Samfundsøkonomi

Samfundsøkonomiske analyser fra Landbrug & Fødevarer - hvordan forskellige faktorer påvirker samfundsøkonomien.

2022

22. dec 2022
Med støtte fra Promilleafgiftsfonden for Landbrug arbejder Landbrug & Fødevarer på at skabe større viden om den vegetabilske fødevaresektor i Danmark. Dette arbejde indebærer etableringen af statistik over sektoren, der kan danne et solidt grundlag for at følge udviklingen i sektoren over tid og belyse dens bidrag til den danske økonomi. I nærværende rapport præsenteres de første resultater i dette arbejde
27. okt 2022
Konsekvenserne af en høj CO2e-afgift på de biologiske processer er utvetydig. En stor del af produktionen i landbrugskomplekset og de tilhørende arbejdspladser vil ikke længere være konkurrencedygtig og dermed bortfalde i Danmark. En høj CO2e-afgift på de biologiske processer vil føre til et tab på mellem 19.000 og 36.100 arbejdspladser i landbruget og de tætknyttede industrier.
07. sep 2022
Undersøgelsen har til formål at afklare danskernes holdning til politisk og generel udvikling i deres lokalområde og derved afdække eventuelle forskelle mellem byerne og landkommunerne.
06. sep 2022
En halvering af den animalske produktion vil indebære et bortfald af aktivitet svarende til 38.360 beskæftigede og en årlig indtjening på knap 22 mia. kr. til dansk økonomi. Det vil primært ramme den økonomiske aktivitet i landdistrikterne og beskæftigede med ufaglært og faglært uddannelsesbaggrund.
06. sep 2022
En halvering af den animalske produktion vil føre til store samfundsøkonomiske tab og skævvridning af sammenhængskraften
05. apr 2022
Dette notat giver en status på de makroøkonomiske konsekvenser ved konflikten i Ukraine med fokus på fødevareklyngen i Danmark. Status pr. 4. april 2022.
08. mar 2022
Energi er et vigtigt element i fødevareproduktionen. En betydelig del af de samlede driftsomkostninger i landbruget kan henføres til udgifter til energi. I fødevareindustrien anvendes ligeledes betydelig energi i transformationen af råvarer til fødevarer. Dette notat belyser betydningen af de aktuelt stigende energipriser gennem værdikæden for fødevareerhvervet.
08. mar 2022
Det globale marked for landbrugsvarer er aktuelt kendetegnet ved stigende priser. Prisstigningerne er ikke isoleret på udvalgte produkter, men ses for stort set alle råvarer på landbrugsområdet. Markedet for handel med landbrugsvarer er globalt, hvilket betyder at prisen altovervejende bestemmes på verdensmarkedet. Dette notat beskriver prisudviklingen og de vigtigste drivkræfter bag udviklingen.

2021

12. apr 2021
De globale fødevarepriser fortsætter for 10. måned i streg med at stige. Siden deres betydelige fald grundet pandemien er de steget 30 pct. fra bunden i maj. Alene i marts er fødevarepriserne steget 2,2 pct. Det betyder, at de globale fødevarepriser nu er 15 pct. højere end da de toppede i januar 2020. Det er det højeste niveau siden juni 2014.
12. apr 2021
Ifølge den seneste prognose (WASDE, april 2021) fra det amerikanske landbrugsministerium (USDA) forventes slutlagrene af korn at være steget svagt (fra 810 mio. tons til 812 mio. tons) i høståret 2019/20.

