Det kan du gøre som landmand

Eng- og græsarealer

Viben er en åbenlandsfugl, som naturligt er knyttet til fugtige, afgræssede arealer. Dette er ’kerne-habitaterne’ med stabile levesteder, hvor viben kan opholde sig og opfostre sine unger. Derfor ligger den allervigtigste indsats i at styrke viben på de fugtige eng- og græsarealer. Her er anbefalingerne til dig, der står for driften af eng- og græsarealer, hvor viben yngler i dag, eller har ynglet indenfor de sidste 10 år.

Lavbunds- og vådområder

Antallet af lavbunds- og vådområdeprojekter er lige nu i fremgang i landbrugslandet. Her er jorden taget ud af traditionel landbrugsdrift, og derfor har mange af disse projekter potentiale til at udvikle sig vibevenligt – især hvis den rigtige pleje af arealet tænkes ind fra starten. Her er anbefalingerne til dig, der ikke pt har ynglende viber, men som har planer om at indgå i et lavbunds- eller vådområdeprojekt.

Omdriftsarealer

I dag afhænger mange vibers ynglesucces af et samspil mellem forholdene på omdriftsarealerne og nærlig-gende eng- eller græsarealer. Viberne vil typisk lægge deres rede i den dyrkede mark, gerne på et højt punkt i landskabet, hvor der er god udsigt og mulighed for at opdage rovdyr på lang afstand. Her er anbefalingerne til dig, der dyrker omdriftsarealer, hvor viben yngler i dag, eller har ynglet indenfor de sidste 10 år

Sådan kan du hjælpe viben

Hvis du gør eller vil gøre en indsats for at hjælpe viben på din ejendom, kan du tilmelde dig her.

Bliv endnu mere vibevenlig

Regler og støttebetingelser

Sammen om at styrke viben