Foto: Colourbox

Vandråd 2017

Læs mere om indsatsbehovet og de potentielle afvandingsmæssige konsekvenser i en række forskellige vandløbstyper.


HØRING: Vandløb i vandplanerne - Afgrænsningen af små vandløb er i høring nu og frem til 25. januar!

Der er lagt op til, at kun ca. 1.000 km små vandløb skal tages ud af vandplanerne. Det er vigtigt at melde ind nu, hvis man mener, at små vandløb på ens arealer er fejlagtigt taget med – dvs. hvis de er flade, smalle, gravede eller har ringe økologisk potentiale. Hvis ingen eller kun få kommer med indsigelser, kan konklusionen meget vel blive, at der ikke er behov for at se mere på udpegningerne – at arbejdet er færdigt, og der kan sættes to streger under resultatet. L&F har udarbejdet en guide, så det er enkelt og hurtigt af afgive høringssvar.

Download guiden her. 

 

Afgrænsningen og udpegning af vandløb i vandplanerne blev i 2017 drøftet i lokale vandråd. Grundlaget var en række faglige kriterier for naturpotentialet, som desværre kun tog højde for en enkelt af de fire biologiske kvalitetselementer, som alle skal være i god tilstand, for at vandløbene opfylder miljømålsætningen. Den forsimplede fremgangsmåde kan efter vores opfattelse føre til en fejlvurdering af vandløbenes potentiale for at kunne opnå god tilstand. Konsekvensen kan blive, at for mange vandløb tages med i vandplanerne, og at for mange vandløb karakteriseres som værende naturlige, selv om de er stærkt modificerede. Det vil føre til omfattende og nogle gange nytteløse indsatser, som kan påvirke afvandingen af de dyrkede arealer i negativ retning. Derfor har L&F sammen med foreningerne Gefion, DLS og SLF bedt EnviDan om at analysere indsatsbehovet og de potentielle afvandingsmæssige konsekvenser i en række forskellige vandløbstyper. 

Her kan du læse de nyeste rapporter på området:

ANALYSE AF VANDLØB OG VIRKEMIDLER

CASE: VANDLØB AAGEBY Å 

CASE: VANDLØB REJSBY Å

CASE: VANDLØB TUDE Å

 

NOTAT: Ny analyse kan hjælpe med at sætte de rigtige miljømål for vandløb i vandplanerne

 

Vandrådene er nedsat for at hjælpe med at kvalificere vandløbstemaet i forbindelse med vandområdeplanlægningen, herunder om afgræsningen af små vandløb er korrekt (opgave 1) samt kvalificering af udpegningen af kunstige og stærkt modificerede vandløb (opgave 2). Endelig har vandrådene mulighed for at kommentere på videreførte indsatser fra Vandplan 1 (opgave 3). Vandrådenes arbejde skal være afsluttet med udgangen af 2017. Her på siden har vi samlet relevante dokumenter og links, som kan bruges i vandrådsarbejdet rundt om i landet.


1: Budskaber og vejledninger

 • Budskaber og muligheder. Dette notat indeholder en oversigt over udfordringer og forslag til det videre arbejde med opgave 1 i vandrådene. Læs notatet
   
 • SEGES har udarbejdet to pixivejledninger til at understøtte landbrugets repræsentanter i vandrådene. Du kan finde vejledningerne til hhv. opgave 1 og 2 samt øvrig information om vandrådsarbejdet på landbrugsinfo.
   
 • Skabelon til supplerende udtalelse. Hvis der ikke kan opnås enighed i vandrådet, kan det være relevant at indsende en supplerende udtalelse. L&F har lavet to skabeloner for, hvordan en supplerende udtalelse og et generelt forbehold kan bygges op i til hhv. opgave 1 og opgave 2.

 
2: Breve og debatindlæg fra L&F 

 • Brev fra L&F af 25. august 2017 til alle sekretariatskommuner. I en del vandråd er der frustrationer over processen og at der ikke er tid nok til arbejdet. Landbrug & Fødevarer har derfor skrevet ud til sekretariatskommunerne og gjort opmærksom på, at intentionerne med vandrådsarbejdet er, at der skal være tilstrækkelig tid til opgaven. Læs brevet til kommunerne.  
   
 • L&F har juni 2017 sendt et brev til sekretariatskommunerne, hvor vi opfordrer til at skabe gode rammer for vandrådsarbejdet. Læs brevet fra L&F.
   
 • Debatindlæg ved Lars Hvidtfeldt i Altinget, maj 2017: Vandrådene skal have råderum   

 
3: Oplæg fra vandrådsmødet i Vissenbjerg d. 13. september

  
4: breve og udmeldinger fra miljø- og fødevareministeriet 

 
5: øvrig information og relevante links:

 • Oversigt over vandområder. Efter ønske fra L&F har Miljøstyrelsen lavet et excel-ark med en oversigt over alle vandområderne med angivelse af værdier for kriterier. Oversigten omfatter vandområder med et opland mindre end 10 km2. Det bemærkes, at ”999” angiver, at værdien for slyngningsgrad, fald eller fysisk index er ukendt for det pågældende vandområde. Se excel-arket 
   
 • Oversigt over vandområder – opgave 2 og 3. Efter ønske fra L&F har Miljøstyrelsen lavet en overigt i Excel over de vandløb, som er omfattet af opgave 2 og 3. Oversigten indeholder diverse oplysninger om vandområderne på oplands- og kommuneniveau.  Det skal også her bemærkes at værdien ”999” angiver at tilstand er ukendt for det pågældende kriterium.
    
 • Miljøstyrelsens hjemmeside om vandråd  

Anders Panum Jensen

Erik Jørgensen