2020

17. dec 2020
Fødevarevirksomhederne er ramt på omsætningen. Coronakrisen har reduceret omsætningen i mere end hver anden fødevarevirksomhed den seneste måned. Virksomhederne er også ramt på eksporten. Knap fire ud af ti virksomheder i fødevareindustrien oplever, at coronasituationen har påvirket virksomhedens eksport negativt i den seneste måned. Fire ud af ti fødevarevirksomheder har desuden svaret, at coronakrisen har medført et fald i nye ordrer den seneste måned.
15. dec 2020
For 100 år siden oplevede verden en pandemi, da den spanske syge hærgede det meste af kloden. Som nu havde den også katastrofale effekter på verdensøkonomien. For eksempel faldt fremstilling i USA med 18%, og der kom begrænsninger på fysisk samvær samt åbningstider for butikker og restauranter. I det efterfølgende årti, kendt som de brølende 20ere, voksede det amerikanske BNP i gennemsnit 4 pct. om året.
02. dec 2020
Dansk økonomi rammes nu af anden bølge af COVID-19. Næste år forventes økonomien at bedres i takt med at foråret og vaccinen kommer. Genopretningen af den indenlandske økonomi ventes at gå væsentligt hurtigere end efter finanskrisen. Eksportkrisen forventes at vare længere, da en række lande forventes at komme langsommere ud af coronakrisen end Danmark. Det skyldes primært voksende gældsproblemer i en række lande, som ikke i samme grad har kunnet holde hånden under deres økonomier, samt at mange lande sandsynligvis kun gradvist vil kunne vaccinere befolkningen.
19. nov 2020
Den nuværende stigning i smittetallene og indførelsen af hårdere restriktioner i Europa, herunder nedlukning af restauranter mv. medfører et fornyet pres på de globale fødevarepriser. Under første bølge af COVID-19 i foråret faldt de globale fødevarepriser godt 11 pct. Efterfølgende er priserne steget, så de nu er næsten tilbage på niveauet fra årets start. Vi forventer, at prisfaldet i forbindelse med anden bølge bliver væsentligt mindre end prisfaldet under første bølge, medmindre der sker en markant forværring af pandemien.
17. nov 2020
Den 31. december 2020 ophører overgangsperioden for Storbritanniens udtræden af EU. Spørger man fødevare- og agroindustrien er det kun hver tiende virksomhed der forventer, at en aftale mellem Brexit og EU kommer på plads inden årets udgang. Halvdelen af virksomhederne forventer, at der ikke kommer en aftale inden årets udgang, mens 40 pct. er i tvivl.
11. nov 2020
Coronakrisens effekt på fødevarevirksomhedernes ordrer og omsætning har været gradvist faldende siden maj. Den stigende smittespredning og nedlukninger på mange eksportmarkeder har desværre ført til, at flere virksomheder igen melder om, at krisen fører til fald i nye ordrer. Fire ud af ti virksomheder melder desuden, at coronakrisen har påvirket virksomhedens eksport negativt den seneste måned. I september var det kun tre ud af ti.
03. nov 2020
I en ny meningsmåling siger et markant flertal af danskerne, at en ny CO2-afgift ikke må skævvride Danmark regionalt. Det er der imidlertid en overhængende risiko for, som denne analyse viser. Derfor kommer Landdistrikternes Fællesråd og Landbrug & Fødevarer nu med en fælles anbefaling om, at man supplerer de eksisterende krav til en grøn skattereform med et krav om regional balance.
08. okt 2020
De globale fødevarepriser er steget med 7,6 pct. siden maj. Senest er FAO’s fødevareprisindeks steget med 2,2 pct. i september. Dermed er fødevarepriserne nu kun 4,5 pct. lavere end da priserne senest toppede i januar og priserne er således næsten oppe på niveauet fra før coronakrisen.
25. aug 2020
Coronakrisen har reduceret omsætningen i knap halvdelen af virksomhederne i agroindustrien den seneste måned. Hver anden virksomhed har oplevet lavere tilgang af nye ordrer den seneste måned pga. corona. Hver tiende har oplevet, at ordretilgangen er steget den seneste måned. Det er bedring ift. forrige måned. Hver fjerde virksomhed i agroindustrien forventer, at eksporten fortsat er påvirket af coronakrisen om to år. Dermed ser coronakrisen ud til især at kunne få langvarige konsekvenser for eksporten.
21. aug 2020
Coronakrisen har reduceret omsætningen den seneste måned og medført færre nye ordrer hos 40 procent af fødevarevirksomhederne. Trods bedring ift. for en måned siden, så tegner der sig et billede af, at krisen har bidt sig fast og kan blive langtrukken. Hver ottende virksomhed forventer, at eksporten fortsat er påvirket af coronakrisen om to år.
05. aug 2020
Coronakrisen har reduceret omsætningen den seneste måned og medført færre nye ordrer hos halvdelen af fødevarevirksomhederne. Situationen er kun lidt bedre end for en måned siden. Der tegner sig dermed et billede af, at krisen risikerer at bide sig fast og kan blive langtrukken. De fleste virksomheder forventer, at de klarer krisen. Der er dog 11 pct. af virksomhederne, der ser begrænset eller nogen risiko for afvikling af virksomheden i løbet af de kommende tre måneder.
05. aug 2020
Coronakrisen har den seneste måned reduceret omsætningen og medført færre nye ordrer i knap hver anden virksomhed i agroindustrien. Der er færre end for en måned siden, der har svaret, at coronasituationen har medført et fald i omsætningen og i antal nye ordrer. Mange virksomheder er dog fortsat ramt hårdt af krisen. Langt de fleste virksomheder forventer, at de kan klare krisen. Der er dog 9 pct., der ser begrænset eller nogen risiko for afvikling af virksomheden i løbet af de kommende tre måneder.
06. jul 2020
De globale fødevarepriser steg for første gang i år med 2,4 pct. i juni. Dermed tyder det på, at priserne nåede bunden i maj. Det betyder, at priserne samlet nu er faldet med knap 9 pct. siden januar. Fødevarepriserne kom dog ind i 2020 på et højt niveau hvilket betyder, at mange af fødevaregruppernes priser stadig ligger på niveau med gennemsnittet i 2019 trods store fald siden januar.

