Globale fødevarepriser

Analyser om global fødevareproduktion og -priser

2019

12. apr 2019
Fødevarepriserne har fået en god start på 2019. FAO’s fødevareprisindeks ligger nu 3,4 pct. højere end ved indgangen til året. Den positive udvikling skyldes især bedring i prisen på mejeriprodukter. Fremadrettet forventes prisindekset for kød også at stige betydeligt pga. markante prisstigninger på især grisekød. Priserne på fødevarer stiger også hos de danske forbrugere. Priserne på fødevarer steg med 1,8 pct. i marts ift. samme måned sidste år, mens priser for alle varegrupper steg med 1,2 pct.

2018

08. okt 2018
FAO’s fødevareprisindeks faldt med 1,4 pct. i september 2018. Det dækker over et fald i alle de underlæggende fødevarekategorier, med undtagelse af sukkerprodukter. Faldet i priserne på kornprodukter skyldes især et stort udbud af hvede fra Rusland. Hvede handles dog fortsat i et niveau omkring 200 euro pr. ton. Nedgangen i prisen på mejeriprodukter er især drevet af et fortsat overudbud af mejeriprodukter på verdensmarkedet.
20. sep 2018
FAO’s fødevareprisindeks steg svagt med 0,2 pct. i august 2018. Det dækker over stigende priser på korn og kød, samt faldende priser på vegetabilske olier, mejeri- og sukkerprodukter. Stigende kornpriser blev primært drevet af højere priser på hvede. Det skyldes overvejende dårligere produktionsudsigter pga. tørke i EU, Rusland og andre kornproducerende regioner. Tørken forventes, at presse de globale kornpriserne og dermed også foderomkostninger i husdyrproduktionen op det kommende år.
15. aug 2018
De internationale fødevarepriser under ét, faldt kraftigt i juli. Faldet kan tilskrives et markant fald i alle de underliggende fødevarekategorier. Særligt prisen på mejeri- og sukkerprodukter faldt med over 6 pct. Kornpriserne var generelt svage i første halvdel af juli, men tørken i Nordeuropa og andre kornproducerende regioner pressede priserne op hen mod slutningen af måneden. Tørken forventes, at presse de globale kornpriser op det kommende år, hvilket vil betyde øgede foderomkostninger for landmænd med husdyrproduktion.
26. feb 2018
Den globale import af kød forventes at stige fra 26 mio. tons til knap 32 mio. tons i 2027. Fjerkræimporten trækker den største andel af den samlede vækst. Kina tegner sig generelt som den største importør af oksekød og grisekød, mens fjerkrækød aftages af lande i Afrika og Mellemøsten.
21. feb 2018
Den globale handel med foderkorn forventes at stige fra 187,4 mio. tons til 234,5 mio. tons fra høståret 2017/18 til 2027/28. Afrika og Mellemøsten under ét vil trække godt 40 pct. af væksten i den samlede import af foderkorn. Produktionen forventes ikke at kunne følge med den stigende globale efterspørgsel, hvilket vil medføre reale prisstigninger frem mod 2027/28.
13. feb 2018
Ifølge den seneste prognose fra det amerikanske landbrugsministerium (USDA) forventes slutlagrene af korn at falde med 1,5 pct. (fra 2.604 mio. tons til 2.566 mio. tons) i høståret 2017/18. Det skyldes et fald i foderkornproduktionen på mere end 3 pct., mens den øvrige kornproduktion forventes at blive relativt uændret.
01. feb 2018
Det australske landbrugsministerium (ABARES) forventer en stigning i hvedepriserne i 2017/18, der betyder højere foderomkostninger for landmænd. Lager/forbrug-forholdet for foderkorn forventes at falde i 2017/18, men prisen på majs forventes kun at stige svagt. Landmænd, som anvender en stor andel sojabønner i deres foder, vil få lavere omkostninger, da den globale prise på sojabønner forventes at falde med 4 pct. i 2017/18.
03. jan 2018
Forbruget af sukker i EU forventes at falde med 5 pct. fra 18,5 mio. tons i 2017 til 17,5 mio. tons. i 2030. Med ophøret af sukkerkvoterne, så forventes EU’s produktion af sukker at stige med 12 pct. frem mod 2030. EU forventes dermed at blive nettoeksportør af sukker fra 2017.
03. jan 2018
Efterspørgslen på fjerkrækød fra EU forventes at stige - både i og udenfor EU’s grænser. Forbruget af fjerkrækød i EU forventes at stige med 4 pct. frem mod 2030, mens eksporten af fjerkrækød ud af EU forventes at stige med 18 pct. Efterspørgslen kommer især fra Afrika og Mellemøsten, som følge af stigende indkomst og bekymring for fødevaresikkerheden i produktionen af fjerkrækød.

