2019.
14. Aug 2018
Der er nu 24 kommuner med en ledighed på 3 pct. eller derunder. Heraf ligger knap halvdelen i Jylland. Antallet af ubesatte stillinger pr. 100 ledige er firedoblet siden 2011. Niveauet ligger dog fortsat lavere end i 2008. Det er især i Vestjylland, at virksomhederne har svært ved at finde kvalificeret arbejdskraft.
31. Jul 2018
Mere end hver tredje virksomhed i agroindustrien og knap hver femte i fødevareindustrien melder om mangel på kvalificeret arbejdskraft. Det er især kvalificerede faglærte, som virksomhederne har udfordringer med at rekruttere. Hvis virksomhederne ikke kan tiltrække de nødvendige kompetencer, så kan det betyde tab af eksport og en forværring af konkurrenceevnen. Udfordringer er general i hele Europa. Det betyder stor konkurrence for især de ledige sydeuropæerne.
04. Jun 2018
Den danske foder- og fødevareingredienssektor består af virksomheder der har specialiseret sig indenfor produkter der indgår direkte i fødevarer, i produktionsleddet af landbrugs- og fødevarer eller i biprodukterne. Produktionen af ingredienser foregår i tæt samarbejde med den resterende danske fødevareklynge.
09. May 2018
Timeproduktiviteten i Danmark steg med 0,8 pct. i 2017. Dermed er timeproduktiviteten fortsat relativ lav og er i gennemsnit kun vokset 1,0 pct. om året i perioden 1997-2017. Alle brancher inden for fødevareerhvervet havde en produktivitetsvækst, der lå over den gennemsnitlige vækst for hele det danske erhvervsliv i 2009-2017. Indenfor fødevareerhvervet er det generelt de mindre produktive erhverv, der har haft de største produktivitetsstigninger. Samme tendens til konvergens er ikke observeret på tværs af danske brancher.
12. Apr 2018
Fødevarevirksomhederne forventer at foretage betydelige investeringer i 2018. Næsten to ud af tre virksomheder i fødevareindustrien forventer at øge deres investeringer i Danmark og i udlandet. Udviklingen kan bl.a. skyldes stigende efterspørgsel i kombination med et fortsat lavt renteniveau og forbedrede kreditvilkår
26. Mar 2018
Virksomhederne i fødevare- og agroindustrien har rekordhøje forventninger om at øge antallet af medarbejdere i 2018. Samtidig melder stadig flere virksomheder om manglende adgang til kvalificeret arbejdskraft. Presset på arbejdsmarkedet kan mærkes i hele landet - især i Jylland, hvor hver femte kommune har en ledighed på 3 pct. eller derunder
21. Mar 2018
Beskæftigelsen har aldrig været højere i Danmark Der er nu 2.728.761 beskæftigede lønmodtagere i Danmark – det er ny rekord! Hver tredje virksomhed i agroindustrien og knap hver fjerde i fødevareindustrien melder dog om mangel på arbejdskraft. Presset på arbejdsmarkedet kan mærkes i hele Danmark – ikke mindst i de 19 kommuner med en ledighed på 3 pct. eller derunder. Især i Vestjylland er der mange ubesatte stillinger ift. antallet af ledige ressourcer
08. Mar 2018
Perioden med meget lave renter ser ud til at nærme sig sin afslutning. Dermed er det tid til at overveje om gælden helt eller delvis skal omlægges til fastforrentet lån. Det giver mulighed for en restgældsreduktion hvis renterne stiger.
22. Feb 2018
Der er nu 2.721.019 beskæftigede lønmodtagere i Danmark – det er kun 1.039 personer fra at være den højeste beskæftigelse nogensinde! Presset på arbejdsmarkedet kan mærkes i hele Danmark – ikke mindst i de 16 kommuner med en ledighed på 3 pct. eller derunder. Landbruget har også bidraget til beskæftigelsesvæksten og har nu en højere beskæftigelse end lige før finanskrisen.
31. Jan 2018
Der er nu 16 kommuner med en ledighed på 3 pct. eller derunder. Heraf ligger halvdelen i Jylland. Antallet af ubesatte stillinger pr. 100 ledige er tredoblet siden 2011. Niveauet ligger dog fortsat lavere end i 2008. Det er især i Vestjylland, at virksomhederne har svært ved at finde kvalificeret arbejdskraft.
30. Jan 2018
De seneste fem års stigning i beskæftigelsen har bl.a. været mulig pga. voksende tilgang af arbejdskraft fra udlandet. Tilgangen af arbejdskraft fra EU-lande er imidlertid faldet kraftigt siden midten af 2016. Det kan skyldes, at der også er voksende mangel på arbejdskraft i resten af EU og at det stærke økonomiske opsving i fx Polen gør det mindre attraktivt at arbejde i Danmark.