24. jun 2020
Dansk økonomi er hårdt ramt af coronakrisen. Der er heldigvis tegn på, at store dele af den indenlandske efterspørgsel hurtigt er vendt tilbage i takt med at Danmark er genåbnet. Udsigterne for eksporten er derimod mere bekymrende. Samlet set forventer vi, at dansk BNP falder 4,7 pct. i år. Ledigheden steg med næsten 50.000 personer fra februar til april. Det er uden fortilfælde, at det danske arbejdsmarked er blevet ramt så hårdt, så hurtigt. Krisen rammer geografisk skævt. Det er især kommunerne i Nordjylland, på Fyn og Bornholm, hvor ledighedsprocenten er steget mest. Der er en risiko for, at skævvridningen trækker langvarige spor.
23. jun 2020
Coronakrisen har reduceret omsætningen den seneste måned og medført færre nye ordrer i halvdelen af fødevarevirksomhederne. Selv om situationen ser lidt bedre ud end for en måned siden, så tegner der sig et billede af, at mange virksomheder fortsat er hårdt ramt af krisen. Langt de fleste virksomheder forventer, at de kan klare krisen. Der er dog 6,5 pct. der ser begrænset risiko for afviklingen af virksomheden i løbet af de kommende tre måneder.
23. jun 2020
Coronakrisen har reduceret omsætningen den seneste måned og medført færre nye ordrer i knap 60 pct. af virksomhederne i agroindustrien Der er dog betydeligt færre end for en måned siden, der har svarer, at coronasituationen havde medført et fald i omsætningen på mere end 25 pct. Mange virksomheder er dog fortsat ramt hårdt krisen. Langt de fleste virksomheder forventer, at de kan klare krisen. Der er dog 6,5 pct. der ser begrænset eller nogen risiko for afviklingen af virksomheden i løbet af de kommende tre måneder.
08. jun 2020
Industriproduktionen faldt med 6,3 pct. i april ift. samme måned sidste år. Coronakrisen har dog endnu ramt industriproduktionen herhjemme, som vi fx ser det i Tyskland, hvor produktionen faldt med 25 pct. i april. Det skyldes især sektormæssige forskelle. En større del af den danske industri er mindre konjunkturfølsomme (fx medicin og fødevarer) end den tyske industri, hvor bilindustrien fylder relativt meget.
03. jun 2020
Den registrerede ledighed er steget med knap 50.000 personer fra februar til april. Ledigheden har især ramt de kommuner, der er karakteriseres som land- og yderkommuner. Her er ledigheden steget hhv. 1,9 og 1,8 pct. point. Ledigheden ville på nuværende tidspunkt sandsynligvis have været mere end dobbelt så høj, hvis der ikke var lavet ordninger som fx lønkompensation.
29. maj 2020
Flere europæiske lande har åbnet op for foodservice, hvilket repræsenterer et vigtigt marked for især highend produkter indenfor oksekød, grisekød og fisk. Nedlukningen efterfølges af en periode, hvor kunderne kun gradvist kommer tilbage til restauranter mv. Coronakrisen har desuden presset priserne på en række fødevarer. Den samlede eksport fra fødevareklyngen forventes at falde med 4,5 til 9,0 mia. kr. i forhold til sidste års rekordniveau, så eksporten lander på ca. 160-165 mia. kr. i år. Pga. COVID-19 er der i øjeblikket ekstraordinær stor usikkerhed forbundet med eksportprognosen.
26. maj 2020
Arbejdsmarkedet oplever i disse dage en stor forandring. Mere end 45.000 personer har meldt sig ledige på under én måned og op mod 150.000 personer er sendt hjem på lønkompensation. Det er uden fortilfælde at det danske arbejdsmarked er blevet ramt så hårdt, så hurtigt. Dermed vil ledigheden utvivlsomt være væsentligt højere ift. de seneste år, når vi er på den anden side af coronakrisen.
25. maj 2020
58 pct. af virksomhederne i fødevare- og agroindustrien vurderer at coronasituationen har medført et fald i omsætningen den seneste måned. Størstedelen af virksomhederne har oplevet et fald i omsætningen på mellem 0-25 pct. Knap 45 pct. har oplevet fald i omsætningen på eksportmarkederne. 37 pct. har oplevet fald i omsætningen i Danmark under nedlukningen. Den seneste måned har to ud af tre virksomheder i fødevare- og agroindustrien oplevet et fald i tilgangen af nye ordrer. Flere virksomheder melder også om, at kunder udskyder tidligere ordrer. En tredjedel af virksomhederne har oplevet udfordringer med få halvfabrikata hjem til virksomheden.
07. maj 2020
De globale fødevarepriser faldt med 3,4 pct. i april og er nu faldet med knap 10 pct. siden januar. Det er især kollapset på oliemarkedet, der trækker FAO’s fødevareprisindeks ned. Især de globale priser på vegetabilske olier og sukker er faldet med mere end 25 pct. siden januar siden januar og trækker dermed fødevarepriserne ned. Det skyldes især olieprisens kollaps, som gør det mindre rentabelt at producere biobrændsel af vegetabilske produkter, herunder majs og oliefrø.

02. apr 2020
De globale fødevarepriser faldt med 4,3 pct. i marts. Det er især kollapset på oliemarkedet, der trækker FAO’s fødevareprisindeks ned. Faldet i oliepriserne gør det mindre rentabelt at producere biobrændsel af vegetabilske produkter, herunder majs og oliefrø. Dette ses tydeligt i øjeblikket. De globale priser på vegetabilske olier faldt med 12 pct. i marts og trak det samlede fødevareprisindeks ned.
24. mar 2020
Fødevareerhvervet øger produktivitet ved at arbejde smartere. En mere effektiv udnyttelse af kapitalapparat og arbejdskraft har således drevet væksten i fødevareerhvervets timeproduktivitet siden 2009. Fødevareerhvervets høje produktivitetsvækst kan skyldes, at fødevareerhvervets produkter er særligt konkurrenceudsatte, hvorfor innovation og øget produktivitet er afgørende. Landbrugets produktivitet var udfordret i 2018. Det skyldes især tørken, som gav en betydelig nedgang i produktiviteten.

09. mar 2020
Olieprisen dykkede kraftigt med knap 30 pct., da de asiatiske markeder åbnede søndag aften. Det er det største fald på én dag siden Golfkrigen i 1991. Olieprisen har haft en nedadgående tendens siden coronavirussen for alvor har fået fat globalt. Det skyldes bl.a., at efterspørgslen på brændstof er faldet - fx fordi der bliver fløjet betydeligt mindre.
07. feb 2020
Forbrugerprisen på grisekød er steget med hhv. 9,6 pct. i december 2019 ift. samme måned året før. Den høje prisstigning for grisekød sker som følge af en længere periode med høj notering på gris. I øjeblikket er noteringen på grisekød steget til 14 kr./kg. Det er 5,70 kr./kg mere end ved indgangen til 2019.
04. feb 2020
Landbrug & Fødevarer opgør årligt landbrugets og fødevareklyngens beskæftigelseseffekt i Danmark. Beskæftigelsen opgøres som den direkte beskæftigelse, der forekommer i de erhverv, der fremstiller produkter i relation til landbruget og fødevareklyngen. Opgørelsen medtager derudover den beskæftigelse, der skabes i andre erhverv ved, at den direkte produktion har behov for input af varer og serviceydelser fra den øvrige økonomi.
16. jan 2020
Samlet set vurderer vi, at dansk BNP voksede 1,8 pct. i 2019 og forventer, at væksten falder lidt til 1,5 pct. i år. Den globale vækstnedgang kan presse dele af eksporten, mens privatforbruget og investeringerne forventes at give et positivt bidrag til væksten. Privatforbruget understøttes ikke kun af lave renter og stigende boligpriser, men også af et stærkt arbejdsmarked og pæne reallønsstigninger. Investeringerne understøttes ligeledes af det lave rentemiljø. Usikkerheden i den globale økonomi og geopolitik kan dog udskyde investeringsbeslutningerne især i eksportorienterede virksomheder.
06. jan 2020
Landbrug & Fødevarer opgør årligt landbrugets og fødevareklyngens beskæftigelseseffekt i Danmark. Beskæftigelsen opgøres som den direkte beskæftigelse, der forekommer i de erhverv, der fremstiller produkter i relation til landbruget og fødevareklyngen. Opgørelsen medtager derudover den beskæftigelse, der skabes i andre erhverv ved, at den direkte produktion har behov for input af varer og serviceydelser fra den øvrige økonomi.

