Økologisk korn og andre produkter

I Danmark bliver der dyrket økologisk korn som byg, malt, hvede, havre og spelt. En del af produktionen er til human konsum, men den største del bliver dyrket til foder til økologiske dyr.

Økologisk korn og andre produkter

I Danmark bliver der dyrket økologisk korn som byg, malt, hvede, havre og spelt. En del af produktionen er til humant konsum, men den største del bliver dyrket til foder til økologiske dyr. Økologireglerne kræver, at både økologiske grise, køer og fjerkræ skal have 100 pct. økologisk foder. Da mange virksomheder samtidig har fokus på at mindske forbruget af udenlandsk soja, har det medført at der nu dyrkes flere proteinafgrøder som fx ærter, hestebønner, solsikke og gul sennep. Det er for at dække den øgede efterspørgsel på dansk, økologisk proteinfoder. 

Udbyttet fra en økologisk mark er 10-30 pct. mindre end udbyttet fra en konventionelt dyrket mark. Dog varierer forskellen meget fra afgrøde til afgrøde.

Det lavere udbytte skyldes især, at økologisk korn er dyrket uden brug af kunstgødning og pesticider til at bekæmpe ukrudt, sygdomme og skadedyr.

Til at gøde og vedligeholde jordens næringsstofbalance anvender økologerne organisk gødning. Det kan være husdyrgødning, som for eksempel gylle, eller fast staldgødning eller grøngødning, som typisk er efterafgrøder, der pløjes ned i jorden.

Økologisk jordbrug stiller særlige krav til, hvordan landmanden dyrker jorden. I det økologiske jordbrug handler det om at forebygge problemer med ukrudt og sygdomme, da man har færre redskaber til at håndtere de problemer, der måtte opstå i løbet af dyrkningssæsonen.

Jorden 
En forudsætning for en god afgrøde er en levende og frugtbar jord. Derfor er regnorme, bakterier og svampe vigtige samarbejdspartnere for landmanden. Organismerne omsætter planterester og husdyrgødning i jorden, så næringsstofferne bliver tilgængelige for planterne.

I det økologiske jordbrug er det meget vigtigt, at man giver jorden den rigtige behandling på det rigtige tidspunkt. Jordens mikroorganismer skal have de optimale arbejdsbetingelser, så man opnår sunde og robuste planter, der kan udvikle sig uden brug af kunstgødning eller sprøjtemidler.

Sædskifte 
En anden vigtig ting for at lykkes som økolog er, at man har et godt sædskifte. Sædskiftet er landmandens plan for, hvordan afgrødevalget skifter på de enkelte marker alt efter hvad der er godt at dyrke efter hinanden. Et godt sædskifte har betydning for ukrudtsmængden i markerne, for gødningsforsyningen til planterne og det nedsætter risikoen for udbrud af sygdomme.

I det økologiske sædskifte er kløvergræs og bælgplanter vigtige afgrøder. Kløvergræs og andre bælgplanter er i stand til at opsamle luftens kvælstof og dermed øge jordens kvælstofpulje.

Valg af sorter 
En tredje og vigtig faktor for et godt udbytte, er valg af sorter. Det er vigtigt at vælge sorter, der er tolerante eller modstandsdygtige overfor sygdomme. Der skal i det økologiske landbrug bruges frø og planter af økologisk oprindelse.

Et fornuftigt sædskifte, en god jordbehandling og det rigtige valg af sorter, er dog ikke altid nok til at holde ukrudtet nede på et acceptabelt niveau. Nogle gange er det nødvendigt at bekæmpe ukrudtet mekanisk. Det kan for eksempel ske ved, at man strigler markerne.

 

Fakta om økologisk planteavl

Læs mere om økologisk planteavl

Hanne Børsch