Projekter

Publikationer om svineproduktion og svineslagtning, bl.a. årsstatistik, Kvalitetshåndbog og EU-Benchmark.

 

Risikovurdering – fødevaresikkerhed og smitsomme husdyrsygdomme, 2019 – projekt bevilliget af Svineafgiftsfonden

 

Hovedindhold og formål

Svine og grisekødssektoren er udfordret af et ændret trusselsbillede for eksotiske sygdomme affødt af øget internationalisering og en kraftigt forøget trussel for introduktion og spredning af smitsomme sygdomme, fx er der påvist Afrikansk svinepest i flere lande tæt på Danmark, og der kommer hele tiden rapporter om nye udbrud.

Desuden skal der sikres en fortsat international konkurrenceevne baseret på en høj fødevaresikkerhed, der også kan håndtere både kendte og nye risici (emerging risks). Den igangværende proces omkring modernisering af kødkontrollen er på vej ind i en afgørende fase, og det kræver et videnskabeligt grundlag for de justeringer og implementeringer, der skal foretages.

 

Flere traditionelle overvågningsprogrammer for husdyrsygdomme og overvågninger relateret til fødevaresikkerhed og reststoffer mv. kan med fordel evalueres og evt. tilpasses en mere risikobaseret tilgang.

 

Formålet med aktiviteterne er således at levere et afgørende bidrag i form af risikoanalyser, risikovurderinger og andre analyser til/vedr.: 1) forebyggelse af zoonotiske infektioner, 2) overvågning af restkoncentrationer af antibiotika, 3) overvågning af forbudte stoffer og miljøfremmede stoffer såvel som resistente bakterier, 4) det veterinære beredskab og overvågning af smitsomme husdyrsygdomme, 5) optimering af eksisterende overvågningsprogrammer samt til modernisering af kødkontrollen. Projektet bidrager derigennem til grundlaget for fortsat markedsadgang.

 

Aktiviteter for offentliggørelse, formidling og vidensdeling:

  • Projektets resultater bliver offentliggjort dels som rapporter og notater, der uploades til ansøgers hjemmesider dels publiceres i danske og internationale tidsskrifter.
  • Øvrige aktiviteter er formidling af viden fra projektet ved møder og konferencer i danske og internationale fora.
  • Aktiviteterne sker løbende og for nogle artiklers vedkommende efter projektets afslutning.

Publikationer findes her: https://lf.dk/aktuelt/publikationer/svinekod

 

 

SANTERO=Risk-based Surveillance for ANimal healTh in EuROpe, SAF projekt 2016

(Risikobaseret overvågning for dyresundhed og fødevaresikkerhed i Europa)

Projektbeskrivelse:

I WP1 vil der blive arbejdet med hvordan man kan standardisere dokumentation for overvågning og de øvrige indsatser relateret til at undgå forekomst af restkoncentrationer af antibiotika og lignende i svinekød. Her vil der være fokus på slutbrugere af denne information, som både består af nationale og internationale myndigheder samt erhverv og handelspartnere

I WP2 vil der blive benyttet metoder og værktøjer udviklet i et tidligere projekt kaldet RiskSur (Hvor LF deltog i styregruppen). Der vil også blive set på, om der kan udvikles nye tilgange til en mere cost-effektiv overvågning.

I WP3 vil der blive udført en kvalitativ vurdering af den betydning som en risiko-baseret overvågning vil have, inklusiv måden hvorpå dokumentationen sammensættes og præsenteres.

Økonomiske aspekter vil indgå i alle tre arbejdspakker.

I løsningen af disse opgaver vil der være et tæt samarbejde mellem Utrecht Universitet, i Holland, den private rådgivningsvirksomhed SAFOSO i Schweiz, samt Royal Veterinary College i London. Vion Food er knyttet til case studiet (subcontracted) De svenske og franske veterinærinstitutter er ligeledes knyttede til projektet

Formål:

Der er et stort behov for overvågning indenfor fødevareproduktion både for at kunne rette fejl og mangler løbende men også for at kunne dokumentere over for myndigheder, kunder og handelspartnere, at de producerede fødevarer er sunde og sikre. Ressourcerne til overvågning er dog få, og derfor det vigtigt at se på, hvordan man kan få mest muligt ud af de anvendte midler. Den risikobaserede tilgang er et svar på disse udfordringer. Risikobaseret betyder fokus på det, der gør folk/dyr syge, samt en cost-effektiv tilgang til hvor, hvad og hvordan, der skal overvåges. Risikobaseret overvågning er en relativ ny tilgang, der endnu ikke er fuldt udviklet. Derfor er der ind til videre kun implementeret få overvågningsprogrammer, som er egentlig risikobaserede i deres tilgang. Formålet med projektet er derfor at udbygge udvikling og implementering af risikobaseret overvågning indenfor dyresundhed og fødevaresikkerhed.

Dette projekt er en del af et større projekt, hvor der blev søgt om midler fra Animal Health and Welfare (anihwa) ERA-net. Desværre blev det samlede projekt ikke finansieret grundet problemer hos de bevilgende myndigheder i England og Frankrig. Projektet er derefter blevet revideret mhp reduceret omfang og varighed, idet de forskellige parter har opnået alternativ finansiering – to af dem fra anihwa. 

Resultater foreligger:

Det er planlagt, at der for hver arbejdspakke skal publiceres manuskripter i internationale peer reviewede tidsskrifter.

Delprojekt om restkoncentrationer: Hvert land (DK, NL og CH) var leder at sin egen opgave, hvor de to øvrige lande bidrog. Der kom en peer-reviewet artiekl ud af dette:

  • Alban, L., Léger, A., Veldhuis, A., Schaik, G.V., 2018. Modernizing the antimicrobial residue monitoring programs for pig meat in Europe - the balance between flexibility and harmonization. Food Control, 86, 403-414 https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2017.11.040

Delprojekt om kvægtuberkulose: DK ledte denne del og udførte hovedparten af analyserne – de øvrige deltagere bidrog. Der kom en peer-reviewet artikel ud af dette:

  •  Hansen, R.K., Nielsen, L.H., El Tholth, M., Häsler, B., Foddai, A., Alban, L., 2018. Comparison of alternative meat inspection regimes for pigs from non-controlled housing – considering the cost of error. Frontiers in Vet. Science. June 2018, Vol. 5. Article 92. 14 pp.