Biogas virker også, når det ikke blæser, og solen ikke skinner, fordi biogassen kan lagres i gasnettet.

Landmandens energitiltag

Biogasanlæg omsætter husdyrgødning og organiske restprodukter til energi og miljøvenlig gødning og nedbringer metan- og lattergastabet.

Det samlede energiforbrug, på tværs af husholdninger, transportsektoren, industrien, serviceerhverv og i fødevareproduktionen, bidrager i høj grad til CO2-udledningen, såfremt den er baseret på fossile energikilder. Det er derfor vigtigt, at forsyningen nu og i fremtiden i højere grad sikres gennem vedvarende energikilder, som også er lagerbar og fleksibel, og som opfylder alle samfundets energibehov, uanset om det drejer sig om el, varme, transport, køl m.v.

Biogas er i den henseende et rigtig godt supplement til billig el fra sol og vind. Biogas virker også, når det ikke blæser, og solen ikke skinner, fordi biogassen kan lagres i gasnettet. Derudover har biogas en vigtig rolle som brændstof i den tunge transport og til procesenergi i industrien, hvor el alene ikke rækker.

Desuden mindsker produktionen af biogas klimaaftrykket fra den animalske fødevareproduktion, da biogasanlæggene opsamler den metan, der naturligt dannes under lagring af gylle. Når biogassen fortrænger fossil energi i husholdningerne, industrien eller som brændstof i transportsektoren, mindskes udslippet af CO2, og dermed opnås en dobbelt klimaeffekt. Den samlede reduktion er således over 170 pct., når biogas fra husdyrgødning anvendes som brændstof i biler. Klimaeffekten kan forøges yderligere ved at køle eller udsluse gyllen hurtigere fra svinestaldene.

Endelig er biogasanlæg et centralt element i den cirkulære økonomi. Biogasanlæg recirkulerer nemlig næringsstoffer i madaffald og andre organiske restprodukter fra husholdninger og industri, så de kan genanvendes som gødning til afgrøderne på marken

Sådan fremmer landbruget vedvarende energi

Sådan bliver koprutter til biogas

Vådområder kan være en win-win