Forskning skal sikre økologiens fortsatte succes

Bevillingerne til økologisk forskning og udvikling har været faldende siden 2013, og i år er der ikke afsat midler til et økologisk forskningsprogram. Det er problematisk, mener ICROFS, der administrerer og koordinerer dansk og europæisk økologiforskning.

I år er det tyve år siden, at det økologiske forskningscenter blev søsat. Men hvad har vi egentlig lært på de tyve år? Og er der fortsat behov for at forske i økologi?
Det er blot nogle af de spørgsmål, der debatteres, når Erling Bonnesen, miljø- og fødevareordfører (V), er vært ved en jubilæumskonference arrangeret af Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer (ICROFS) i morgen d. 4. maj fra kl. 13-16.30 i Fællessalen på Christiansborg.

Henrik Biilmann, der er direktør for det økologiske slagteri Friland, forklarer:

- Det økologiske erhvervsteams anbefalinger har overskriften ”Vækst og Udvikling” og en vision om, at den danske førerposition inden for økologi skal fastholdes og udbygges. Hvis det skal lykkes, er forskning en afgørende brik. Dette gælder bl.a. for at kunne imødekomme de høje krav til økologien, som forbrugerne vil stille i fremtiden samt for at kunne udvikle en rentabel og bæredygtig produktion.

Under konferencen deltager Erling Bonnesen (V), Orla Østerby (C), Jens Henrik Thulesen Dahl (O), Bruno Jerup (Ø), Christian Poll (Å), Kirsten Lund Jensen (Landbrug & Fødevarer) og Per Kølster (Økologisk Landsforening) i en paneldebat, hvor der også bliver mulighed for spørgsmål og diskussion med salen.

Praksisnær forskning
I Danmark har udviklingen af økologisk produktion været baseret på viden. Forskning og udveksling af viden mellem landmænd, rådgivere, virksomheder og forskere har spillet en vigtig rolle. Et vigtigt skridt blev taget allerede i 1996, hvor Fødevareministeriet igangsatte det første nationale, koordinerede forskningsprogram i økologisk jordbrug og fødevareproduktion. Med udgangen af 2016 kunne Danmark derfor fejre 20 års succes som foregangsland inden for økologisk fødevareforskning.

Direktør for ICROFS, Niels Halberg uddyber:

- Hvis ikke vi fortsat skaffer ny viden, der løser de udfordringer, den økologiske produktion har, vil sektoren ikke kunne følge med efterspørgslen. Og hvis vi ikke fortsætter med at kunne dokumentere fordele og ulemper ved økologi, vil forbrugernes tillid til – og villighed til at betale mere for – økologi, dale.

Kirsten Lund Jensen, der er formand for ICROFS’ programkomité og økologichef i Landbrug & Fødevarer, siger:

- Det er vigtigt, at vi har en strategisk og langsigtet forsknings- og udviklingsindsats på området. Fødevareerhvervet flytter sig hele tiden og bliver bedre til at producere ressourceeffektivt, og derfor skal vi også hele tiden flytte det faglige niveau inden for økologien. Det kræver en målrettet forskningsindsats, der bygger på de muligheder og rammer, der gælder i den økologiske produktionsform.

Her er blot nogle af de områder, hvor der fortsat er behov for forskning og udvikling inden for økologien:

 • Bedre proteinforsyning. Med en voksende animalsk produktion er det vigtigt at sikre en tilstrækkelig og hovedsagelig dansk økologisk foderproduktion. Samtidigt skal der findes en måde at producere de nødvendige aminosyrer til økologiske én-mavede dyr, enten via nye afgrøder eller via bioraffinering
 • Ny viden, der kan give højere udbytter i planteavlen. Fortsat behov for at finde de sorter og arter, der er højst ydende og robuste i økologisk dyrkning i kombination med nye dyrkningsmetoder
 • Der mangler fortsat viden om, hvordan restprodukter fra bl.a. byerne kan recirkuleres som gødning
 • Bedre klimaprofil for økologi: Konkret produktudvikling både på det animalske og det vegetabilske område. Gerne produktudvikling, der understøtter og understøttes af udviklingen af råvareproduktionen i en mere klima-rigtig retning
 • Behov for viden, der giver øget dyrkningssikkerhed i produktionen af grøntsager, frugt og bær og andre vegetabilske fødevarer til direkte konsum
 • Fortsat behov for viden om foder, staldsystemer og systemer til håndtering af husdyrgødningen til reduktion af metan-udledninger og ammoniak
 • Udvikling af avlsstrategier målrettet økologisk husdyrproduktion, dvs. dyr med høj livskraft, sundhed og velfærd. I dag må økologiske producenter i høj grad forlade sig på racer skræddersyet til den konventionelle produktion
 • Viden om, hvordan økologisk kost påvirker menneskers sundhed, herunder vurdering af forsigtighedsprincippets effekt på sundheden bl.a. betydningen af samtidig lav eksponering for f.eks. flere pesticider og hjælpestoffer (cocktail-effekten). Desuden betydningen af ”oplevet sundhed” for individers robusthed til at modstå eller leve med sygdomme
 • Hvordan aktiviteter omkring økologiske fødevarer kan bruges som løftestang for øget sundhed gennem maddannelse og ændrede kostvaner (flere grøntsager, mindre kød gennem mad i børneinstitutioner, skoler og andre offentlige køkkener)

Se programmet for konferencen

Om ICROFS

 • ICROFS administrerer og koordinerer dansk og europæisk økologiforskning
 • ICROFS er grundlagt af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.
 • Centret har sekretariat på Aarhus Universitet
 • De aktuelle forskningsprogrammer for dansk økologi, Organic RDD (2 og 3) består af 21 projekter, hvoraf de 17 slutter i løbet af 2017-2018, mens de sidste fire løber til 2020. De har et samlet budget på godt 120 mio. kr. og koordineres af ICROFS.
 • ICROFS deltager i en række EU-forskningsprogrammer og koordinerer bl.a. det transnationale forskningsprogram for økologiske fødevarer og jordbrug, CORE Organic 

Besøg www.icrofs.dk

Seneste nyt fra lf.dk