2017

22. Dec 2017
Der har været en markant stigning i agro- og fødevarevirksomhedernes forventninger til deres indenlandske investeringer i 2017. Det kan bl.a. skyldes stigende efterspørgsel, lavt renteniveau og forbedrede kreditvilkår.
22. Dec 2017
Konjunkturbarometeret for fødevarevirksomhederne slår rekord for tredje kvartal i træk. Mere end hver tredje virksomhed forventer at øge antallet af ansatte i Danmark det kommende år. For et år siden manglede fødevarevirksomhederne ordrer. I dag mangler de arbejdskraft.
22. Dec 2017
Virksomhedernes forventninger til efterspørgslen på eksportmarkederne sætter igen rekord. Hver anden virksomhed forventer at øge antallet af ansatte i Danmark det kommende år. Næsten hver fjerde virksomhed i agroindustrien oplever, at mangel på arbejdskraft begrænser produktionen.
21. Dec 2017
Utilstrækkelig kapacitet begrænser i stigende grad produktionen. Virksomhederne kæmper især med mangel på kvalificeret arbejdskraft, og mere end hver tredje virksomhed i fødevare- og agroindustrien, der har rekrutteringsproblemer, kan ikke finde kvalificerede faglærte. Næsten hver tredje virksomhed ender ofte med at ansætte udenlandsk arbejdskraft grundet manglende kvalificeret dansk arbejdskraft
08. Dec 2017
Virksomhederne i hele økonomien ser stadig mere optimistisk på fremtiden, men oplever samtidig at mangel på arbejdskraft er et voksende problem. Udviklingen er nærmest set synkron på tværs af erhvervslivets sektorer. Et stigende pres på arbejdsmarkedet i takt med den positive konjunkturudvikling øger risikoen for en overophedning
01. Dec 2017
Trængsel betyder, at færre beskæftigede kan nå arbejdspladserne i de større byområder inden for den tid, de er parate til at acceptere. Investeringer i infrastruktur kan være medvirkende til at afhjælpe problemerne med manglende arbejdskraft. I en situation uden spildtid i trafikken vil man kunne øge arbejdsudbuddet med i omegnen af 8.500 fuldtidsbeskæftigede.
02. Oct 2017
Arbejdsmarkedsbarometeret fortsætter den stigende tendens. Antallet af ubesatte stillinger steg i 2. kvartal med knap 1.500 stillinger. Fødevare- og agroindustrien har rekordhøje forventninger om at øge beskæftigelsen i de kommende kvartaler. Hver fjerde virksomhed i fødevare- og agroindustrien oplever at manglen på kvalificeret arbejdskraft er en produktionsbegrænsning.
25. Aug 2017
Transport over Storebælt kostede fødevareklyngen i omegnen af 120 mio. kr. i broafgift i 2016. Fødevareklyngen transporterede knap 2,4 mio. tons henover Storebæltsbroen i 2016. - Godstransporten blev fordelt på omkring 105.000 ture henover Storebælt.
24. Aug 2017
Der var i første halvår 2017 flest ubesatte stillinger pr. ledig i yderkommunerne, hvor det generelt kan være svært at få tiltrukket ny arbejdskraft. Mellemkommunerne har derimod oplevet den største stigning på 28,9 pct. i ubesatte stillinger pr. ledig ift. første halvår 2016. Det er især kommunerne i Midt- og Vestjylland, som generelt oplever et højt og øget pres på arbejdsmarkedet.
10. Aug 2017
Forbrugerpriserne i Danmark er på et år steget med 1,5 pct., hvilket er den højeste stigning i snart fem år. Udviklingen er især drevet af stigende fødevarepriser, hvilket kan henledes til normalisering af mælkepriserne. Generelt er der en positiv prisudvikling i hele EU, hvor priserne i juni steg med 1,4 pct.

