Vandløb (Foto: HOUGAARD NIELS)

Vandløb og klimatilpasning

Vandløb tjener flere formål, som i nogle tilfælde kan være modsatrettede. Der er derfor behov for at målrette miljømålsætninger og forvaltning mest muligt, så alle interesser varetages optimalt.

 

Bedre prioritering af vandløb og miljøindsatser: Ny metode udviklet for L&F kan løse forsømt opgave

L&F har fået udarbejdet et screeningsværktøj af EnviDan A/S. Det kan opdele vandløbsstrækningerne efter deres grad af modificering og er meget nyttigt i flere sammenhænge:

  • Screeningsværktøjet gør det muligt at prioritere, hvor det giver bedst mening at placere indsatser, som har til formål at forbedre miljøkvaliteten og sikre målopfyldelse, så der opnås de størst mulige forbedringer for de ressourcer, som er afsat til formålet.
  • Typeopdelingen kan, når den kobles med en risikokortlægning af konsekvenserne på afvandingen af arealerne, bruges til at foretage en samlet, ensartet opdeling af vandløbene i naturlige og stærkt modificerede – en opgave under vandrammedirektivet, der desværre har været forsømt i Danmark indtil nu.
  • Den viden, værktøjet frembringer, kan bruges til fx planlægning af behovsbestemt vedligeholdelse og til at revidere vandplanernes opdeling af vandløbene, så den giver funktionel mening.

Kort sagt et multi-tool.

 

Læs mere om vores forslag til ny metode til prioritering af vandløb og miljøindsatser:

Rapport – screeningsværktøj

L&F-notat om screeningsværktøjet og dets anvendelsesmuligheder

Præsentation fra workshop den 10. september 2020: EnviDan A/S' gennemgang af screeningsværktøjet ifm. offentliggørelsen
Anders Panum Jensen

Erik Jørgensen