Gylle

Gylle er en blanding af husdyrs afføring og urin. Gyllen bruges som husdyrgødning til markerne. For at nedsætte tabet af næringsstoffer til omgivelserne - især kvælstof - mest muligt, er der en række restriktioner for opbevaring, udbringning og anvendelse af husdyrgødningen.

Gylle er en blanding af husdyrs urin og afføring. I svinestalde dannes gyllen, når dyrenes afføring og urin falder igennem spaltegulvet i stierne og opsamles i kanalerne under gulvet. I kvægstalde dannes den, når staldgulvet skrabes rent for fæces og urin, eller som i svinestalde i kanalerne under spalterne. Gyllen er flydende og pumpes fra kanalerne i stalden ud til en gyllebeholder, hvor den opbevares, indtil starten af vækstsæsonen, hvor den spredes på markerne som gødning. Ud over vand indeholder gylle en række vigtige næringsstoffer, først og fremmest kvælstof, men også fosfor og kalium.

Omkring 75 pct. af husdyrgødningen i Danmark forlader staldene i form af gylle, mens ca. 15 pct. er i form af dybstrøelse, og de resterende 10 pct. er i form af fast gødning, ajle mv. Ca. 2/3 af al gødning fra kvæg og over 90 pct. af al gødning fra svin håndteres som gylle.

For at nedsætte tabet af næringsstoffer til omgivelserne - især kvælstof - mest muligt, er der lovgivningsmæssigt indført restriktioner for opbevaring, udbringning og anvendelse af husdyrgødning.

For at kunne bringe gyllen ud på markerne på de mest gunstige tids­punkter, dvs. når afgrøderne er i vækst og kan udnytte næringsstofferne, skal lagerkapaciteten til at opbevare husdyrgødningen generelt svare til mindst 9 måneders gødningsproduktion. Gødningsbeholdere (gylletanke) til fly­dende husdyrgødning skal have et flydelag, fx i form af snittet halm, eller en anden form for tæt overdækning for at hindre fordampning af bl.a. ammoniak.

Udbringning af flydende husdyrgødning må kun finde sted i planternes vækstsæson fra 1. februar og indtil høst samt fra høst og indtil oktober, hvis der er tale om arealer med græs eller vinterraps. Gyllen bliver lagt ud på jorden med slæbeslanger eller nedfældes, dvs. "harves" ned i jorden under udbringningen. Tidligere blev gyllen spredt med "bredspreder", der sprøjtede den ud over markerne, men denne metode er ikke tilladt længere på grund af den meget høje ammoniakfordampning forbundet med metoden.

Gyllen må ikke udbringes på lørdage samt søn- og helligdage på marker, der ligger tættere end 200 meter fra byzone, sommerhusområder mv.