2019

08. nov 2019
BNP er opjusteret med 0,8 pct.point for 2016 og 0,9 pct.point for 2018, mens 2017 er nedjusteret 0,3 pct.point. Dansk økonomi har dermed været i topform siden 2015. Med opjusteringen af dansk økonomi er produktivitetsudviklingen kommet op på et acceptabelt niveau. Produktivitetsvæksten i 2018 er nu den næsthøjeste siden 1994. Opjusteringen af BNP skyldes primært ny information, der bl.a. omfatter nye oplysninger om virksomhedernes aktiviteter uden for dansk territorium – især eksporten af tjenester. Fødevareklyngens eksport forventes ikke at blive justeret af betydelig karakter i årende 2016-2018.
05. nov 2019
Hver tredje virksomhed i fødevare- og agroindustrien har sat mål for en bæredygtig udvikling. Det handler for virksomhederne især om mindre klimapåvirkning og øget ressourceoptimering. Det er især manglende efterspørgsel, afgifter der forhindrer grøn omstilling og krav om store investeringer der holder virksomhedernes bæredygtige udvikling tilbage. 80 pct. af de danske fødevare- og agroindustrielle virksomheder er bekendt med FN’s 17 verdensmål, hvoraf verdensmålet om ansvarligt forbrug og produktion prioriteres højest.
12. aug 2019
Forbrugerpriserne er det seneste år steget med blot 0,4 pct. Det er den laveste inflation siden oktober 2016. Priserne på fødevarer trækker inflationen op i forhold til, hvad den ellers ville have været. Fødevarepriserne er steget med 2,5 pct. det seneste år. Inflationen i eurozonen er på 1,1 pct. og ligger dermed et godt stykke under ECBs mål om at holde inflationen under, men tæt på 2 pct. Det kan betyde, at en rentenedsættelse er på vej.
12. apr 2019
Vi forventer, at dansk BNP vokser 1,6 pct. i år og 1,5 pct. næste år. Den globale vækstnedgang presser eksporten, mens privatforbruget og investeringsvæksten fortsat forventes, at give et positivt bidrag til væksten.
10. apr 2019
IMF, OECD og EU-kommissionen har alle nedjusteret deres vækstskøn betydeligt for eurozonen i 2019. Væksten for eurozonen forventes nu at lande på mellem 1 pct. til 1,3 pct. i 2019. Svækkede vækstudsigter for euroområdet kan i nogen grad tilskrives usikkerhed omkring Brexit, den italienske økonomi og handelsrestriktioner mellem USA og Kina samt USA og EU. Markedsrenterne er presset i bund. Eskalerer handelskrigen mellem USA og EU yderligere kan renterne på kort sigt blive presset endnu længere ned.
11. mar 2019
ECB udmeldte, på deres møde den 7. marts, at de forventer at fastholde ECB's officielle renter på deres nuværende niveau mindst indtil udgangen af 2019, og i hvert fald så længe det er nødvendigt for at sikre en fortsat vedvarende konvergens i inflationen i retning af et niveau under, men tæt på 2 pct. på mellemlangt sigt.
31. jan 2019
Beskæftigelsen er steget med knap 50.000 i 2018 og mere end 225.000 siden begyndelsen af 2013. Det er den højeste stigning siden inden finanskrisen. Ledigheden er nede på 3,8 pct. i december 2018. På nuværende tidspunkt er der 26 kommuner med en ledighed på 3 pct. eller derunder. Det gjaldt for 17 kommuner ved udgangen af 2017. Det seneste år er lønningerne steget 2,6 pct. hos fremstillingsvirksomhederne samt serviceprægede erhverv, og i bygge- og anlægsbranchen er lønstigningerne helt oppe på 3,4 pct.

