Flere løse søer

Alle søer går løse i drægtighedsstalden, og alle nye løbestalde indrettes i dag med løsdrift. Danske griseproducenter er verdensførende med at bygge farestalde til løse søer på eget initiativ. Men når søerne går frit i farestalden, stiger dødeligheden blandt pattegrisene – blandt andet fordi søerne lægger sig på dem. Vi intensiverer derfor forskning og forsøg med farestalde til løse søer, der tager hensyn til både søernes velfærd og pattegrisenes overlevelse.

Hvor langt er danske griseproducenter med løse søer i farestalden?
Danske griseproducenter har fokus rettet mod næste skridt med løse søer i farestalden. Allerede nu har flere danske griseproducenter bygget farestalde til løse søer. Næsten 25 pct. af de farestier, der er etableret de sidste fem år, er indrettet til løse søer. Der betyder, at der på nuværende tidspunkt er omkring 5.900 farestier med løse søer. Det er en markant udvikling, og i takt med nybyggeri og renovering vil flere og flere griseproducenter bygge farestalde til løse søer for at sikre endnu bedre dyrevelfærd og være på forkant med fremtidige forbrugerkrav.

Hvad gør I for at sikre dyrevelfærden for søer og pattegrise?
Når søerne går frit stiger dødeligheden blandt pattegrisene. Det sker , fordi soen oftere lægger sig på de små grise, når den går læs i farestien. Det er en udfordring at sikre både soen og pattegrisenes velfærd. Indretning af farestier til søer er derfor meget kompleks, da soens og pattegrisenes behov er meget forskellige og til tider modsatrettede. Forskningsprojekter har undersøgt betydningen af at begrænse søernes plads under faring og i de første to til fire kritiske døgn efter, hvor risikoen for, at pattegrisene bliver lagt ihjel, er størst. Resultaterne viser, at brugen af en beskyttelsesbøjle i en kortere periode omkring faring ikke påvirkede søerne negativt, og at det forbedrede pattegriseoverlevelsen. Mange besætninger vælger derfor – af hensyn til pattegrisenes velfærd – farestier til løse søer, hvor det er muligt at bruge en beskyttelsesbøjle omkring soen i få dage ved selve faringen.

Hvad gør I for at øge antallet af løse søer?
SEGES Innovation Gris intensiverer forskning og udvikling i staldsystemer til løse søer. Det betyder, at SEGES Innovation Gris ved udgangen af 20018indstiller alt arbejdet med udviklingen af den traditionelle faresti og udelukkende fokuserer på stier til løse søer. De tre meget vigtige indsatsområder i det fremtidige forskningsarbejde vil være:

  • At sikre et højt niveau af dyrevelfærd for såvel pattegrise som for soen. Det vil sige, at de vigtigste faktorer for en høj pattegriseoverlevelse skal afdækkes, og på den baggrund skal der udvikles managementstrategier, som kan hjælpe til at sikre en høj pattegriseoverlevelse i alle besætninger
  • At sikre et bæredygtigt og klimavenligt staldsystem, hvor de større stier til løse søer kan sikre samme minimale miljøpåvirkning, som de traditionelle stier
  • At skabe attraktive arbejdspladser for unge i erhvervet, hvor unge kan arbejde i en tæt relation til dyrene og være med til at gøre en forskel for dyrevelfærd og miljø.

Derudover arbejder vi på at øge den markedsdrevne efterspørgsel efter kød produceret med endnu bedre dyrevelfærd. I foråret 2017 blev det nye statslige dyrevelfærdsmærke for grisekød lanceret. Landbrug & Fødevarer og SEGES Innovation Gris - har været en aktiv medspiller i arbejdet med det nye statslige dyrevelfærdsmærke. Markedsanalyser viser, at forbrugerne i stigende grad går op i dyrevelfærd, og at det nye statslige dyrevelfærdsmærke gør det nemmere for forbrugerne at vælge produkter med et højere niveau af dyrevelfærd. Et af grundkravene i mærket er, at søerne skal være løse i farestalden. Dermed er dyrevelfærdsmærket en afgørende løftestang for flere løse søer i farestalden. Der arbejdes derfor med at øge efterspørgslen efter kød fra hjertegrise både nationalt og internationalt.

Det er et afgørende succeskriterium for griseproduktionen i Danmark, at forbrugerne bakker op om landmændenes initiativer, da de mange dyrevelfærdsinitiativer også gør kødet dyrere at producere.

Hvem er jeres vigtigste samarbejdspartnere?
SEGES Innovation Gris arbejder hele tiden tæt sammen med innovative griseproducenter i udviklingen af stier til løse søer. Arbejdet udføres i tæt samarbejde med såvel danske som udenlandske universiteter og danske staldinventarfirmaer. Derudover samarbejder SEGES Innovation Gris med den danske dyrevelfærdsorganisation, DOSO, og internationale dyrevelfærdsorganisationer som RSPCA og CIWF om at udvikle en sti, der tilgodeser dyrevelfærden for såvel søer som pattegrise mest muligt. Det er afgørende, at udviklingsarbejdet resulterer i løsninger, der gør en forskel for flest mulige grise og ikke kun ’de heldige få’, og derfor skal løsningerne samtidig være økonomisk realistiske for landmanden at investere i.

Hvad siger lovgivningen?
Ifølge den danske lovgivning skal søerne være løse i løbeafdelingen i stalde bygget efter 2015. Kravet gælder alle eksisterende stalde i 2035. Det er ligeledes et krav i lovgivningen, at alle søer skal være løse i drægtighedsstalden. Lovgivningen giver i dag mulighed for bruge beskyttelsesbøjler omkring soen, mens den står opstaldet i farestalden. Arbejdet med at etablere farestier til løse søer sker derfor på griseproducenternes eget initiativ og er ikke et krav, der er omfattet af lovgivningen.

Hvad er en løbestald, drægtighedsstald og en farestald?
  
Løbeafdelingen
er der, hvor søerne insemineres og opholder sig, indtil landmanden er sikker på, at soen er drægtig. Det er ofte fire til fem uger i alt. I alle nye stalde bygget siden 2015 går søerne løse i løbeafdelingen. Det betyder, at søerne går løse sammen i en flok. Kravet om løse søer i løbeafdelingen gælder alle eksisterende stalde fra 2035.

Drægtighedsstalden er det område, hvor søerne går, mens de er drægtige. I alle drægtighedsstalde i Danmark går søerne løse sammen i en flok. Søerne flyttes til drægtighedsstalden, når soen er drægtig. Drægtighedsstierne er indrettet med et område, hvor søerne æder, et område hvor de hviler og et område, hvor de gøder. Søerne går i drægtighedsstalden indtil de tre til syv dage før forventet faring flyttes til farestalden.

Farestalden er et staldrum indrettet med farestier, hvor søerne føder deres grise. En fødsel hedder også en faring. Traditionelt går søerne enkeltvis i såkaldte kassestier i farestalden. Kassestien er indrettet med  beskyttelsesbøjler omkring soen, for at forhindre at soen lægger sig på pattegrisene. I fremtiden vil flere og flere søer gå løse i farestalden og i perioden frem til grisene fravænnes. Mange besætninger vælger – af hensyn til pattegrisenes velfærd – farestier til løse søer, hvor det er muligt at bruge beskyttelsesbøjler omkring soen i 2-4 dage ved selve faringen for at beskytte de små grise mod at blive lagt ihjel.

Trine Vig Tamstorf

Nanna Østergaard

Vi er blandt de bedste i verden til grisevelfærd