Miljø

Landbruget lægger beslag på lidt over 60 pct. af Danmarks areal. Som al anden produktion påvirker landbruget omgivelserne - både miljø og natur. Der er sket betydelige reduktioner af udledningen af næringsstoffer, men der er fortsat udfordringer.

I miljømæssig henseende er det især udledningen af næringsstoffer i form af udvaskning af nitrat, tab af fosfor og udledning af ammoniak, der kan overgødske omgivende naturområder, samt brugen af pesticider, der er i fokus. På alle disse miljøposter er belastningen fra landbru­get aftaget. Tendensen siden 1985 til i dag viser således,

  • at kvælstofoverskuddet fra markerne er faldet med næsten 60 pct.,
  • at fosforoverskuddet fra markerne er faldet med 98 pct.,
  • at udledningen af ammoniak er næsten halveret,
  • at forbruget af bekæmpelsesmidler målt i aktivstof er faldet med 60 pct., og
  • at behandlingshyppigheden er faldet med næsten en tredjedel.

Også lugtgener fra husdyrproduktion, både fra selve produktionen og i forbindelse med udbringning af gylle, er et miljøproblem.

Endelig er landbruget også naturforvalter, da en stor del af de danske naturarealer er opstået som resultat af tidligere tiders landbrugsproduktion og har behov for slæt, afgræsning eller anden landbrugsmæssig pleje for at opretholde deres naturværdier.

Miljøpolitik

Miljø