2018

12. dec 2018
Denne rapport indeholder fødevareerhvervets energistatistik. Opgørelsen er opgjort ud fra bruttoenergiforbruget frem til 2016 samt omkostningerne hertil.
03. dec 2018
Dansk økonomi voksede 0,7 pct. i 3. kvartal viser nye tal fra Danmarks Statistik. Det er efter danske forhold en meget stærk vækstrate. Samtidig har Danmarks Statistik for nylig op-revideret væksten betydeligt for både 2015 og 2016. Efter de seneste revisioner er billedet af lavvækst i dansk økonomi borte. Det viser sig, at der har været stærk vækst siden 2015. Helt uventet er revisionerne ikke. Beskæftigelsen tegnede et billede af en økonomi i god form, mens BNP-tallene så underligt lunkne ud. Revisionerne betyder også, at produktivitetsudviklingen har været langt mere fornuftig end hidtil troet. Væksten i Europa er i øjeblikket på vej ned i gear. Det vil sandsynligvis også trække væksten i Danmark noget ned. Vi forventer en vækstrate omkring 1,6 pct. næste år.
02. nov 2018
Næsten hver fjerde kommune har nu en ledighed på 3 pct. eller derunder. Presset på arbejdsmarkedet kan mærkes i hele landet, hvor ledigheden lå på 3,9 pct. i september 2018. Især i Jylland har hver femte kommune i dag en ledighed under 3 pct. Mere end hver fjerde virksomhed i agro- og fødevareindustrien melder om mangel på kvalificeret arbejdskraft. I byggeriet er det hver tredje virksomhed! Det er især kvalificerede faglærte, som virksomhederne har udfordringer med at rekruttere. Det er primært slagtere, mejerister, elektrikere, smede og maskinmekanikere, som er svære at finde.
11. okt 2018
BNP forventes at vokse 0,9 pct. i år og ca. 1,8 pct. i 2019. Mangel på kvalificeret arbejdskraft er en voksende udfordring både herhjemme og i en række andre EU-lande. Det kan medføre tab af ordrer, vækst og konkurrenceevne. Eksportvæksten har været afdæmpet i år blandt andet pga. lavere vækst i Europa samt en styrkelse af den effektive kronekurs. Fremadrettet kan eksporten blive negativt påvirket af Brexit og en eventuel eskalering af protektionistiske tiltag. ECBs opkøbsprogram stopper med udgangen af i år. Den første renteforhøjelse kommer sandsynligvis i 2. halvår 2019.
14. aug 2018
Der er nu 24 kommuner med en ledighed på 3 pct. eller derunder. Heraf ligger knap halvdelen i Jylland. Antallet af ubesatte stillinger pr. 100 ledige er firedoblet siden 2011. Niveauet ligger dog fortsat lavere end i 2008. Det er især i Vestjylland, at virksomhederne har svært ved at finde kvalificeret arbejdskraft.
31. jul 2018
Mere end hver tredje virksomhed i agroindustrien og knap hver femte i fødevareindustrien melder om mangel på kvalificeret arbejdskraft. Det er især kvalificerede faglærte, som virksomhederne har udfordringer med at rekruttere. Hvis virksomhederne ikke kan tiltrække de nødvendige kompetencer, så kan det betyde tab af eksport og en forværring af konkurrenceevnen. Udfordringer er general i hele Europa. Det betyder stor konkurrence for især de ledige sydeuropæerne.
04. jun 2018
Den danske foder- og fødevareingredienssektor består af virksomheder der har specialiseret sig indenfor produkter der indgår direkte i fødevarer, i produktionsleddet af landbrugs- og fødevarer eller i biprodukterne. Produktionen af ingredienser foregår i tæt samarbejde med den resterende danske fødevareklynge.
09. maj 2018
Timeproduktiviteten i Danmark steg med 0,8 pct. i 2017. Dermed er timeproduktiviteten fortsat relativ lav og er i gennemsnit kun vokset 1,0 pct. om året i perioden 1997-2017. Alle brancher inden for fødevareerhvervet havde en produktivitetsvækst, der lå over den gennemsnitlige vækst for hele det danske erhvervsliv i 2009-2017. Indenfor fødevareerhvervet er det generelt de mindre produktive erhverv, der har haft de største produktivitetsstigninger. Samme tendens til konvergens er ikke observeret på tværs af danske brancher.
12. apr 2018
Fødevarevirksomhederne forventer at foretage betydelige investeringer i 2018. Næsten to ud af tre virksomheder i fødevareindustrien forventer at øge deres investeringer i Danmark og i udlandet. Udviklingen kan bl.a. skyldes stigende efterspørgsel i kombination med et fortsat lavt renteniveau og forbedrede kreditvilkår
26. mar 2018
Virksomhederne i fødevare- og agroindustrien har rekordhøje forventninger om at øge antallet af medarbejdere i 2018. Samtidig melder stadig flere virksomheder om manglende adgang til kvalificeret arbejdskraft. Presset på arbejdsmarkedet kan mærkes i hele landet - især i Jylland, hvor hver femte kommune har en ledighed på 3 pct. eller derunder
21. mar 2018
Beskæftigelsen har aldrig været højere i Danmark Der er nu 2.728.761 beskæftigede lønmodtagere i Danmark – det er ny rekord! Hver tredje virksomhed i agroindustrien og knap hver fjerde i fødevareindustrien melder dog om mangel på arbejdskraft. Presset på arbejdsmarkedet kan mærkes i hele Danmark – ikke mindst i de 19 kommuner med en ledighed på 3 pct. eller derunder. Især i Vestjylland er der mange ubesatte stillinger ift. antallet af ledige ressourcer
08. mar 2018
Perioden med meget lave renter ser ud til at nærme sig sin afslutning. Dermed er det tid til at overveje om gælden helt eller delvis skal omlægges til fastforrentet lån. Det giver mulighed for en restgældsreduktion hvis renterne stiger.
22. feb 2018
Der er nu 2.721.019 beskæftigede lønmodtagere i Danmark – det er kun 1.039 personer fra at være den højeste beskæftigelse nogensinde! Presset på arbejdsmarkedet kan mærkes i hele Danmark – ikke mindst i de 16 kommuner med en ledighed på 3 pct. eller derunder. Landbruget har også bidraget til beskæftigelsesvæksten og har nu en højere beskæftigelse end lige før finanskrisen.
31. jan 2018
Der er nu 16 kommuner med en ledighed på 3 pct. eller derunder. Heraf ligger halvdelen i Jylland. Antallet af ubesatte stillinger pr. 100 ledige er tredoblet siden 2011. Niveauet ligger dog fortsat lavere end i 2008. Det er især i Vestjylland, at virksomhederne har svært ved at finde kvalificeret arbejdskraft.
30. jan 2018
De seneste fem års stigning i beskæftigelsen har bl.a. været mulig pga. voksende tilgang af arbejdskraft fra udlandet. Tilgangen af arbejdskraft fra EU-lande er imidlertid faldet kraftigt siden midten af 2016. Det kan skyldes, at der også er voksende mangel på arbejdskraft i resten af EU og at det stærke økonomiske opsving i fx Polen gør det mindre attraktivt at arbejde i Danmark.