09. Aug 2017
- Svineproduktionens samlede beskæftigelseseffekt kan opgøres til 33-34.000 personer.
- Svineproduktionen bidrager årligt til den samlede danske indkomst med et bidrag til BNP i omegnen af 18-19 mia. kr.
- Mere end 85 pct. af produktionen eksporteres. Tages der højde for den import produktionen kræver, bidrager svineproduktionen med ca. 20 mia.kr. årligt i nettovalutaindtjening.
05. Jul 2017
Mere end fire ud af ti danskere mener, at Danmarks medlemskab af EU har haft en positiv indvirkning på dansk økonomi.
Omkring hver tredje dansker mener, at Brexit vil få en negativ effekt på dansk økonomi.
Samtidig mener 37 pct. at Brexit ikke får betydning for den danske økonomi og 7 pct. forventer en positiv effekt.
27. Jun 2017
Manglende arbejdskraft er det seneste halve år blevet et hastigt voksende problem. Henholdsvis 36 pct. og 25 pct. af virksomhederne i agro- og fødevareindustrien oplever i dag at produktionen begrænses pga. rekrutteringsudfordringer. Virksomhederne i agro- og fødevareindustrien har især svært ved at finde tilstrækkeligt kvalificerede faglærte ved rekruttering.

27. Jun 2017
Et nyt barometer for pres på arbejdsmarkedet viser betydeligt større pres end for et år siden. I fødevare- og agroindustrien forventes beskæftigelsen i de kommende kvartaler at skulle øges i Danmark. Sammen med faldende ledighed er der en øget risiko for arbejdskraftmangel, hvilket kan bremse væksten. Hele 31,2 pct. af virksomhederne oplever allerede at manglen på kvalificeret arbejdskraft er en produktionsbegrænsning.

