Danmark har et af EU's højeste niveauer af grisevelfærd - flere forbedringer på vej i 2018

Der bliver arbejdet løbende inden for mange områder med at udvikle og forbedre dyrevelfærden i dansk griseproduktion. Det gælder bl.a. for at undgå halekupering, at sikre at flere pattegrise overlever og at søerne bliver mere robuste og lever længere.

Danmark har et højt niveau af grisevelfærd, og på en lang række områder går vi længere end EU’s krav. Det skyldes både den danske lovgivning og initiativer fra erhvervet selv.

Læs mere om de danske særkrav her

I takt med resultaterne fra vores forskningsprojekter ønsker vi at udvikle og forbedre dyrevelfærden for flest mulige grise. Med ’flest mulige grise’ mener vi, at det samtidig skal være realistisk i forhold til forbrugernes efterspørgsel, så vi ikke skaber så dyre produktionsvilkår for de danske landmænd og fødevarevirksomheder, at forbrugerne i stedet vælger billigere kød fra lande, der har et lavere niveau af dyrevelfærd. Det gavner hverken danskerne eller grisene.

Kigger man på, hvordan forholdene for grisene har udviklet sig de sidste mange år, er dyrevelfærden, forbedret i alle staldafsnit, og der arbejdes hele tiden videre på at finde nye veje til bedre dyrevelfærd.

Flere grise med hele haler
Hvis grisene ikke får kuperet haler, øges risikoen for halebid, som kan udvikle sig til smertefulde sår og infektioner. Danske landmænd investerer målrettet i forskning inden for området, og i 2018 tager vi næste skridt med storskalaforsøg i større besætninger, for at finde løsninger på, hvordan vi bedst minimerer risikoen for halebid i traditionelle besætninger, hvor alle grise opdrættes med hele haler. I disse forsøg skal viden og erfaringer fra tidligere projekter implementeres i fuld skala. Indtil nu er opdræt af grise med hele haler sket i specialproduktioner, hvor grisene er opstaldet under andre forhold end i de traditionelle stalde. Det er afgørende, at der også findes løsninger på opdræt af grise med hele haler i traditionelle stalde.

Derudover deltager SEGES Svineproduktion aktivt i forskningsprojekter med Aarhus Universitet, hvor formålet er at udvikle beslutningsstøtteværktøjer, der tidligt kan varsle om øget risiko for udbrud af halebid, samt tiltag der kan afværge et varslet udbrud, plus udvikling af teknologier til automatisk at give grisene halm. Sammen med Københavns Universitet har SEGES Svineproduktion iværksat et Ph.d. projekt som afsluttes i foråret 2018, der kortlægger de tidlige signaler på halebid, og identificerer mulige målrettede indsatser til at forhindre halebid.

SEGES Svineproduktion har endvidere oprettet et netværk for svineproducenter, som i dag producerer grise med hele haler under det nye statslige dyrevelfærdsmærke, for at sikre vidensdeling og erfaringsudveksling blandt producenterne. Derudover udveksler SEGES Svineproduktion løbende erfaringer om forebyggelse af halebid og stop med halekupering med forskere og eksperter fra Tyskland, Frankrig, Holland og Spanien. Senest var SEGES Svineproduktion i november 2017 vært for et 2-dages seminar, hvor alle forskere var samlet for at udveksle viden og erfaringer.

Flere pattegrise skal overleve
Øget overlevelse blandt pattegrise er et dagligt fokusområde hos danske griseproducenter. Det er en udfordring for såvel traditionel som økologisk griseproduktion. Det er kun i griseproducenternes interesse, at flest mulige grise overlever. SEGES Svineproduktion har derfor gennem årene arbejdet intensivt på at øge overlevelsen, og det arbejde har resulteret i, at dødeligheden været konstant faldende siden 2009.

Arbejdet med at forbedre pattegriseoverlevelsen fortsætter med uformindsket styrke i 2018. Det sker gennem flere aktiviteter, hvor der blandet andet sættes ind vis avlsmæssige tiltage for at sikre livskraftige og robuste pattegrise, der udvikles managementværktøjer, som skal hjælpe landmanden og hans ansatte med at give soen og pattegrisene optimal pasning, der fokuseres på metoder til at sikre pattegrisenes mælkeoptagelse, og ikke mindst en skånsom overgang fra mælk til fast foder.

Derudover er indretning af staldsystemer, herunder farestierne, et centralt element, som har stor betydning for pattegrisenes trivsel. Derfor er fx særlig fokus på at udvikle og teste varmeudstyr, der skal sikre, at de nyfødte grise kan holde sig varme. Alle grise bliver kolde ved fødsel, og det er derfor afgørende, at alle nyfødte grise hurtigt får normal kropstemperatur igen. Endvidere arbejdes der med at udvikle og teste gulvtyper for at sikre soen og pattegrisene har et godt underlag i stien.

Holdbarhed hos søer
Danmark var sammen med England, Sverige og Norge blandt de første lande i verden til at stille krav om løsgående drægtige søer. De seneste mange år har SEGES Svineproduktion arbejdet fokuseret på at optimere forholdene for de løsgående søer i staldene. Det har fx handlet om at optimere indretningen af stien med attraktive hvilearealer med strøelse, sikre gode gulve i gødeområdet og sikre søerne god adgang til foderet.

Det intensive fokus på holdbarhed hos søer har resulteret i, at sodødeligheden for 9. år i træk er faldet, og nu er på det laveste niveau til dato.

Der er iværksat flere aktiviteter, der skal styrke holdbarheden hos søerne yderligere. Blandt andet arbejdes der med at sikre robuste unge søer gennem fodring, og hvordan man gennem forebyggende tiltag og håndtering kan begrænse de skader, der naturligt forekommer når søer går i flok. Derudover arbejdes der med, hvordan tildeling af wrap-hø i farestalden kan styrke mavesundheden hos søerne, og de foreløbige resultater tyder på en positiv effekt.

SEGES Svineproduktion arbejder løbende på at optimere indretningen af drægtighedsstalde og omsætte viden til praktiske retningslinjer samt publikationer på SEGES Svineproduktions hjemmeside

Trine Vig Tamstorf

Nanna Østergaard

Vi er blandt de bedste i verden til grisevelfærd