Vi bruger Cookies

Ved at benytte lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik
Læs mere om cookiepolitik

Bilag til høringssvaret

De 33 bilag til Landbrug & Fødevarers høringssvar

Bilag 10.1 COWI: Markvanding og vandløb
PDF | 3665 KB

Bilag 3.1 Betydning af undergødskning beregnes til 2 mia. kr.
PDF | 222 KB

Bilag 3.2 Sammenligning af miljøregler i Danmark og nabolande
PDF | 143 KB

Bilag 3.3 Samfundsmæssige konssekvenser af vandområdeplaner
PDF | 286 KB

Bilag 3.4 Kommentar til ISFROs vandområdeplanomkostninger
PDF | 40 KB

Bilag 3.5 Økonomiske konsekvenser af mål for kvælstofudledning i vandområdeplaner
PDF | 358 KB

Bilag 3.6 Økonomiske og strukturelle konsekvensberegninger af vandområderplaner og baseline
PDF | 619 KB

Bilag 3.7 Fødevareklyngen og Udkantsdanmark
PDF | 877 KB

Bilag 5.1 Watercap Taskforce report
PDF | 6027 KB

Bilag 7.1 Kommentarer til modeller for danske fjorde og kystnære havområder
PDF | 195 KB

Bilag 7.2 Modelberegningerne af kvælstofindsatsbehov (SEGES)
PDF | 609 KB

Bilag 7.3 Ålegræs bliver fortsat ikke korrekt håndteret i vandområdeplaner
PDF | 222 KB

Bilag 7.4 Miljømål for fjorde er urealistisk fastsat fra dansk side
PDF | 463 KB

Bilag 7.5 Udledning af kvælstof i perioden omkring år 1900 (SEGES)
PDF | 177 KB

Bilag 7.6a Høringssvar: Kriterier kulstofholdige lavbundsjorder
PDF | 4274 KB

Bilag 7.6b Høringssvar: Tilskud til naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorde
PDF | 460 KB

Bilag 7.7 Høringssvar: Forbud med gødskning og sprøjtning i §3-områder
PDF | 837 KB

Bilag 7.8a Effekt af næringssaltreduktioner på miljøtilstanden i de åbne indre danske farvande
PDF | 4813 KB

Bilag 7.8b Effekt af næringssaltsreduktioner på miljøtilstanden
PDF | 4272 KB

Bilag 8.10 Effekt på drænsystemer af ændret vandløbsvedligeholdelse
PDF | 169 KB

Bilag 8.11 Afgrødernes tålegrænse overfor vandoverskud
PDF | 182 KB

Bilag 8.12 Afvandingens betydning for høstudbyttet
PDF | 544 KB

Bilag 8.13 Responsum: Vandløbsvedligeholdelse og ekspropriation
PDF | 253 KB

Bilag 8.14 Virkemidler, Vandløbsforum gruppe 3, indspil fra Bæredygtig Landbrug
PDF | 71 KB

Bilag 8.1 Hydromorfologisk karakterisering af vandløb, jf. Vandrammedirektivet
PDF | 371 KB

Bilag 8.2 HMWB Tyskland
PDF | 235 KB

Bilag 8.3 Kategorisering af overfladevand
PDF | 363 KB

Bilag 8.4 Notat om vandspejlsforhold og afvanding
PDF | 33 KB

Bilag 8.5 Virkemidlernes vandspejlseffekt og konsekvenser
PDF | 128 KB

Bilag 8.6 Notat om afvanding
PDF | 129 KB

Bilag 8.7 Koncept for konsekvensanalyser
PDF | 3983 KB

Bilag 8.8 Scenarieanalyser, ændret grødeskæring
PDF | 3369 KB

Bilag 8.9 Dræntekniske konsekvenser af ændret grødeskæring
PDF | 6637 KB

Seneste nyt fra lf.dk