23. May 2017
Den 25. maj mødes OPEC-landene i Wien for at afgøre, hvorvidt den nuværende aftale om produktionsbegrænsning skal forlænges. Reduceres produktionen mere end produktionen i nuværende aftale kan det give et løft til olieprisen. En højere oliepris medfører alt andet lige højere fødevarepriser og en mindre eksport af danske fødevarer. Hvis olieprisen stiger med 10 dollar pr. tønde vil den danske fødevareeksport alt andet lige mindskes med 0,4 pct. i 2018.
08. May 2017
På 20 år er Danmark gået fra at være best in class, til blot at være part of class. Erhvervsfrekvensen er på 20 år faldet med en procentpoint – fra 79,5 pct. i 1995 til 78,5 pct. i 2015. I samme periode har Sverige og Tyskland overhalet Danmark.
03. May 2017
Hele 76 pct. af danskerne mener, at Danmark skal øge eksporten af varer til udlandet. Det viser en undersøgelse foretaget af Norstat for Landbrug & Fødevarer. Der er dog også skeptikere. 9 pct. af befolkningen mener, at Danmark ikke skal sælge flere varer til udlandet, mens 16 pct. af befolkningen mener, at adgangen til det danske marked skal begrænses for udenlandske varer.
27. Apr 2017
Siden finanskrisen er verdenshandlens andel af BNP faldet. Det tyder på øget protektionisme i verden. G20-landene har siden finanskrisen indført flere handelsrestriktioner end handelsfremmende initiativer. Det var særlig udtalt i 2016. – Antallet af nye regionale handelsaftaler toppede i 2008 og er faldet kraftigt siden. Faldet var særlig kraftigt i 2016. – Modstand mod frihandel og globalisering kan få stor betydning for den danske velstand i fremtiden.
12. Apr 2017
Knap halvdelen af befolkningen mener, at globaliseringen har været til gavn for dansk økonomi. Det viser en undersøgelse foretaget af Norstat for Landbrug & Fødevarer. Det er kun 9 pct. af befolkningen, der mener, at globaliseringen har haft en decideret negativ indvirkning på dansk økonomi, mens 21 pct. har svaret at de ikke ved, hvordan dansk økonomi er blevet påvirket af globaliseringen og 25 pct. har svaret at påvirkningen hverken har været positiv eller negativ.
30. Mar 2017
De fleste virksomheder i fødevareklyngen mener, at øget global handel har løftet deres indtjening. Halvdelen af virksomhederne i fødevareklyngen forventer, at deres indtjening kan blive påvirket negativt af stigende protektionisme. To ud af tre virksomheder forventer, at øget protektionisme i verden kan få en negativ effekt på dansk økonomi.
28. Mar 2017
Den danske produktivitet er blot vokset 1,0 pct. om året siden 1995, mens f.eks. den amerikanske produktivitet er vokset med 1,6 pct. om året i samme periode. Fødevareklyngens produktivitetsniveau lå ca. 30 pct. under det danske produktivitetsniveau i 2009, men klyngen har efterfølgende haft en højere produktivitetsvækst end mange andre brancher. De mindre produktive erhverv har generelt haft de største produktivitetsstigninger inden for fødevareklyngen. Samme tendens til konvergens er ikke observeret på tværs af danske brancher.

2016

27. Dec 2016
Vi vover at komme med nogle bud på hvad der sker i 2017. Alt i alt mener vi, at det tegner til, at kunne blive et ganske fornuftigt år for den danske fødevareklynge.
29. Nov 2016
En analyse af effekterne af at fjerne PSO-afgiften. Beregningerne er foretaget ved hjælp af en Computable General Equlibrium model (CGE). Scenariet er kørt på 2012 input-output data, hvor PSO-afgiften udgør 3,6 mia. kr. i produktionen og 1,5 mia. kr. i husholdningerne.
04. Oct 2016
Danskerne vil have vækst og bedre produktionsvilkår for erhvervslivet, viser en ny undersøgelse. Tre ud af fire danskere mener, at økonomisk vækst bør være et mål for Danmark. 70 pct. af danskerne mener, at staten bør sikre erhvervslivet bedre produktionsvilkår. Især blå bloks vælgere mener, at staten bør sikre mere vækst og bedre produktionsvilkår.
08. Sep 2016
Lønningerne i landbruget er de seneste godt 100 år steget langt mere end afsætningspriserne. Det betyder, at der i dag skal produceres 36 gange mere mælk eller 68 gange mere svinekød end i 1908 for at betale for en times arbejde i landbruget. Denne udvikling vil fortsætte.
08. Sep 2016
Der har været en betydelig strukturudvikling i dansk landbrug de seneste 100 år. Det skyldes ikke mindst den teknologiske udvikling, der løbende gør det muligt at drive et landbrug mere effektivt. Den globale prisudvikling er med til at øge presset for løbende at forbedre produktiviteten for at kunne have et rentabelt landbrug. Der er ikke tegn på, at strukturudviklingen går væsentligt hurtigere i dag end tidligere eller at den vil tage væsentligt til i fart de kommende år.
25. Aug 2016
Brexit-afstemningen har haft umiddelbare politiske og økonomiske konsekvenser i Storbritannien. Uden for Storbritannien er der ikke klare tegn på, at det britiske afstemningsresultat har påvirket økonomien samlet set. Der er udmeldinger om, at UK måske først vil aktivere Lissabontraktatens paragraf 50 i slutningen af 2017. Samtidig er der udmeldinger fra Bruxelles om, at der først kan forhandles om en ny handelsaftale, når UK er udtrådt af EU. Der kan altså være et langt forløb inden UK har fundet sin nye plads i verdensøkonomien.
30. Jun 2016
Briterne stemte for at forlade EU. Konsekvenserne for den danske fødevareklynge og eksporten til Storbritannien er usikker. Der er flere faktorer, der kan få betydning for de danske fødevarevirksomheder.
20. Jun 2016
En kombination af lavere vækst i Storbritannien, forhøjet usikkerhed og svækkelse af pundet kan ramme den danske fødevareeksport i tilfælde af et Brexit. Det er meget svært at vurdere den økonomiske betydning af et eventuelt nej til EU på lang sigt. De fleste er dog enige om, at en periode med forhøjet usikkerhed er entydigt negativt på kort sigt. Dertil kommer, at den danske eksport kan bliver ramt af en eventuel svækkelse af det engelske pund. Danmark har 13.000 jobs bundet op på sin eksport fra fødevareklyngen til Storbritannien. Fødevareklyngens eksport på 12,9 mia. kr. udgjorde 1/3 af Danmarks samlede vareeksport til Storbritannien i 2015.

