Hvad er klimakreditter og klimacertifikater?

Der er stigende opmærksomhed omkring klimakreditter og klimacertifikater inden for landbruget. Men hvad dækker de her begreber over, og hvordan forholder Landbrug & Fødevarer sig til det?

Klima står højt på dagsordenen hos politikere, virksomheder og forbrugere. Dette kommer til udtryk både i nationale og internationale målsætninger, som f.eks. Danmarks mål om 70 pct. reduktion af drivhusgasser i 2030 i forhold til niveauet i 1990. Men også hos mange virksomheder, som selv har sat ambitiøse mål om at reducere deres udledning.

Det betyder, at klimakompensation ved køb af klimakreditter eller klimacertifikater bliver et mere og mere populært værktøj. Med klimakompensation kan virksomheder tilkøbe sig reduktioner af drivhusgas-emissioner ved at købe sig andele af projekter, der reducerer eller fanger og lagrer drivhus-gasemissioner. Ved at tilkøbe klimakreditter og klimacertifikater i disse projekter kan virksomheder godskrive reduktionen i deres egen drivhusgas-opgørelse. 

Dette giver et stort fokus på klimaløsninger, der kan fange eller lagre CO2, som f.eks. skovrejsning eller lagring af kulstof i jord. Der findes i dag flere firmaer, som laver disse projekter både i Danmark og globalt og sælger kreditterne til virksomheder. Heraf henvender flere projekter sig mod lodsejere og landmænd, som får mulighed for at sælge en del af deres kulstofoptag på deres bedrift. 

Hvad er klimakreditter og klimacertifikater?

En klimakredit tillader den opkøbende virksomhed at udlede ét ton CO2, fordi kreditten er et løfte om, at udledningen af drivhusgas bliver neutraliseret et andet sted. Således kan køb af klimakreditter være nyttigt for virksomheder, der ønsker at kompensere for deres udledning i stedet for - eller som supplement til - at reducere denne selv. Salg af klimakreditter og klimacertifikater har ikke nogen effekt i forhold til de nationale klimamål.

Dansk landbrug har mulighed for at sælge klimakreditter ved for eksempel at lagre kulstof i jorden, udtage lavbundsjorde eller ved at rejse skov. Klimakreditter kan fungere som en mulig indtægtskilde for landbruget, og giver den enkelte landmand mulighed for at kapitalisere på f.eks. at binde CO2 i jorden. Potentialet for indtjeningen afhænger blandt andet af, hvor omfattende omlægningen er.  

Så snart en klimakredit er solgt, tilhører den opnåede klimaeffekt ikke længere bedriften, men derimod den opkøbende virksomhed. Da klimaeffekten kun kan medregnes én gang, kan reduktionen nemlig ikke længere medtages i bedriftens klimaregnskab - og ej heller i produkters livscyklusanalyser.

Du kan læse mere om, hvad klimakreditter, klima- og bionaturgascertifikater er her (bag login).

På nuværende tidspunkt er der ingen regulering af det private marked for klimakreditter. Derfor er det vigtigt, at man som landmand sætter sig grundigt ind i en række forhold, hvis man overvejer at sælge klimakreditter på sin bedrift. 

Muligheder og udfordringer 

Der er kommet et større og større fokus på klima hos forbrugere de seneste år, ligesom der med Klimaloven og de nye reduktionskrav i EU er kommet et større krav til virksomheder om at reducere sit klimaaftryk. Det har givet et stadig større fokus på klimakompensation, og de seneste år er der kommet nye aktører på banen, der henvender sig direkte mod primærerhvervet. Det er fortsat et meget ureguleret marked, men det tyder på, at markedet med klimakreditter og klimacertifikater er et marked i udvikling og vil vokse den kommende tid. 

For landbrugs- og fødevaresektoren rummer markedet både udfordringer og muligheder. Det indebærer også, at der til tider er forskellige interesser blandt aktørerne i sektoren. Landbruget har nemlig en unik position i forhold til andre erhverv ift. klima, idet erhvervet både udleder og optager emissioner. Derfor står man også i en særlig situation, når det kommer til klimakreditter. 

Landbrug & Fødevarer arbejder for, at landbruget som erhverv og den enkelte landmand får det optimale ud af klimaforbedrende tiltag. Det betyder, at landbruget får mest mulig værdi ud af de klimatiltag, de laver, og anerkendes for det klimabidrag, de leverer. I dag leverer danske landbrug store klimabidrag gennem både en effektiv produktion, udvikling af nye metoder, bidrag af biomasse og produktion af bæredygtig energi. 

Du kan blive klogere på, hvad klimakreditter og klimacertifikater er her.