2017

22. dec 2017
Der har været en markant stigning i agro- og fødevarevirksomhedernes forventninger til deres indenlandske investeringer i 2017. Det kan bl.a. skyldes stigende efterspørgsel, lavt renteniveau og forbedrede kreditvilkår.
22. dec 2017
Konjunkturbarometeret for fødevarevirksomhederne slår rekord for tredje kvartal i træk. Mere end hver tredje virksomhed forventer at øge antallet af ansatte i Danmark det kommende år. For et år siden manglede fødevarevirksomhederne ordrer. I dag mangler de arbejdskraft.
22. dec 2017
Virksomhedernes forventninger til efterspørgslen på eksportmarkederne sætter igen rekord. Hver anden virksomhed forventer at øge antallet af ansatte i Danmark det kommende år. Næsten hver fjerde virksomhed i agroindustrien oplever, at mangel på arbejdskraft begrænser produktionen.
21. dec 2017
Utilstrækkelig kapacitet begrænser i stigende grad produktionen. Virksomhederne kæmper især med mangel på kvalificeret arbejdskraft, og mere end hver tredje virksomhed i fødevare- og agroindustrien, der har rekrutteringsproblemer, kan ikke finde kvalificerede faglærte. Næsten hver tredje virksomhed ender ofte med at ansætte udenlandsk arbejdskraft grundet manglende kvalificeret dansk arbejdskraft
08. dec 2017
Virksomhederne i hele økonomien ser stadig mere optimistisk på fremtiden, men oplever samtidig at mangel på arbejdskraft er et voksende problem. Udviklingen er nærmest set synkron på tværs af erhvervslivets sektorer. Et stigende pres på arbejdsmarkedet i takt med den positive konjunkturudvikling øger risikoen for en overophedning
01. dec 2017
Trængsel betyder, at færre beskæftigede kan nå arbejdspladserne i de større byområder inden for den tid, de er parate til at acceptere. Investeringer i infrastruktur kan være medvirkende til at afhjælpe problemerne med manglende arbejdskraft. I en situation uden spildtid i trafikken vil man kunne øge arbejdsudbuddet med i omegnen af 8.500 fuldtidsbeskæftigede.
02. okt 2017
Arbejdsmarkedsbarometeret fortsætter den stigende tendens. Antallet af ubesatte stillinger steg i 2. kvartal med knap 1.500 stillinger. Fødevare- og agroindustrien har rekordhøje forventninger om at øge beskæftigelsen i de kommende kvartaler. Hver fjerde virksomhed i fødevare- og agroindustrien oplever at manglen på kvalificeret arbejdskraft er en produktionsbegrænsning.
25. aug 2017
Transport over Storebælt kostede fødevareklyngen i omegnen af 120 mio. kr. i broafgift i 2016. Fødevareklyngen transporterede knap 2,4 mio. tons henover Storebæltsbroen i 2016. - Godstransporten blev fordelt på omkring 105.000 ture henover Storebælt.
24. aug 2017
Der var i første halvår 2017 flest ubesatte stillinger pr. ledig i yderkommunerne, hvor det generelt kan være svært at få tiltrukket ny arbejdskraft. Mellemkommunerne har derimod oplevet den største stigning på 28,9 pct. i ubesatte stillinger pr. ledig ift. første halvår 2016. Det er især kommunerne i Midt- og Vestjylland, som generelt oplever et højt og øget pres på arbejdsmarkedet.
10. aug 2017
Forbrugerpriserne i Danmark er på et år steget med 1,5 pct., hvilket er den højeste stigning i snart fem år. Udviklingen er især drevet af stigende fødevarepriser, hvilket kan henledes til normalisering af mælkepriserne. Generelt er der en positiv prisudvikling i hele EU, hvor priserne i juni steg med 1,4 pct.

09. aug 2017
- Svineproduktionens samlede beskæftigelseseffekt kan opgøres til 33-34.000 personer.
- Svineproduktionen bidrager årligt til den samlede danske indkomst med et bidrag til BNP i omegnen af 18-19 mia. kr.
- Mere end 85 pct. af produktionen eksporteres. Tages der højde for den import produktionen kræver, bidrager svineproduktionen med ca. 20 mia.kr. årligt i nettovalutaindtjening.
05. jul 2017
Mere end fire ud af ti danskere mener, at Danmarks medlemskab af EU har haft en positiv indvirkning på dansk økonomi.
Omkring hver tredje dansker mener, at Brexit vil få en negativ effekt på dansk økonomi.
Samtidig mener 37 pct. at Brexit ikke får betydning for den danske økonomi og 7 pct. forventer en positiv effekt.
27. jun 2017
Manglende arbejdskraft er det seneste halve år blevet et hastigt voksende problem. Henholdsvis 36 pct. og 25 pct. af virksomhederne i agro- og fødevareindustrien oplever i dag at produktionen begrænses pga. rekrutteringsudfordringer. Virksomhederne i agro- og fødevareindustrien har især svært ved at finde tilstrækkeligt kvalificerede faglærte ved rekruttering.