2015

17. Jul 2015
Landbrug & Fødevarer har undersøgt landbrugets erfaringer med anvendelse af hhv. dansk og udenlandsk arbejdskraft. Undersøgelsen viser blandt andet, at de udenlandske medarbejdere scorer højere end danskerne når det gælder arbejdskulturen på de danske landbrugsbedrifter.
06. Jul 2015
Indvandring har en positiv effekt på dansk eksport. 13 pct. af den danske befolkning er indvandrere eller efterkommere af indvandrere. Indvandring formår at bygge bro mellem nationer og derved sænke omkostningen for danske virksomheder ved at handle med de lande, indvandrerne stammer fra.
27. Apr 2015
Befolkningsfremskrivninger fra FN viser at Danmark vil mangle 51.000 mennesker i den arbejdsdygtige alder i 2040, hvis der lukkes for indvandring. Dette kan være specielt alvorligt for landbrug og servicesektoren, der i dag har en relativt høj andel af udlændinge beskæftigede.
18. Mar 2015
Siden 2003 har det været muligt at optage afdragsfrie realkreditlån. Lånene er siden blevet meget populære, men også årsag til megen debat. En konsekvensberegning af afskaffelse af afdragsfriheden alene i 2015 vil betyde et fald i BNP på 0,2 pct. På arbejdsmarkedet vil en afskaffelse af afdragsfriheden bare i de første år koste ca. 6.700 personer jobbet.
12. Jan 2015
Landbrug & Fødevarer har un-dersøgt danskernes syn på deres nuværende beskæftigelsessituation.Færre end tidligere er bange for at miste deres job. Desuden viser undersøgelsen, at mere uddannelse til befolkningen, og bedre vilkår for de danske virksomheder, er vigtige politiske tiltag, der ifølge danskerne skal sikre danske arbejdspladser i fremtiden.

2014

30. Oct 2014
De seneste år har danske udkantsområder mistet betydning i dansk økonomi. Men et af de erhverv, der fortsat har stor betydning for udkantskommunerne, er fødevareklyngen. En stor del af fødevareklyngens eksport af fødevarer og biobaserede produkter produceres i land- og yderkommuner i Danmark. Klyngen sikrer dermed arbejdspladser i ’Udkantsdanmark’.
05. Mar 2014
En ny undersøgelse blandt Landbrug & Fødevarers virksomhedspanel teg-ner et billede af generel tilfredshed med Vækstteam for Fødevarers vækst-plan for fødevareerhvervet.
26. Feb 2014
Det globale energimarked har ændret sig fundamentalt efter USA for få år siden for alvor påbegyndte udvindingen af såkaldte ukonventionelle energikilder, herunder ikke mindst skifergas. Det er intet mindre end en markedsrevolution, der er fundet sted.

Frank Øland

Problemer med at downloade?

Pressekontakt

Tal og analyser