Foto: Niels Hougaard

Fagligt grundlag for vandplanerne

Landbrug & Fødevarer arbejder for et rent vandmiljø i samspil med fortsat rentabel landbrugsdrift i Danmark.

Landbrug & Fødevarer arbejder for, at vi får et godt vandmiljø i Danmark gennem indsatser med dokumenteret miljøeffekt og på en måde, der sikrer en stærk landbrugsproduktion i vækst.

Danske landmænd har i årtier arbejdet hårdt for at forbedre vandmiljøet. Blandt andet er kvælstofudledningen halveret siden starten af 1990’erne. Der er fortsat stor opbakning til at arbejde for det gode vandmiljø, men politikere må ikke pålægge landmænd indsatser, som ikke fører til miljøforbedring. Vi er imod symbolpolitiske indsatser og lovgivning uden fagligt belæg.

Landbrug & Fødevarer arbejder for at sikre, at myndighedernes vandplaner hviler på et solidt, fagligt grundlag.

Rammerne for indsatserne skal ligge fast, så landbruget har mulighed for at tænke fremad uden frygt for pludselige ændringer i rammevilkårene.

Danske landmænd er dygtige til at passe på næringsstofferne. Planterne gødes efter behov og på de optimale tidspunkter, hvilket minimerer tabet fra marken til vandmiljøet. Derfor mener Landbrug & Fødevarer, at indsatser så vidt muligt bør lægges uden for dyrkningsfladen, hvor der vil være størst effekt.

Indsatserne skal fastlægges i samspil med lokale interessenter, så vi vandområde for vandområde vælger de mest effektive måder at nå det gode vandmiljø, samtidig med at vi sikrer muligheden for fortsat rentabel landbrugsproduktion i Danmark.

Dansk landbrug producerer produkter af høj kvalitet med et dokumenteret lavt klimaaftryk. Det skal vi blive ved med – af hensyn til miljøet, klimaet, forbrugerne og den danske økonomi.  

Analyser fra COWI fra februar 2022 viser, at Holland, Sverige, Polen og Slesvig-Holsten definerer rent vandmiljø helt anderledes end Danmark og bruger undtagelser i vandplanerne i langt større grad.
L&F sætter i samarbejde med Hans Christian Schmidt og SLF gang i diskussionen om vandrammedirektivet og vandplanerne med en konference i Fællessalen på Christiansborg.
En rapport fra SEGES fra november 2020 peger nu på, hvilke næringsstofkilder, der er de væsentligste i oplandet til Karrebæk Fjord i de vigtige sommermåneder.
Fire udenlandske forskere udkom i 2021 med skarp kritik af det faglige grundlag bag vandplanerne. Fagligheden er ikke i orden, valget af referencer er i strid med Vandrammedirektivet, og vi kan ikke forvente at nå god økologisk status med et fortsat enøjet fokus på kvælstofudledninger alene.
I 2017 fik L&F medhold i sin kritik af vandplanernes faglige grundlag. Læs kritikken gennemgået her i syv dybdegående kronikker.

Marie Østergaard