27. jun 2017
Et nyt barometer for pres på arbejdsmarkedet viser betydeligt større pres end for et år siden. I fødevare- og agroindustrien forventes beskæftigelsen i de kommende kvartaler at skulle øges i Danmark. Sammen med faldende ledighed er der en øget risiko for arbejdskraftmangel, hvilket kan bremse væksten. Hele 31,2 pct. af virksomhederne oplever allerede at manglen på kvalificeret arbejdskraft er en produktionsbegrænsning.

23. maj 2017
Den 25. maj mødes OPEC-landene i Wien for at afgøre, hvorvidt den nuværende aftale om produktionsbegrænsning skal forlænges. Reduceres produktionen mere end produktionen i nuværende aftale kan det give et løft til olieprisen. En højere oliepris medfører alt andet lige højere fødevarepriser og en mindre eksport af danske fødevarer. Hvis olieprisen stiger med 10 dollar pr. tønde vil den danske fødevareeksport alt andet lige mindskes med 0,4 pct. i 2018.
19. maj 2017
Landbrug & Fødevarer har set nærmere på danskernes forhold til naturen, hvad de bruger den til og hvordan de mener, det står til med den danske natur. Undersøgelsen viser bl.a. at 51 pct. af danskerne mener, at den danske natur har det godt eller rigtigt godt. Desuden er 58 pct. helt eller overvejende uenige i udsagnet ”landbruget og naturen
er hinandens modsætninger”.
08. maj 2017
På 20 år er Danmark gået fra at være best in class, til blot at være part of class. Erhvervsfrekvensen er på 20 år faldet med en procentpoint – fra 79,5 pct. i 1995 til 78,5 pct. i 2015. I samme periode har Sverige og Tyskland overhalet Danmark.
03. maj 2017
Hele 76 pct. af danskerne mener, at Danmark skal øge eksporten af varer til udlandet. Det viser en undersøgelse foretaget af Norstat for Landbrug & Fødevarer. Der er dog også skeptikere. 9 pct. af befolkningen mener, at Danmark ikke skal sælge flere varer til udlandet, mens 16 pct. af befolkningen mener, at adgangen til det danske marked skal begrænses for udenlandske varer.
27. apr 2017
Siden finanskrisen er verdenshandlens andel af BNP faldet. Det tyder på øget protektionisme i verden. G20-landene har siden finanskrisen indført flere handelsrestriktioner end handelsfremmende initiativer. Det var særlig udtalt i 2016. – Antallet af nye regionale handelsaftaler toppede i 2008 og er faldet kraftigt siden. Faldet var særlig kraftigt i 2016. – Modstand mod frihandel og globalisering kan få stor betydning for den danske velstand i fremtiden.
12. apr 2017
Knap halvdelen af befolkningen mener, at globaliseringen har været til gavn for dansk økonomi. Det viser en undersøgelse foretaget af Norstat for Landbrug & Fødevarer. Det er kun 9 pct. af befolkningen, der mener, at globaliseringen har haft en decideret negativ indvirkning på dansk økonomi, mens 21 pct. har svaret at de ikke ved, hvordan dansk økonomi er blevet påvirket af globaliseringen og 25 pct. har svaret at påvirkningen hverken har været positiv eller negativ.
30. mar 2017
De fleste virksomheder i fødevareklyngen mener, at øget global handel har løftet deres indtjening. Halvdelen af virksomhederne i fødevareklyngen forventer, at deres indtjening kan blive påvirket negativt af stigende protektionisme. To ud af tre virksomheder forventer, at øget protektionisme i verden kan få en negativ effekt på dansk økonomi.
30. mar 2017
I henhold til Danmarks internationale forpligtigelser skal ammoniakemissionen i 2020 være reduceret med 24 pct. i forhold til 2005. Ifølge DCE’s seneste fremskrivning vil der være en manko i 2020 på 3.371 tons af Danmarks samlede ammoniakemissioner. Emissionsmålet vurderes at kunne nås ved en reduktion i husdyrproduktionen på ca. 6,5 pct. Samfundsøkonomisk vil en sådan reduktion resultere i et samfundsmæssigt indkomsttab på 2,6 mia. kr. og et tab i beskæftigelsen på knap 5.000 personer.
28. mar 2017
Den danske produktivitet er blot vokset 1,0 pct. om året siden 1995, mens f.eks. den amerikanske produktivitet er vokset med 1,6 pct. om året i samme periode. Fødevareklyngens produktivitetsniveau lå ca. 30 pct. under det danske produktivitetsniveau i 2009, men klyngen har efterfølgende haft en højere produktivitetsvækst end mange andre brancher. De mindre produktive erhverv har generelt haft de største produktivitetsstigninger inden for fødevareklyngen. Samme tendens til konvergens er ikke observeret på tværs af danske brancher.

