Fedt i foderet mindsker dannelsen af metan i koens mave.

Landmandens klimatiltag i kostalden

Ved at tilsætte fedt i foderet til koen dannes der mindre metan i koens mave. Dermed vil koen udlede mindre metan, når den bøvser og prutter i kostalden og på marken.

Kvægbruget har den store udfordring, at køer bøvser og prutter metan, som er en af de primære kilder til drivhusgasemissioner fra landbruget. Metan er en drivhusgas, der har ca. 25 gange kraftigere drivhuseffekt end CO2. 

Da koen er drøvtygger, skal den have mad, som fordøjes gennem dens fire maver. I koens komplicerede fordøjelsessystem dannes metan ved fordøjelse, som frigives til atmosfæren, når koen bøvser eller prutter. Med almindeligt foder udledes der ca. 3.195.000 tons klimagasser. Koens bøvser og prutter er den største udledning fra kvægbruget, men koens fordøjelse og udskillelse af metan kan påvirkes af dets foder.

Undersøgelser viser, at man kan minimere indholdet af metan i koens bøvser og prutter ved at tilsætte fedt i dens foder. Koen er nemlig en drøvtygger, hvis mave binder metan bedre, når den fodres med fedt. Det vurderes, at denne type foder kan betyde, at køerne udleder 140.000 tons færre CO2-ækvivalenter.

Udover at sikre det rette foder til koen, så kan man mindske kvægbrugets udledning ved at avle mere klimavenlige køer, da mængden af dannet metan varierer fra ko til ko og er arveligt. Ligeledes arbejdes der på at opsamle og udnytte klimagasser og ammoniak fra staldanlæggene.

Sådan bliver koprutter til biogas

Sådan fremmer landbruget vedvarende energi

Vådområder kan være en win-win