2017

08. aug 2017
Den samlede akvakulturelle produktion i EU var på 1,28 mio. tons i 2014. Produktionen repræsenterede en værdi på 29,5 mia. kr. i 2014. Mængdeeffekten var størst fra 2013 til 2014 med en produktionsforøgelse på 8 pct., mens værdien i samme periode steg 2 pct.
21. mar 2017
Global handel med foderkorn ventes at stige med 26 mio. tons frem mod 2026. Især majs vil indtage en større andel af verdenshandlen. Specielt Afrika og Mellemøsten, samt Mexico vil vokse som importland af foderkorn. Den stigende efterspørgsel efter foderkorn forventes dog ikke at påvirke de danske husdyrproducenters foderomkostninger.
03. mar 2017
Væksten i global import af kød kan skabe store muligheder for danske kødeksportører. Specielt Kina og det øvrige asien vil vokse som importland af okse- og grisekød, mens Afrika, Mellemøsten, Mexico, Mellemamerika og Caribien vil vokse som importland af fjerkrækød.
03. mar 2017
De internationale fødevarepriser steg igen i februar 2017, og er dermed på det højeste niveau siden begyndelsen af 2015. Det skyldes særligt en stigning i sukker- mejeri- og kornpriserne. Indenfor det seneste år er udviklingen for mejeripriserne vendt og blevet markant mere positiv, som følge af et generelt faldende udbud og stigende global efterspørgsel. Vi forventer yderligere stigninger i de globale fødevarepriser i løbet af 2017.

2016

21. dec 2016
Efter at mejerimarkedet siden midten af 2014 har været voldsomt presset, både af den russiske boykot, det svigtende salg til Kina og ophævelsen af mælkekvoterne i EU, ser det nu endelig ud til at gå den rigtige vej. Lavere produktion i stort set hele verden har fået efterspørgslen til at overstige udbuddet, hvilket har medført pæne prisstigninger det sidste halve års tid.
12. aug 2016
De globale fødevarepriser målt ved FAO’s fødevareprisindeks faldt et hak nedad (knap -1 pct.) i juli måned ift. juni. Indekset blev trukket ned på trods af stigning i prisindekset for mejeriprodukter på 3 pct., som steg for tredje måned i træk. Stigningen i mejeriprisindekset understøtter flere positive tendenser i markedet for mejeriprodukter, som ellers har været hårdt ramt den seneste tid.
08. jul 2016
Udviklingen ser nu endelig ud til at være vendt på mejerimarkedet. I de seneste par måneder har der været pæne prisstigninger for næsten alle mejeriprodukter. Den hollandske pris på smør er fx steget med 30 pct. på to måneder. Der er ofte en forsinkelse på tre til seks måneder fra markedspriserne stiger (og falder) til det kan mærkes på afregningspriserne herhjemme.
09. maj 2016
De globale fødevarepriser er steget for tredje måned i træk efter flere år med fald. Fødevarepriserne er dog stadig på et meget lavt niveau. Dette skyldes især at mejeripriserne fortsat kun har én retning, og det er nedad. De faldende mejeripriser, herunder mælkeprisen, er en stor udfordring for de danske mælkeproducenter.
19. apr 2016
De internationale priser for fødevarer målt ved FAO’s fødevareprisindeks steg i marts for anden måned i træk. Dette skyldes en markant stigning i sukkerpriserne, som steg på 32 indekspoint samt relativ stabilitet i de andre fødevarekategorier. Undtaget er dog mejeripriserne, som falder for femte måned i træk. De internationale mejeripriser er nu på niveauet i juni 2009.
19. apr 2016
En prognose fra det amerikanske landbrugsministerium viser, at den globale import, og dermed efterspørgsel på kødprodukter, vil vokse markant det næste årti. Specielt fjerkrækød ventes at øge sin andel i forhold til grisekød og oksekød. Væksten i den globale import kan henføres til øget efterspørgsel i Kina, Afrika, Mellemøsten og Mexico. Holder prognosen stik vil det skabe muligheder for danske eksportører af kødprodukter.