2016

27. dec 2016
Vi vover at komme med nogle bud på hvad der sker i 2017. Alt i alt mener vi, at det tegner til, at kunne blive et ganske fornuftigt år for den danske fødevareklynge.
29. nov 2016
En analyse af effekterne af at fjerne PSO-afgiften. Beregningerne er foretaget ved hjælp af en Computable General Equlibrium model (CGE). Scenariet er kørt på 2012 input-output data, hvor PSO-afgiften udgør 3,6 mia. kr. i produktionen og 1,5 mia. kr. i husholdningerne.
04. okt 2016
Danskerne vil have vækst og bedre produktionsvilkår for erhvervslivet, viser en ny undersøgelse. Tre ud af fire danskere mener, at økonomisk vækst bør være et mål for Danmark. 70 pct. af danskerne mener, at staten bør sikre erhvervslivet bedre produktionsvilkår. Især blå bloks vælgere mener, at staten bør sikre mere vækst og bedre produktionsvilkår.
08. sep 2016
Lønningerne i landbruget er de seneste godt 100 år steget langt mere end afsætningspriserne. Det betyder, at der i dag skal produceres 36 gange mere mælk eller 68 gange mere svinekød end i 1908 for at betale for en times arbejde i landbruget. Denne udvikling vil fortsætte.
08. sep 2016
Der har været en betydelig strukturudvikling i dansk landbrug de seneste 100 år. Det skyldes ikke mindst den teknologiske udvikling, der løbende gør det muligt at drive et landbrug mere effektivt. Den globale prisudvikling er med til at øge presset for løbende at forbedre produktiviteten for at kunne have et rentabelt landbrug. Der er ikke tegn på, at strukturudviklingen går væsentligt hurtigere i dag end tidligere eller at den vil tage væsentligt til i fart de kommende år.
25. aug 2016
Brexit-afstemningen har haft umiddelbare politiske og økonomiske konsekvenser i Storbritannien. Uden for Storbritannien er der ikke klare tegn på, at det britiske afstemningsresultat har påvirket økonomien samlet set. Der er udmeldinger om, at UK måske først vil aktivere Lissabontraktatens paragraf 50 i slutningen af 2017. Samtidig er der udmeldinger fra Bruxelles om, at der først kan forhandles om en ny handelsaftale, når UK er udtrådt af EU. Der kan altså være et langt forløb inden UK har fundet sin nye plads i verdensøkonomien.
10. aug 2016
Gennem de seneste 25 år, fra 1990 til 2014, er den danske landbrugsproduktion steget med 22 pct., mens udledningen af drivhusgasser, kvælstof, fosfor og ammoniak er faldet.
30. jun 2016
Briterne stemte for at forlade EU. Konsekvenserne for den danske fødevareklynge og eksporten til Storbritannien er usikker. Der er flere faktorer, der kan få betydning for de danske fødevarevirksomheder.
20. jun 2016
En kombination af lavere vækst i Storbritannien, forhøjet usikkerhed og svækkelse af pundet kan ramme den danske fødevareeksport i tilfælde af et Brexit. Det er meget svært at vurdere den økonomiske betydning af et eventuelt nej til EU på lang sigt. De fleste er dog enige om, at en periode med forhøjet usikkerhed er entydigt negativt på kort sigt. Dertil kommer, at den danske eksport kan bliver ramt af en eventuel svækkelse af det engelske pund. Danmark har 13.000 jobs bundet op på sin eksport fra fødevareklyngen til Storbritannien. Fødevareklyngens eksport på 12,9 mia. kr. udgjorde 1/3 af Danmarks samlede vareeksport til Storbritannien i 2015.
15. jan 2016
Den seneste indrapportering fra Danmark til FN’s klimapanel, IPCC, af dansk landbrugs udledning af drivhusgasser viser, at udledningen af drivhusgasser samlet set faldt med 21 pct. fra 1990 til 2013. I samme periode steg landbrugsproduktionen målt i mængder (faste priser) med 14 pct.

2015

17. jul 2015
Landbrug & Fødevarer har undersøgt landbrugets erfaringer med anvendelse af hhv. dansk og udenlandsk arbejdskraft. Undersøgelsen viser blandt andet, at de udenlandske medarbejdere scorer højere end danskerne når det gælder arbejdskulturen på de danske landbrugsbedrifter.
06. jul 2015
Indvandring har en positiv effekt på dansk eksport. 13 pct. af den danske befolkning er indvandrere eller efterkommere af indvandrere. Indvandring formår at bygge bro mellem nationer og derved sænke omkostningen for danske virksomheder ved at handle med de lande, indvandrerne stammer fra.
27. apr 2015
Befolkningsfremskrivninger fra FN viser at Danmark vil mangle 51.000 mennesker i den arbejdsdygtige alder i 2040, hvis der lukkes for indvandring. Dette kan være specielt alvorligt for landbrug og servicesektoren, der i dag har en relativt høj andel af udlændinge beskæftigede.
18. mar 2015
Siden 2003 har det været muligt at optage afdragsfrie realkreditlån. Lånene er siden blevet meget populære, men også årsag til megen debat. En konsekvensberegning af afskaffelse af afdragsfriheden alene i 2015 vil betyde et fald i BNP på 0,2 pct. På arbejdsmarkedet vil en afskaffelse af afdragsfriheden bare i de første år koste ca. 6.700 personer jobbet.
12. jan 2015
Landbrug & Fødevarer har un-dersøgt danskernes syn på deres nuværende beskæftigelsessituation.Færre end tidligere er bange for at miste deres job. Desuden viser undersøgelsen, at mere uddannelse til befolkningen, og bedre vilkår for de danske virksomheder, er vigtige politiske tiltag, der ifølge danskerne skal sikre danske arbejdspladser i fremtiden.

2014

30. okt 2014
De seneste år har danske udkantsområder mistet betydning i dansk økonomi. Men et af de erhverv, der fortsat har stor betydning for udkantskommunerne, er fødevareklyngen. En stor del af fødevareklyngens eksport af fødevarer og biobaserede produkter produceres i land- og yderkommuner i Danmark. Klyngen sikrer dermed arbejdspladser i ’Udkantsdanmark’.
05. mar 2014
En ny undersøgelse blandt Landbrug & Fødevarers virksomhedspanel teg-ner et billede af generel tilfredshed med Vækstteam for Fødevarers vækst-plan for fødevareerhvervet.
26. feb 2014
Det globale energimarked har ændret sig fundamentalt efter USA for få år siden for alvor påbegyndte udvindingen af såkaldte ukonventionelle energikilder, herunder ikke mindst skifergas. Det er intet mindre end en markedsrevolution, der er fundet sted.