Økologisk fisk

I 2020 var der ifølge CHR-registeret i alt 24 økologiske muslingeopdræt, 8 økologiske dambrug (regnbueørred) og 2 økologiske havbrug (regnbueørred).

Opgørelsen over produktionen af økologiske fisk i Danmark er lidt usikker, men ifølge data fra Akvakulturstatistikken (Fiskeristyrelsen), så blev der i 2020 produceret i alt 5.487 tons fisk og blåmuslinger. Det svarer til 10 pct. af den samlede produktion i Danmark. Med en produktion på 4.818 tons blåmuslinger er det aktuelt blåmuslingeproduktionen, der ”bærer” den danske økologiske akvakulturproduktion. Den økologiske muslingeproduktion udgjorde i 2020 godt 60 pct. af den samlede muslingeproduktion i Danmark.

Økologisk produktion i tons (kilde: Akvakulturstatistikken, Fiskeristyrelsen)
År  Ørred  Blåmusling   Tang/alger   Total produktion i DK   Øko total   Øko % 
Ferskvand  Saltvand  I alt   
 2012  23  10  263  13  36.768  276  0,8
 2013  557  149  706  39.802  708  1,8
 2014  634  251  885  1.153  10  44.768  2.048  4,6
 2015  1.410  224  1.634  1.229  47.063  2.864  6,1
 2016  1.623  214  1.837  1.345  45.884  3.182  6,9
 2017  557  18  575  2.227  48.844  2.802  5,7
 2018  189  184 
373 
2.594 
48.076 
2.967 
6,2
 2019  299  164  463  5.578  55.154  6.041  11,0
 2020  440  207  647  4.818  22  53.314  5.487  10,3

...

Allerede tilbage i 2004 blev der oprettet regler for økologisk fiskeopdræt i Danmark. I 2010 blev der indført et fælles EU-regelsæt for økologisk akvakulturproduktion. Reglerne for økologisk akvakultur fremgår hos Fødevarestyrelsen: Økologisk akvakultur (foedevarestyrelsen.dk)

Ligesom i anden økologisk produktion er bæredygtighed, dyrevelfærd samt hensynet til natur og miljø i centrum i økologisk fiskeopdræt.

For at sikre den bedste trivsel hos fiskene skal iltindholdet i vandet konstant ligge over 65 pct. iltmætning, i såvel produktionen som i dambrugets rensede afløbsvand til vandløbet.

Der skal være fri passage for vildfiskene i vandløbet forbi dambrugets stemmeværk. Fiskene skal beskyttes mod skadevoldende vildt. Det sker typisk ved, at man sætter et fintmasket hegn over og omkring hele dambruget for at beskytte fiskene mod rovdyr og fugle, som er på fiskejagt.

Økologiske dambrug skal som minimum overholde alle gældende danske miljøkrav – herunder målsætningen for vandkvaliteten i vandløbet efter det har passeret dambruget. Hertil kommer at dambrugets forbrug af medicin og kemikalier er minimalt, som følge af kravene i det økologiske regelsæt for akvakultur.

Mindst to gange om året skal økologiske dambrug have besøg af en dyrlæge med henblik på at forebygge sygdomsudbrud. Hvis uheldet er ude og en fiskebestand bliver ramt af sygdom, skal brugen af medicin reduceres til et minimum. De økologiske fisk må kun få medicin én gang i deres liv. Hvis de får mere medicin, må de ikke sælges som økologiske og skal fjernes fra det økologiske fiskeopdrætsanlæg.

Genmodificerede organismer er forbudt i foder til økologiske fisk, ligesom foderet ikke må være fremstillet af fiskearter, der er truede. Det er også forbudt at bruge kunstigt farvestof i fiskefoderet, hvilke gør, at økologiske fisk er lysere i kødet end konventionelle.

Slam fra økologiske dambrug kan genanvendes som gødning på økologiske landbrugsarealer.

Læs mere om økologisk akvakultur på Økologisk akvakultur - Akvakons og www.okofisk.dk og  Opdrættelse af fisk, skaldyr, tang og foder - Dansk Akvakultur.

Læs mere

Hanne Børsch