2015

06. nov 2015
De internationale fødevarepriser oplever den stærkeste vækst i tre år. Det er primært vejrfænomenet El Niño, der puster til priserne. Vejrfænomenet er ved at vise muskler og skaber bekymring for det forventede udbud af blandt andet mælk, sukker og vegetabilske olier. De stigende priser er godt nyt for fødevareproducenter.
10. aug 2015
De internationale priser for fødevarer målt ved FAO’s fødevareprisindeks falder for tiende måned i træk og nærmer sig nu prisniveauet i efteråret 2009. Faldet i fødevarepriserne i juli skyldes især et markant fald i priser på mejeriprodukter, der er hårdt ramt af faldende global efterspørgsel.
06. maj 2015
Den 1. april 1984 indførte EF (som EU hed dengang) et system med mælkekvoter, som skulle lægge et loft over mælkeproduktionen i de dengang 10 medlemslande. Mælkekvoterne skar i løbet af få år omkring 10 pct. af den samlede mælkeproduktion i EF. De seneste år er kvoterne blevet hævet med få procent, men ellers har det i alle årene betydet en stort set konstant årlig indvejning i de enkelte medlemslande. Dette system er ophørt pr 31. marts 2015.
05. maj 2015
Australske meteorologer advarer om at der er 70 pct. risiko for, at vejrfænomenet El Niño kan opstå i 2015Det kan få stor indflydelse på vejret, på både den sydlige og nordlige halvkugle, samt påvirke både den globale og den danske landbrugsproduktion.
08. apr 2015
Det australske landbrugsministerium (ABARES) forudsiger i deres seneste kvartalsrapport, et markant fald i priserne på korn og proteinafgrøder. Sker det, vil det gavne danske landmænd gennem lavere foderomkostninger. Prisfaldet kan henføres til, at de globale lagre vil vokse mere end det globale forbrug.
24. feb 2015
Ifølge en ny rapport fra det amerikanske landbrugsministerium forventes den globale import af fjerkrækød at stige med 28 pct. over de næste ti år, svarende til 2 mio. tons. Over tre fjerdedele af denne stigende efterspørgsel vil stamme fra Afrika og Mellemøsten.
09. feb 2015
De globale fødevarepriser målt, ved FAO’s fødevareprisindeks, falder for tredje måned i træk og er nu på laveste niveau siden sommeren 2010. I forhold til sidste måned, er især priserne på kornprodukter faldet, hvilket primært skyldes, at der er et rigeligt udbud af korn i verden.
28. jan 2015
Efterspørgslen på europæisk fjerkrækød ventes at stige markant, både i og udenfor EU’s grænser. Prognosen for 2014-2024, der er udarbejdet af EU Kommissionen, forudsiger at forbruget af fjerkrækød i EU vil stige med 7 pct. og eksporten ud af EU vil stige med 24 pct. Denne ventede stigning i efterspørgslen skaber gode afsætningsmuligheder for danske producenter.

2014

19. nov 2014
Optimeret ressourceudnyttelse kombineret med øget indtjening er en vindersag for alle. Fra EU har der gennem de seneste år været en meget stor stigning i eksporten af biprodukter fra kød, som især er koncentreret om Kina og Hong Kong, men også Rusland. Biprodukterne har samlet set endda fået højere prisstigninger end kød. For Danmark er udnyttelse af biprodukter et væsentligt forretningsområde, og det gælder – udover egentlige spiselige produkter – også i relation til den farmaceutiske industri og til ingrediensvirksomheder.
18. nov 2014
De globale priser for oliefrø er under pres. Det er prognoser om et større globalt udbud i høståret 2014/15, der sender priserne nedad. Oliefrø laves både til vegetabilske olier og foderkager, som anvendes i foderblandingerne, som danske landmænd giver til deres husdyr. Markedssituationen for oliefrø er derfor særdeles gunstig for de danske husdyrproducenter.
22. okt 2014
De globale fødevarepriser målt ved FAO’s fødevareprisindeks falder for sjette måned i træk. Dermed er prisindekset, som månedligt måler ændringer i internationale priser for fødevarer, nu på sit laveste niveau siden august 2010.
10. sep 2014
Fra 2010 til 2013 er EU’s eksport af fjerkrækød steget med 13 pct., og samtidig er de importerede mængder gået tilbage med 9 pct. De største eksporterede mængder går til Saudi Arabien og Sydafrika, men derudover er der eksport til mange andre lande. Til gengæld er importlande domineret af kun to lande – Brasilien og Thailand. For Danmark skaber øget forbrug og handel mulighed for afsætning af kvalitetsprodukter.
03. sep 2014
Produktionen af både bioethanol og biodiesel ventes at stige med henholdsvis 51 og 54 pct. hver især frem til 2023. Produktionen vil fortsat hovedsagligt blive lavet af korn, sukkerrør og vegetabilsk olie. Globalt vil der i 2023 blive brugt 12 pct. af verdens foderkorn, 28 pct. af verdens sukkerrør
og 14 pct. af verdens vegetabilske olieproduktion til produktion af biobrændsel.
11. aug 2014
På trods af et fald i den globale produktion af hvede i 2014, forventes store lagerbeholdninger at sikre et rigeligt udbud af hvede på verdensmarkedet. Derfor ventes hvedeprisen, målt i faste priser, t aftage det næste årti.
26. maj 2014
Den globale produktion af fisk og fiskerprodukter fortsætter med at stige, og det skyldes især væksten i Akvakultur. Ifølge tal fra den nyeste udgave af FAO’s rapport Food Outlook, ventes akvakultur at udgøre 93 pct. af den samlede vækst i fisk og fiskeprodukter.
13. maj 2014
Global handel med foderkorn vil stige med 36 mio. tons fra 2014/15 til 2023/24. Især majs vil indtage en større andel af verdenshandlen. De vigtigste markeder bliver Kina, Mexico, samt Afrika og Mellemøsten.
30. apr 2014
En ny El Niño er måske på vej. I så fald vil det påvirke vejret på både den sydlige og nordlige halvkugle, samt influere den globale landbrugsproduktion. Det kan potentielt øge prisen på foder til danske grise og køer.
08. apr 2014
Stigning i forventet globalt forbrug af kød, skaber mulighed for danske eksportører og specielt Kina vil vokse som potentielt importland af okse- og grisekød.