Landmandens klimatiltag i grisestalden

Indsatser, der ændrer på gødningshåndteringen, kan nedbringe udledningen fra grisestalde. Alene hyppig udslusning fra slagtesvinestalde kan nedbringe udledningen fra staldene med ca. 173.000 tons CO2 ækvivalenter.


En af de måder, man kan mindske klimapåvirkningen fra grisestalden, er ved hurtigere at få den gylle, som produceres i grisestalden, ud i gylletanke. Den metode kaldes for hyppig udslusning.

Kort fortalt betyder det, at gyllen fra stalden skal overflyttes til en gylletank hurtigere. I stedet for at lave udslusning af gylle hver femte til sjette uge, udsluses det i stedet en gang om ugen. Da temperaturen i gylletanken er lavere end i stalden, udskilles mindre metan, og dermed kan der realiseres en betydelig reduktion i klimagas-udledningen. Det vurderes, at griseproduktionens emission af metan kan reduceres med ca. 173.000 tons CO2 ækvivalenter, hvis hyppig udslusning praktiseres i 60% af alle slagtesvinestalde.

Læs også: Hvad er CO2 ækvivalenter?

Man kan også lave flere tiltag end hyppig gylleudslusning for at mindske griseproduktionens udledning af klimagasser. Det drejer sig bl.a. om at bygge nye og miljøvenlige grisestalde, sikre en bedre fodersammensætning til grisene og fokusere på avl. Avlsfremgang betyder en forventet nedgang i foderforbrug pr. gris.

Derudover forventes det, at der ved avlsfremgang i 2050 vil være hele 200.000 færre søer til at producere det samme antal smågrise som i 2017. Det vil betyde en væsentlig reduktion i arealforbruget og klimagasudledning pr. produceret kg. grisekød.


 

Sådan fremmer landbruget vedvarende energi

Sådan bliver koprutter til biogas

Vådområder kan være en win-win