Foto: Niels Hougaard

Vandmiljø og kvælstof

Vi skal have et rent vandmiljø i Danmark. Samtidig skal vores stærke landbrugsproduktion med høj kvalitet og lille klimapåvirkning kunne fortsætte. Landbrug & Fødevarer arbejder for, at landmanden har faste og rimelige rammevilkår med rod i en fagligt velfunderet miljøregulering.

L&F’s høringssvar til vandområdeplanerne 2021-2027 med tilhørende bilag finder du her:

HøringssvarL&F høringssvar

Bilag:

Bilag 1 - COWI country report Germany

Bilag 2 - COWI country report The Netherlands

Bilag 3 - Reference conditions in Danish coastal waters - eelgrass

Bilag 4 - Landbrugsbetinget udledning

Bilag 5 - T-test

Bilag 6 - Fagligt høringsnotat omkring målt_umålt

Bilag 7 - Notat - vandets opholdstid

Bilag 8 - Kvælstof og fosfor i spildevand fra renseanlæg og regnbetingede udledninger

Bilag 9 - Danske kystvandes følsomhed for fosfor

Bilag 10 - Mekanistiske modeller i VP3

Bilag 11 - Statistiske modeller i VP3

Bilag 12 - SEGES analyse vandplaner uden konsekvensanalyse

Bilag 13 - L&F analyse - økonomiske konsekvenser af mr og grøn omstilling

Bilag 14 - Kvælstoffjernelse ved vanding med drænvand

Bilag 15 - Tabel med vandløbstyper fordelt på hovedvandoplande

 

Problemstillinger vedr. vandmiljø og kvælstof generelt

I de danske vandplaner rettes alle indsatser kun mod én enkelt faktor, der presser vandmiljøet: kvælstof. L&F anerkender ikke dén præmis for regulering.

Hvis vi skal forbedre vores vandmiljø, så er det ikke nok kun at arbejde på én udfordring. Vi skal sætte ind over for alle relevante presfaktorer, og det kræver en helt ny tilgang. Også til kvælstofreguleringen af landbruget.

Læs også:

På vej mod det gode vandmiljø - et bredere perspektiv

Landbrug & Fødevarer arbejder for et rent vandmiljø i samspil med fortsat rentabel landbrugsdrift i Danmark.

Anders Panum Jensen